О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МНУ И ТУРЕЦКОГО АГЕНСТВА TIKA, О ПРИВЛЕЧЕНИИ ОБЪЕМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

20 сентября сего года Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) с рабочим визитом посетила делегация Турецкого агентства по сотрудничеству и координации TIKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) в составе ее вице-президента господина Умита Нажи Йорулмаза, а также координатора в Бишкеке господина Османа Уста и его заместителя господина Али Юджела. Цель визита: ознакомление с обновленной столовой МНУ и открытие учебного центра для студентов по специальности «Организация обслуживания в общественном питании» Международного Кыргызско-Турецкого колледжа МНУ. Хотим особо отметить, что агентство TIKAинвестировало в обновление столовой МНУ и в открытие названного учебного центра 90 тыс. долларов США. В продвижение и реализацию этого проекта внес весомый личный вклад директор Международного Кыргызско-Турецкого института МНУ, к.э.н., доц. Чагры Эргезер. Мы уверены, что сотрудничество МНУ и агентства TIKA в привлечении объемных инвестиций будет продолжено в ближайшем будущем.  Ректорат, коллектив и студенты МНУ выразили благодарность и истинную признательность агентству TIKA.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУ ЖАНА TIKA ТҮРК АГЕНТТИГИНИН КЫЗМАТТАШУУСУ, КӨЛӨМДҮҮ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫН ТАРТЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ

Үстүбүздөгү жылдын 20-октябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетке (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) TIKA — Түрк кызматташуу жана координациялоо агенттигинин (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) вице-президенти мырза Умит Нажи Йорулмаз жана анын Бишкектеги координатору мырза Осман Уста, орун басары мырза Али Южел келип, ЭАУнун жаңыланган ашканасы жана ашкана алдында жаңы уюштурулган ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин “Коомдук тамактанууда тейлөөнү уюштуруу” адистиги боюнча окуу борборунун ачылышына катышышты. Айтылган ашкананын жаңылануусуна, жаңы жабдыктарына, ашкана алдындагы окуу борборуна айтылган агенттиктен 90 миң АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартылганын жана өздөштүрүлгөндүгүн өзгөчө белгилеп кетебиз. Бул долбоор ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун директору, э.и.к., доц. Чагры Эргезердин аракети менен жүзөгө ашырылып, университеттин инфраструктуралык өнүгүүсүнө чоң салым кошулду. Буйруса, аталган агенттик менен кызматташуулар уланат жана жаңы көлөмдүү инвестициялар тартылат. ЭАУ ректораты, жамааты жана студенттери TIKA агенттигине терең ыраазычылык билдиришти.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


ОБ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ МНУ В АКЦИИ «ЭКОВЕЛОМАРАФОН»

10 октября сего года в городе Жалал-Абад провели экологическую акцию «Эковеломарафон» с участием велолюбителей города, который был организован мэрией города, общественными объединениями «Youth of Osh», «Дестинация Жалал-Абад». В названном марафоне приняли участие более сотни велосипедистов. Данная акция пропагандировала борьбу за чистоту воздуха, пропагандировала экологические виды транспорта, здоровый образ жизни. В этой акции приняли участие, и студенты Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад). В числе организаторов марафона был и логотип МНУ. Марафон стартовал у театра им. Барпы Алыкулова и сделав круг по городу там же финишировал. По окончании веломарафона участники были награждены ценными подарками, памятными медалями. В том числе и студенты МНУ, особенно отличились Кадырбеков Азамат и Набиулин Амир – студенты 1-го курса Гуманитарно-экономического колледжа МНУ по специальности «Правоведение»!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУ СТУДЕНТТЕРИНИН “ЭКОВЕЛОМАРАФОН” ИШ-ЧАРАСЫНА КАТЫШУУСУ ЖӨНҮНДӨ

Үстүбүздөгү жылдын 10-октябрында Жалал-Абад шаарында “Эковеломарафон” аттуу экологиялык иш-чара өткөрүлүп, ага Жалал-Абад шаарынын жүздөн ашык велосипед сүйүүчүлөрү катышты. Аталган иш-чара Жалал-Абад шаарынын мэриясы жана «Youth of Osh», «Дестинация Жалал-Абад» коомдук бирикмелери тарабынан уюштурулган. Бул марафон абанын тазалыгын, унаанын экологиялык түрлөрүн, сергек жашоо ыңгайын үгүттөгөн иш-чара катары өткөрүлгөнүн эскерте кетели. Бул марафонго К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) студенттери да активдүү катышкан. Уюштуруучулар тууралуу маалыматта ЭАУнун да эн тамгасы бар. Марафон Барпы Алыкулов атындагы театрдан башталып, шаарды бир айланып өткөндөн кийин ошол эле жерде аяктады. Веломарафондун соңунда катышуучуларга баалуу белектер жана эстелик медалдар берилген. Анын ичинде ЭАУ студенттерине да, өзгөчө активдүүлөрү ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин “Укук таануу” адистиги боюнча 1-курс студенттери Кадырбеков Азамат жана Набиуллин Амир!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


В ЦЕНТРЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МНУ СОСТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА ДВУХ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ:

7 октября сего года в Центре научных исследований, разработок и инноваций Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялась защита двух диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством». Защита проводилась на заседании диссертационного совета Д.08.20.606 при МНУ и ОшГУ, диссертации защищали Ажиматова Наргиза Мырзакабуловна – преподаватель МНУ, тема диссертации «Стабильное развитие экономики региона на основе эффективного использования земельных ресурсов», и Жамашева Гульбара Султанбековна – преподаватель ЖАГУ, тема диссертации «Основные направления совершенствования механизма управления экономическими рисками в современных условиях развития субъектов перерабатывающей отрасли Кыргызской Республики». В названных диссертациях были рассмотрены актуальные вопросы экономического развития страны, ее регионов. Защита прошла успешно. Желаем новоиспеченным кандидатам экономических наук успехов в научной и педагогической деятельности!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУнун ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨР БОРБОРУНДА ЭКИ КАНДИДАТТЫК ДИССЕРТАЦИЯ ЖАКТАЛДЫ:

Үстүбүздөгү жылдын 7-октябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борборунда 08.00.05 – “Экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу боюнча эки изденүүчүнүн диссертацияларынын жактоосу болуп өттү. Жактоо ЭАУ менен ОшМУга караштуу Д. 08.20.606 диссертациялык кеңешинде өткөрүлдү. Жактоочулар: Ажиматова Наргиза Мырзакабуловна – ЭАУнун окутуучусу, диссертациясынын темасы “Жер каражаттарын натыйжалуу пайдалануунун негизинде чөлкөм экономикасынын туруктуу өнүгүүсү”; Жамашева Гүлбара Султанбековна – ЖАМУнун окутуучусу, диссертациясынын темасы “Кыргыз Республикасынын кайра иштетүү тармагындагы ишканаларынын азыркы шарттарда өнүгүүсүндөгү экономикалык тобокелдерди башкаруунун механизмдерин өнүктүрүүнүн негизги багыттары”. Аталган диссертацияларда өлкөнүн жана анын чөлкөмдөрүнүн экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелери каралган. Жактоолор ийгиликтүү өттү. Экономика илимдерини кандидаты окумуштуулук наамын жаңы алган кесиптештерибизге илимий жана педагогикалык ишмердиктеринде албан-албан ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


В МНУ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ 5-ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ!

5 октября сего года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) торжественно отметили Всемирный день учителей. Ректор МНУ, д.э.н., профессор С.А. Омурзаков сердечно поздравил коллектив вуза, вручил награды и премии лучшим преподавателям и сотрудникам. Оказали должный почет и ветеранам университета: полные уважением и теплотой благодарности, денежные премии. После официальных поздравлений ректора Культурно-эстетический центр МНУ совместно со студенческим активом представили праздничную концертную программу. Концертные номера сопровождались фото-видео слайдами, наглядно иллюстрирующие качественную  работу профессорско-преподавательского состава МНУ. Профессиональный праздник работников образования в МНУ отметили торжественно и на традиционно высоком уровне! С праздником, дорогие преподаватели!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда 5-ОКТЯБРЬ – МУГАЛИМДЕРДИН БҮТКҮЛ ДҮЙНӨЛҮК КҮНҮН САЛТАНАТТУУ ТҮРДӨ БЕЛГИЛЕШТИ!

Үстүбүздөгү жылдын 5-октябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) чоң жыйындар залында Мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнүн салтанаттуу түрдө белгилешти. ЭАУ ректору, э.и.д., профессор С.А. Өмүрзаков университеттин жамаатын куттуктап, мыкты окутуучуларга жана кызматкерлерге сыйлыктарды жана акчалай премияларды берди. Кесиптик майрамды белгилөөдө университеттин ардагерлерине да урмай-сый көрсөтүлдү: урмат-сый менен айтылган терең ыраазычылыктар, акчалай сыйлыктар. Ректордун куттуктоосунан кийин ЭАУнун Маданий-эстетикалык борбору студенттик актив менен биргеликте майрамдык концерттик программаны тартуулашты. Концерттик номерлер ЭАУнун профессор-окутуучулар курамынын сапаттуу педагогикалык ишмердигин жаркын баяндаган фото-видео слайддар менен коштолуп турду. Жалпысынан билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы ЭАУда салттуу түрдө жана жогорку деңгээлде жана шаңдуу белгиленди! Майрамыңыздар менен, кымбаттуу агай-эжекелер!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


Участие студентов на семинаре в городе Ош

23 сентября 2021 года в городе Ош в конференц-зале отеля Жаннат был проведен семинар на тему «Улучшение взаимоотношений ГО и ОМСУ»

Семинар был организован Ошским филиалом общественного объединения «МЦ Интербилим» и Общественным фондом «Гражданская платформа»  в рамках проекта “Повышение потенциала депутатов местных Кенешей путем создания постоянной платформы для депутатов по продвижению гендерного равенства и укреплению верховенства закона”, который реализуется при технической поддержке Канадского Фонда местных инициатив (CFLI) программы Министерства иностранных дел Канады.

Целью семинара являлось ознакомление гражданских активистов об организационно-правовой деятельности ОМСУ и о роли и деятельности депутатов местного кенеша и о существующих гендерных стереотипах с целью дальнейшего сотрудничества.

            Цель обучения – упростить взаимоотношения между депутатами и избирателями, тем самым выстроить диалог власти и граждан более открытым и эффективным. Участники обсудили, как укрепление прямого участия граждан в процессах принятия решений улучшает предоставление государственных и муниципальных услуг на местном уровне, повышает транспарентность и подотчетность органов местного самоуправления.

            Первоочередная задача семинара – рост гражданского сознания и политической культуры среди населения, повышение электоральной активности, внедрение в практику «индекс открытости и подотчётности» деятельности органов государственной власти и управления.

На семинар-тренинг были приглашены в качестве лекторов Менеджер Ошского филиала ОО “МЦ Интербилим”, менеджер проекта “Улучшение качества муниципальных услуг г.Ош через внедрение дополнительных муниципальных услуг”  Мамасалиева Гульгакы Эшмаматовна; директор Общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Усупбекова.

Прослушав лекторов, пришли к такому выводу, что все вышеперечисленные на семинаре мероприятия являются первыми шагами совершенствования системы широкого и полноценного взаимодействия избирателей и депутатов местных Кенешей как новый уровень работы по усилению общественного контроля и повышению ответственности должностных лиц за принимаемые решения. Данные цели планируются, что будут достигнуты в результате проведенных подобных обучающих семинаров- тренингов как для граждан, так и для самих депутатов местных Кенешей. Созданные площадки взаимодействия между депутатами и избирателями повысят доступность и открытость информации о принимаемых решений депутатами с участием жителей.

Участники данного семинара с МНУ им. К.Ш. Токтомаматова

Преподаватель кафедры «Конституционного права» — Суюнбаев Тагайбек Таалайбекович

Студенты высшего юридического образования

  1. Малабаев Шахзат – 4 курс Юр(б) 1-18
  2. Карашева Айсулу — 4 курс Юр(б) 1-18

Студенты средне-специального образования

  1. Арапов Шамурат – 3 курс По(9) -1-19
  2. Айдашева Саяна — 3 курс По(9) -1-19
  3. Кочкоров Бектурсун — 3 курс По(9) -1-19
Read More


АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ МНУ

В 2021-2022 учебном году 6 студентов Международного университета имени К.Ш.Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) получили возможность обучаться в Ошском Государственном университете по академической мобильности. В рамках реализации программы академической мобильности в соответствии с договором о сотрудничестве, заключенный между ОшГУ и МНУ 6 студентов по направлениям «Экономика», «Интернет технологии и управление» и «Педагогика» начали свое обучение в ОшГУ в первом семестре сего года.

ФИО Специальность Курс
1 Абдурасулова Нафиса Педагогика 3
2 Хабибулаева Жасмина Педагогика 3
3 Ашимов Бектур Интернет технологии и управление 3
4 Асылбеков Кутман Интернет технологии и управление 3
5 Халдаров Сапарбек Интернет технологии и управление 3
6 Махмуджанова Мухтасар Экономика, Финансы и кредит 3

Поздравляем и желаем успехов!

Стоит отметить, что на сегодняшний день МНУ имеет контракт с более 25 иностранными университетами. Среди них ведущие университеты США, Турции, Германии, Польши, Китая, России и другие. Для интернационализации МНУ реализовывается двухдипломная программа с университетом INHA (Южная Корея), Барановичским Государственным университетом (Беларусь).

О волонтерах США в МНУ:

В рамках сотрудничества МНУ и ОФ «Камкордук» («Забота») с 2019 года на постоянной основе проводятся «Talking Club» волонтерами из США для студентов направления «Иностранный язык» и специальности «Переводческое дело». Студенты успешно прошедшие курсы «Talking Club» получают сертификаты. Первая волна волонтеров прибыла со штатов Оклахома и Калифорния. Ежегодно волонтеры из США в течении одного месяца проводят встречи со студентами МНУ.

Отдел международных связей МНУ

Read More


СТУДЕНТ МНУ РУСТАМБЕК УУЛУ НУРАДИН ЧЕМПИОН КЫРГЫЗСТАНА ПО БОКСУ!

27 сентября сего года в ректорате Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) торжественно встретили и поздравили студента 3-го курса дневного обучения по направлению «Юриспруденция» Рустамбек уулу Нурадина, который занял I место в весовой категории 71 кг на Чемпионате Кыргызской Республики по боксу, проведенного в г. Бикек 19-24 сентября 2921 года! До этого Рустамбек уулу Нурадин становился чемпионом Чемпионата Азии по боксу среди молодежи в весовой категории 69 кг (Монголия, Улан-Батор – 2019 г.), чемпионом Малого чемпионата мира по боксу в весовой категории 69 кг (Азербайджан, Баку – 2020 г.). Профессорско-преподавательский состав и студенты МНУ гордятся успехами нашего студента. Желаем Нурадину новых высоких спортивных побед!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУ СТУДЕНТИ РУСТАМБЕК УУЛУ НУРАДИН БОКС БОЮНЧА КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕМПИОНУ!

Үстүбүздөгү жылдын 27-сентябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) күндүзгү окуудагы 3-курсунун “Юриспруденция” багыты боюнча студенти Рустамбек уулу 2021-жылдын 19-24-сентябрь күндөрү өткөрүлгөн бокс боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатында 71 кг салмагында 1-орунду ээледи! Буга чейин ал 2019-жылы Монголиянын борбор шаары Улан-Батордо өткөн бокс боюнча жаштар арасындагы дүйнөлүк чемпионатта 69 кг салмагында I орунду, Азербайжандын борбор шаары Бакуда 2020-жылы өткөн бокс боюнча кичи дүйнөлүк чемпионатта 69 кг салмакта I орунду ээлеген. ЭАУ профессор-окутуучулар курамы жана студенттери Нурадиндин спортуук ийгиликтери менен сыймыктанышат. Студентибиз Нурадинге мындан ары да албан-албан спорттук ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


23-СЕНТЯБРЬ – КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ КҮНҮНӨ КАРАТА ИШ-ЧАРАЛАР ЖӨНҮНДӨ

Үстүбүздөгү жылдын 22-сентябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун эл аралык мамилелер жана жалпы теориялык сабактар кафедрасы тарабынан 23-сентябрь – Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнүнө карата “Кыргыз тилинин түрк тилдери арасынан алган орду” темасында тегерек стол өткөрүлдү. Аталган тегерек столдо “Кыргыз тили түрк тилдеринин курамында”, “Кыргыз тилинин тарыхый этаптары”, “Кыргыз фразеологизмдери”, “Кыргыз жана түрк тилдеринин морфологиясы”, “Кыргыз адабиятынын фольклордук башаттары”, “Кыргыз тилинин экономикалык илим чөйрөсүндө колдонулушу” темаларында билдирүүлөр, талкуулоолор болуп, кыргыз тилинин жалпы түрк тилдеринин курамындагы мааниси, ээлеген орду жана колдонуу келечеги багыттарында бир катар жыйынтыктар чыгарылды. Бул тегерек столдун материалдары “К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин жарчысы” илимий-популярдык журналында жакын арада жарык көрөт. Иш-чаранын катышуучуларынын тизмесинде илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык билим берүү технологиялары боюнча проректор, п.и.к., профессор Т.Т. Омошев, окуудан сырткары иштер, мамлекеттик тил жана коомчулук менен байланыштар боюнча проректор, филол.и.к., профессор А.С. Жолдошбаев, Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун директору, э.и.к., доцент Чагры Эргезер жана ушул эле институттун профессор-окутуучулар курамы, студенттери. Жалпысынан аталган тегерек стол абдан мазмундуу болуп, бир катар иштиктүү сунуштар берилди. Ушундай эле тегерек стол ЭАУнун Эл аралык медициналык колледжинин жалпы медициналык сабактар бөлүмү тарабынан уюштурулуп, ал жерде кыргыз тилинин медицина тармагында пайдалануу маселелери каралды, кыргыз тилинде медицина боюнча окуу китептерин чыгаруу жөнүндө сунуштар айтылды.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МНУ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

20-21 сентября сего года в читальном зале Центральной библиотеки Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) были проведены ознакомительно-познавательные мероприятия для военнослужащих 5-го Особого батальона Государственной службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, в ходе которых военнослужащие ознакомились с книжным фондом названной библиотеки, с его электронной библиотекой, а также проведены лекции на историко-культурные темы и на тему развития кыргызского языка, как государственного в Кыргызской Республике. Проведение этого мероприятия было инициировано командиром названного батальона, полковником К.О. Сокеевым и директором Института непрерывного открытого образования МНУ, к.и.н., проф. Ж.А. Дуйшеевым, одобрено ректоратом в рамках мероприятий в честь 23 сентября – Дня государственного языка Кыргызской Республики. По высказываниям военнослужащих ознакомление с библиотечным фондом и электронной библиотекой МНУ, лекции на историко-культурные и языковые темы были организованы на высоком уровне, особая благодарность кафедре государственного и официальных языков, дирекции библиотеки МНУ!

Служба по профориентационной работеи связям с общественностью МНУ


ЭАУ ЖАНА АСКЕР КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН КЫЗМАТТАШУУСУ ЖӨНҮНДӨ!

Үстүбүздөгү жылдын 20-21-сентябрь күндөрү К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Борбордук китепканасынын окурмандар залында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 5-Өзгөчө батальонунун аскер кызматкерлери үчүн бир катар таанытуучу иш-чаралар өткөрүлдү, анын ичинде аталган китепкананын китептер фонду жана электрондук китепканасы менен таанышуу, тарых-маданият жана тил темасында лекциялар, өзгөчө маани мамлекеттик тилдин өнүгүүсүнө бурулду. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил күнү 23-сентябрга карата иш-аракеттер алкагында аталган батальондун командири, полковник К.О. Сокеев жана ЭАУнун Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директору, т.и.к., проф. Ж.А. Дүйшеев тарабынан демилгеленип, ректораттын колдоосуна ээ болгон. Иш-чарага катышкан аскер кызматкерлеринин айтуусу боюнча китепкананын фонду жана электрондук китепканасы менен таанышуу, тарых-маданият жана тил темаларындагы лекциялар абдан жогорку деңгээлде уюштурулган, ЭАУнун мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы менен китепканасынын дирекциясына өзгөчө ыраазычылык!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


15 сентября сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) новый 2021-2022 учебный год начался с торжественного собрания. На открытии торжественного собрания в честь нового учебного года прозвучал гимн Кыргызской Республики, после чего ректор МНУ, доктор экономических наук, профессор, академик РАМ Сатыбалды Ашымович Омурзаков выступил с поздравительной речью и пожелал студентам университета успехов в учебе. С поздравлениями выступили и ряд руководителей вуза. В торжестве приняли участие студенты Института непрерывного открытого образования, Международного Кыргызско-Турецкого института, Гуманитарно-экономического колледжа, Международного Кыргызско-Турецкого колледжа, Международного медицинского колледжа и ученики Международного Кыргызско-Турецкого лицея МНУ. Профессорско-преподавательский состав и студенты МНУ были очень рады, тому, что учебный процесс в новом учебном году начался в реальном режиме. Желаем всем студентам МНУ высоких успехов в учебе, отличного настроения и крепкого здоровья!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫ БАШТАЛДЫ!

Үстүбүздөгү жылдын 15-сентябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) жаңы 2021-2022-окуу жылы салтанаттуу чогулуштан башталды. Салтанат Кыргыз Республикасынын гимни менен башталып, университеттин ректору, экономика илимдеринин доктору, профессор, РМА академиги Сатыбалды Ашымович Өмүрзаков студенттерди жаңы окуу жылынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктап, аларга окууда албан-албан ийгиликтерге жетишүүлөрүн каалады. Ректор менен бирге бир катар жетекчилер да өз куттуктоолорун айтып кетишти. Салтанатка ЭАУнун Үзгүлтүсүз билим берүү институтунун, Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун, Гуманитардык-экономикалык колледжинин, Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин, Эл аралык медициналык колледжинин студенттери жана Эл аралык Кыргыз-Түрк лицейинин окуучулары катышты. Бардык студенттер, агай-эжекелер окуу жараянынын кадимки тартипте башталышына абдан сүйүнүштү. ЭАУнун бардык студенттерине жаңы окуу жылында ийгиликтерди каалайбыз, жаркын маанайда жана ден соолукта болуңуздар!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More

1 2 3 28