Мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы

 

Кафедранын тарыхы

Миссия

Окуу усулдук иштер

Монографиялар

Илимий макалалар

Докторантура жана аспирантура

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы

Кафедранын жобосу

Негизги кесиптик билим берүүчү программа

Отурумдун планы

Илимий иш-чаралардын планы

Алтаева Динара Исаковна

Ээлеген кызматы: Мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасынын кафедра башчысы

Илимий даражасы: Филология илимдеринин кандидаты, доцент ЭАУКоллектив кафедры

Профессорско-преподавательский состав


к.ф.н., доцент МНУ, зав.кафедрой
Алтаева Динара Исаковна
Алтаева Динара Исаковна
к.ф.н., доцент МНУ, зав.кафедрой

teammembers Awesome Content

к.ф.н., доцент МНУ
Турдубаева Аида Мамажунусовна
Турдубаева Аида Мамажунусовна
к.ф.н., доцент МНУ

teammembers Awesome Content

преподаватель
Мамадинова Айчурок Алимбековна
Мамадинова Айчурок Алимбековна
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Култаева Айнаш Кошоновна
Култаева Айнаш Кошоновна
преподаватель

teammembers Awesome Content

к.ф.н., профессор МНУ
Хурибаева Эльмира Гайдаровна
Хурибаева Эльмира Гайдаровна
к.ф.н., профессор МНУ

teammembers Awesome Content

ст.преподователь
Касымов Талгар Маматович
Касымов Талгар Маматович
ст.преподователь

teammembers Awesome Content

доцент МНУ
Мамиев Ашырали Надирович
Мамиев Ашырали Надирович
доцент МНУ

teammembers Awesome Content

преподаватель
Сопонова Айнура Аскаровна
Сопонова Айнура Аскаровна
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Умурзакова Гулнара Каримовна
Умурзакова Гулнара Каримовна
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Абдукадырова Бегимай Абдурахмановна
Абдукадырова Бегимай Абдурахмановна
преподаватель

teammembers Awesome Content

лаборант кафедры
Майлыбаева Адина Тажидиновна
Майлыбаева Адина Тажидиновна
лаборант кафедры

teammembers Awesome Content