Эл аралык Кыргыз-Түрк институту Эл аралык мамилелер жана жалпы теориялык сабактар кафедрасы

Кафедра жөнүндө маалымат

миссия кафедры МОиОТД

Окуу усулдук иштери

Илимий изилдөө иштери

Студенттердин илимий-изилдөө иштери

Эл аралык байланыштар

Окутуулучу сабактар

График СРС

Хурибаева Элмира Гайдаровна

ф.и. к.,проф. МНУ, Эл аралык мамилелер жана жалпы билим берүү кафедрасынын башчысы.

Илимий наам-даражасы: филология илимдеринин кандидаты, Эл аралык илимдер академиясынын профессору, ЭИУнун профессору.

Тел: 0773406575

э-почта: kanbanutum@mail.ru. huribaevaelmira@gmail.com.


Кафедра төмөндөгү адистиктерди “БАКАЛАВР” багыты боюнча даярдап чыгарат  550800 “Эл аралык мамилелер” жана 550300 “Филологиялык билим берүү”

Окуу мөөнөтү – 4 жыл

Окутуунун түрү  -  күндүзгү

Кафедра окутуучулары


к.ф.н., профессор, зав.кафедра
Хурибаева Элмира Гайдаровна
Хурибаева Элмира Гайдаровна
к.ф.н., профессор, зав.кафедра

ХУРИБАЕВА ЭЛМИРА ГАЙДАРОВНА

жөнүндө маалымат

 1. Аты-жөнү: Хурибаева Элмира Гайдаровна
 2. Туулган жылы: 29-апрель 1978-жыл
 3. Илимий наам-даражасы: филология илимдеринин кандидаты, ЭИУнун доценти, Эл аралык илимдер академиясынын профессору, ЭИУнун профессору.
 4. Улуту: Кыргыз
 5. Туулган дареги: Андижан областы Коргон-Төбө району Кызыл-Токой айылы
 6. Жашаган дареги: Жалал-Абад шаары, Спутник к/р. Жеңи жок көч.-32/10
 7. Тел: 0773406575 э-почта: kanbanutum@mail.ru. huribaevaelmira@gmail.com.
 8. Аяктаган окуу жайы: Бишкек гуманитардык университетинин Түркология факультетин 2000-жылы аяктаган. Алган адистиги: Кыргыз тили ж-а адабияты окутуучусу
 9. Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары, азыркы кызмат орундары:

Иштеген жылдары

 

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

1.      

2000-2003-жж

КРУИА

КРУИАнын аспиранты

2.      

2002-2003-жж

К.А.Яссави университети

Тил үйрөтүүчү, окутуучу

3.      

2003-2004-жж

Экономика жана ишкердик университети, Эл аралык Кыргыз-Түрк институту Жалпы теориялык жана гуманитардык илимдер кафедрасы

Окутуучу

4.      

2013-ж. баштап

К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университет Эл аралык Кыргыз-Түрк институту Эл аралык мамилелер жана жалпы теориялык сабактар кафедрасы

Эл аралык мамилелер жана жалпы теориялык сабактар кафедрасынын башчысы

 

10.Басмадан чыккан илимий эмгектеринин саны -18.

 1. Диссертациянын шифри:- 10.02.01. Кандидаттык диссертациянын темасы: Кыргыз тилинин түштүк говорлорундагы пахтачылык лексикасы.
 2. Негизги илимий эмгектер:

Илимий эмгектин аталышы

 

Чыгарылган жери жана жылы

Авторлоштору

1

Кыргыз тилинин түштүк говорлорундагы пахтачылык лексикасы

Бишкек, 2002

 

2

Кесиптик (пахтачылык) лексикасынын түркологияда жана кыргыз тил илиминде изилдениши

Түркия,  2008

 

3

Кыргыз тилинин пахтачылык лексикасы

Түркия, 2010

 

4

Пахтачылык лексикасындагы эмгек процесстеринин аталыштары

Бишкек, 2011

 

5

Сөз жасоо процесси пахтачылык лексикасынын калыптаныш жана байыш процессинин булагы катары

Бишкек, 2012

 

6

Кыргыз тилинин түштүк говорлорунун пахтачылык лексикасынын калыптанышы

Бишкек, 2012

 

7

Сөз жасоонун морфологиялык жолу менен жасалган пахтачылыкка тиешелүү сөздөр

Бишкек, 2012

 

8

Сөз жасоонун синтаксистик жолу менен жасалып пахтачылыкка тиешелүү болгон сөздөр.

Түркия, 2013

 

9

Чаткал говорлорундагы дыйканчылык терминдерине тарыхый көз караш

Жалал-Абад обл, Чаткал районунун жыйнагы, 2015

 

10

Пахтаны иштетүүдөгү эмгек куралдарынын атоолору

Түркия, 2016

 

11

Кыргыз тилинин кесиптик лексикасы (пахтачылык сөздөрүнүн мисалында) монография

Бишкек, 2016

 

12

Түркологияда жана кыргыз тил илиминде кесиптик анын ичинде пахтачылык лексикасынын изилдениши

Казакстан, 2017

 

13

Türk Halkları ve Kırgız Türklerinde kullanılan Halk Hekimliği Terimleri

Казакстан, 2018

 

14

Türk Halklarının Hayatındaki Dua ve Duanın Gücüne İnancı

Казакстан, 2018

 

15

Влияние национально-бытовых особенностей обычаев на антропонимики кыргызов

Известия ВУЗов Кыргызстана, Бишкек-2020

Жолдошбаев А.С.

16

Калька сөздөр – жаңы маанилердинжаралыш натыйжалары (дыйканчылыктерминдеринин негизинде)

Түркия -2020

Жалилова Н.К.

17

Курандылар менен жасалып дыйканчылыкка тиешелүү болгон атоолор

Түркия -2020

Жалилова Н.К.

18

“Балалыктын көнөргөсү же азыркы муундун балалыгы”. Ч.Айтматовдун “Балалыгым” аттуу баянына саресеп.

Жалал-Абад-2020

Дөөлөтбекова Г.С.

 

 

 1. Билимин өркүндөткөн сертификаттар:

Мөөнөтү

Мекеменин аты

Алган документи

1.      

2010-ж. 17-июль- 2-август

Түрк тилдүү өлкөлөрдөгүтүркологдордун семинары Иззет Байсал университети Болу шаары, Түркия

Сертификат

2.      

2014-жыл. 15-февраль -15-май

“Мевлана” тажрыйба алмашуу программасы. Сулейман Демирел университети Спарта шаары, Түркия.

Сертификат

3.      

2015-жыл 14-15-январь

‘TeachEx’ Жогорку билим берүү академиясы

Сертификат

4.      

2015-жыл 16-17-январь

‘TeachEx’ Жогорку билим берүү академиясы

Сертификат

5.      

2017-жыл 2-ноябрь

«EdNet»  Көз карандысыз аккредитация эксперттерди даярдоо

Сертификат

6.      

2018-жыл 15-январь

«Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования»

Сертификат

7.      

2018-жыл 14-ноябрь

Жалал-Абад JIA Business Caravan бизнес-форум

Сертификат

8.      

2019-жыл 26-февраль

Окутууга компетенттүү мамиле программасы

Сертификат

9.      

2019-жыл 04-07-июль

Manager/Internal auditor of Quality Management System based on ISO 9001:2015

Сертификат

10.   

2019-жыл 25-декабрь

Студенттерде инсандык баалуулуктарды калыптандыруу жана алардын таанып билүү ишмердүүлүктөрүн активдештирүүдө окутуучулардын натыйжалуу иш-аракеттери

Сертификат

11.   

2020-жыл 29-апрель

Салттуу билим берүүдөгү өзгөрүүлөр жана экономикалык билим берүүнүн келечеги

Сертификат

12.   

2020-жыл 5-июнь

Кыргыз Республикасынын финансы системасын өнүгүүсүнүн учурдагы абалы жана келечеги

Сертификат

13.   

2020-жыл 19-июнь

Кыргызстандын социалдык –экономикалык абалына COVİD-19 тийгизген таасири

Сертификат

14.   

2020-жыл 25-июнь

Санариптештирүү мезгилиндеги юриспруденциядагы актуалдуу көйгөйлөр 

Сертификат

15.   

2020-жыл 10-11-август

Менять мышление в системах управления с новыми стандартами ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 31000, ISO 37001, ISO 45001 b ISO 50001

Сертификат

16.   

2020-жыл 23-октябрь

ONE –WORLD-MANY CULTURES

Сертификат

17.   

2020-жыл 3-6-ноябрь

Илимий-изилдөө медициналык –социалдык институту –ааламдашуу алкагында

Сертификат

18.   

2020-жыл 17-18-ноябрь

Менять мышление: МВА или стандарты ISO по системам управления?

Сертификат

 

 1. Татыктуу болгон илимий наамдары, даражалары, алган сыйлыктары:

Мөөнөтү

Мекеменин аты

Алган документи

1.

2001-ж

К.Юдахиндин 110 жылдыгына арналган конференция, БГУ

2-даражадагы диплом

19.   

2007-ж

Кыргыз-Түрк Манас университети, Жаш түркологдордун 1-симпозиуму

Сертификат

20.   

2008-ж

ЭИУ, ЭАКТИнин дирекциясы

Алкыш сертификаты

21.   

2010-ж

ЭИУ, ЭАКТИ коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн

Сертификат

22.   

2012-ж

Кыргыз-Түрк Манас университети, Жаш түркологдордун 4-симпозиуму

Сетификат

23.   

2013-ж

КР Жогорку аттестациялык комиссиясы

Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасы, диплом

24.   

2013-ж

ЭИУнун Илимий кеңеши

ЭИУнун доценти, диплом

25.   

2014-ж.

ЭИУнун Илимий кеңеши

ЭИУнун ардак грамотасы

26.   

2014-ж.

Эл аралык илим, билим, индустрия академиясы АКШ

Эл аралык илим, билим, индустрия академиясынын профессору

27.   

2015-ж.

Жалал-Абад шаарынын мэриясы

Ардак грамота

28.   

2016-ж.

ЭИУнун Илимий кеңеши

ЭИУнун профессору, диплом

29.   

2017-ж.

КР Жалал-Абад областындагы ыйгарымдуу өкүлү

Ардак грамота

30.   

2019-ж.

КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия

Ардак грамота

 

 1. Мүнөзү: Токтоо, жоопкерчиликтүү, ар бир ишке активдүү, сабырдуу.
 2. Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, төрт кыздын энеси.
к.ф.н., доцент МНУ, преподаватель
Гелекчи Сейфеттин
Гелекчи Сейфеттин
к.ф.н., доцент МНУ, преподаватель

СЕЙФЕТТИН ГЕЛЕКЧИ

жөнүндө маалымат

 1. Аты-жөнү: Сейфеттин Гелекчи
 2. Туулган жылы: 1979-жыл
 3. Илимий наам-даражасы: филология илимдеринин кандидаты, доцент
 4. Улуту: Түрк
 5. Туулган дареги: Карс шаары
 6. Жашаган дареги: Жалал-Абад шаары, Спутник к/р. Жеңи жок көч.30
 7. Тел: 0777092190 э-почта: seyfettingelekci@hotmail.com
 8. Аяктаган окуу жайы: Думлупынар Университети Түрк тили жана адабият бөлүмүн 2003-жылы аяктаган.
 9. Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары, азыркы кызмат орундары:

Иштеген жылдары

 

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

1.      

2008-2019-жж

Uluslararası K. Ş. Toktomamatov Üni., Türk Dünyası Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü

окутуучу

 

 1. Негизги илимий эмгектер:
 2. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Kırgızistan Tökmö Akınlarından (Âşıklarından) Barpı Alıkulov’un Şiirlerinde Sevgili Tipi, Türk Dünyasında Kadın Algısı/ The Perceptıon of Women In The Turkısh World, Cilt II, Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa 2016, ss:.769-788.

 

A2. Описание осени в турецких и кыргызских импровизациях, Международный научный журнал «Cимвол науки», Москва, №4/2016, бб: 180-181.

A3. Изображение дождя в стихах импровизаторов кыргызстана и турции, Международный научный журнал «Cимвол науки», Москва, №2/2016, бб: 58-59.

A4. “Türk Dünyası Âşıklık Geleneğinin İki Ustası: Arstanbek Buylaş Uulu ve Âşık Şenlik”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 35, Cilt: 105, Sayı:207, İstanbul, Kasım-Aralık 2013, ss: 421-450.

A5. “Dede Korkut ve Asan Kaygı’da Danışman Ozan/Akın Tipi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 34, Cilt: 100, Sayı: 199, İstanbul, Temmuz-Ağustos 2012, ss: 117-148.

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Danışman Ozan-Akın Tipi Bağlamında Kalıgul Örneği, 1. Türk Dünyası İlmi Araştırmalar Sempozyumu, 29-31 Mayıs, Kastamonu/Türkiye 2016, ss: 443-451.

B2. Этникалык Кыргыздардын фолклорунун түпкү улуттук фолклор менен бирдейликтери (Etnikalık Kırgızdardın Foloklorunun Tüpkü Uluttuk Folklor menen Birdeylikteri), XI Эл аралык илимий – практикалык конференция, Жалал-Абад, 2013, бб: 839-842.

B3. “Kırgızistan Âşıklık Geleneğinin Irçı-Tökmö Akın Kavramları Dahilinde Tarihi Gelişiminin İncelenmesi”, XI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat-Kırgızistan, 10-16 Haziran 2013, ss: 787-802.

B4. “Âşık Mürsel Sinan Uğursu”, IV. Genç Türkologlar Sempozyumu, Bişkek-Kırgızistan, 27-29 Nisan 2011, ss: 37-47.

B5. Манас эпосундагы көкөтөйдүн ашы бөлүмүнүн cюжеттик өзгөчөлүгү (Manas Eposundagı Kökötöydün Aşı Bölümünün Syujettik Özgöçölügü), VIII Эл аралык илимий практикалык конференция,  Жалал-Абад,  2010, бб: 1037-1043.

B6. Чынгыз Айтматовдун чыгармаларындагы көп маанилүүлүк же көтөрүлгөн проблемалар (Çıngız Aytmatovdun Çıgarmalarındagı Köp Maanilüülük ce Kötörülgön Problemalar),  VIII  Эл аралык илимий практикалык конференция,  Жалал-Абад,  2010,  бб: 251-255.

B7. “Âşık Edebiyatında Bir Şekil Bilgisi Olan Cığalı Tecnis”, VIII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat-Kırgızistan 2010, ss: 999-1006.

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. “Cengiz Aytmatov’un ‘Asker Çocuğu’ Öyküsündeki Ulusal Pedegojinin Felsefesi” (Ч. Aйтматовдун “Aтадан Kалган Tуяк” Aңгемесиндеги Улуттук Педагогиканын Философиясы), Cengiz Aytmatov Armağan Sayısı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., Konya 2018 (Dilbar Çokoyeva ile ortak makale)

 

D2. Кыргызстан менен Туркия төкмө акындарынын “Алтын” түшүнүгүн ырларында колдонуу ыкмалары,   Вестник БГУ, Бишкек, 2015, №1,  бб: 336-339.

 

D3. Токтогул жана ашык рухсатиде “көк-асман” түшүнүгүн колдонуу өзгөчөлүктөрүн изилдөө, Вестник БГУ, Бишкек 2015, №3-4, бб: 336-339.

 

D4. Муамма (Табышмак), Вестник БГУ, Бишкек 2015, №3-4, бб: 341-343.

D5. Каражаоглан жана Женижокто жаз мезгилин сүрөттөлүшүү, Вестник ОшГУ, 2015, №4, бб: 54-59.

 

D6. Кыргызстан менен Туркия төкмө акындарында алманын/элманын көркөм каражат катары колдонулушу, Вестник ОшГУ, 2015,  №4,  бб: 59- 61.

 

D7. Табышмак элдик оозеки адабиятында (Halk Edebiyatında Muamma), Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жарчысы, 2012, №1 (26), бб: 99-107.

D8. Акын Шевки Динчал (Akın/Şair Şevki Dinçal),  Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жарчысы, 2012, №1 (26), бб: 95-99.

 1. Татыктуу болгон илимий наамдары, даражалары, алган сыйлыктары:

Çeşitli sanat ve edebiyat dergileri vb kuruluşlar tarafından verilen ödüller

 1. Мүнөзү: Токтоо, жоопкерчиликтүү, ар бир ишке активдүү, сабырдуу.
Преподавател, доцент
Абдыкулов Улан Аманбаевич
Абдыкулов Улан Аманбаевич
Преподавател, доцент

К.Ш.Токтомаматов атындагы  Эл аралык университетинин

кесиптик кошуунунун төрагасы

Абдыкулов Уланбек Аманбайевич

жөнүндө  маалымат

1.    

Аты-жөнү:

Абдыкулов Уланбек Аманбайевич

2.    

Туулганжылы: 

22-декабрь 1981-жыл

3.    

Илимий наам-даражасы:

-

4.    

Улуту:     

Кыргыз

5.    

Туулган дареги:  

Жалал-Абад областы Сузак району

6.    

Жашаган дареги:

Жалал-Абад областы Сузак району Барпы Айыл аймагы

7.    

Тел. номери, уюлдук тел.:

0772 365 185, 0552 365 185

8.    

Аяктаган окуу-жайы: 

2004-жыл Кыргыз-Түрк Манас Университети Түркология адистиги, (Бишкек) 2011-жыл Экономика жана ишкердик университети Бажы иши адистиги (Жалал-Абад)

9.

 

Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары,азыркы кызмат орундары:

Иштеген жылдары

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

2006

ЭИУ

Чет өлкөлүк жарандар менен иштешүү адиси

2013-2014

ЭИУ

кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын орунбасары

2014-2015

ЭИУ

Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы

2016...

ЭИУ

Кесиптик кошуундун торагасы

10.

 

Диссертациянын шифры жана темасы

Кандидаттык

Доктордук

-

-

11.

 

Негизги илимий эмгектери:

Илимий эмгектеринин аталышы

Чыгарылган жери жана жылы

Авторлоштор

 

Араб тилинен алынган орток сөздөр туралуу бир эки ооз сөз

Жалал-Абад, 2007-жыл

 

 

Кыргыз Маданиятында жылкынын орду

Жалал-Абад, 2016-жыл Май

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Татыктуу болгон илимий наамдары, даражалары, алган сыйлыктары:

Жылдары

Берген мекеменин аты

Алган наамы, даражалары

2012-2016

Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиясы

Барпы айылдык кеңешинин IVчакырылышынын депутаты

Барпы айылдык кеңешинин төрөгасынын орун басары

2015

Барпы Айылдык кеңеш 

Барпы айыл аймагынын “Ардактуу атуулу”

2015

Кыргызстан Республикасынын Афган коому

“Где Мы, Там Победа” тош белгиси менен сыйланган

24.05.2016

Кыргыз кооперативдер биримдиги

 

“Ардак Грамота” менен сыйланган

27.10.2016

Жалал-Абад  шаардык мэриясы

“Алкыш” жарыяланды

19.10.2016

Кыргызстан профсоюздар федерациясы

“Ардак Грамота” менен сыйланды

11.12.2016

Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиясы

Барпы Айылдык кенешинин V чакырылышынын депутаты

08.02.2017

Барпы айылдык кенеши

Барпы айылдык кенешинин торагасы

15.03.2017

Сузак районунун кошмо жыйналышы

Сузак районунун кошмо жыйынынын торагасынын орунбасары

08.02.2017

Сузак районунун кошмо жыйналышынын сессиясы

Сузак районунун “Ардактуу атуулу”

25.08.2017

Кыргыз Республикасынынөкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги

Бишкек шаары

             Ардак Грамота

15.09.2017

Сузак райондук администрациясы

Сузак райондук коллега мүчөсү

06.10.2017

Жалал-Абад шаарындагы эл аралык университети

           Ардак Грамота

12.05.2018

Кыргыз РеспубликасынынЖалал-Абад областындагы ыйгарым окулу-губернатор

          Ардак Грамота

25.05.2018

Кыргыз Республикасынын Баткен согушунун республикалык ардегерлер союзу

Жаштарды патриоттуулукка тарбиялагандыгы учун “Тош белги”

15.10.2018

Сузк районуну жана Кок –Жангак шаарынын депутаттарынын кошмо жыйналышы

Сузак районунун кошмо жыйналышынын торагасы

23.01.2019

Сузак райондук мамлекеттик администрациясы-аким

2018-жыл “Региондорду онуктуруу жылынын  жыйынтыгы менен райондун социалдык-экономикалык жана маданий турмушунун онугуусуно кошкон зор салымы учун АРДАК ГРАМОТА”

27.02.2019

Кыргыз Республикасынын президенти

2018-жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын президентинин энчилуу сааты

26.10.2019

Кыргыз Республикасынын  Баткен согушунун ардагерлери

Баткен согушунун ардагерлерине  колдоо корсоткондугу учун

“Тош Белги”

15.02.2020

Кыргыз Республикасынын Ооган согушунун ардагерлери

“Афганистан жаркын демократиялык мамлекет”

II даражадагы тош белги

12.11.2020

К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университети

Окумуштуулар кенеши

Эл аралык мамилелер жана жалпы теориялык сабактар кафедрасынын Доценти

24.11.2020

Мыйзам мейкини гезити

Мыйзамдуулукту сактоого, бкемдоого жана онугууго кошкон салымы учун “Мыйзам мейкини гезитинин  тош белгиси”

 

13.

 

Билимин өркүндөткөнү жана сертификаттары:

Мөөнөтү

Мекеменин аты

Алган документ

1

2003-2004-жылдары

Бишкек,Кыргыз-Түрк Манас Университети

Окутуучулук Сертификаты

2

14.07.2010-10.08.2010

Турция, Билим жана илим министрлиги

Билим алуудагы өнүгүүлөр жана маданий өнүгүү 

Сертификат

3

08.10.2013-10.10.2013

Ош, КР өкмөтүнө караштуу өзалдынча башкаруу иштери жа этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын стратегиялык пландаштыруу боюнча потенциалын жогорулатуу”

Сертификат

4

07.10.2014-17.10.2014

Академия государственного управления при президенте Кыргызской Республики и Государственный кадровая служба КР.

 “Муниципальное управление КР ”

Сертификат

5

14-15.01.2015

Teachex “Жогорку билим берүү академиясы ”ЖОЖдын окуу жетишкендиктерин баалоо

Сертификат

6

02-03.04.2014

Teachex “Жогорку билим берүү академиясы Жогорку билим берүү сапатынын гарантия маселеси,сапат маданияты жана окутуу маданияты

Сертификат

7

11-12.04.2014

Teachex “Жогорку билим берүү академиясы Окуу иштерин жүргүзүүдө түйүндүү угурлардын жазылышы жана методикасын колдонулушу

Сертификат

8

21-22.04.2014

Teachex “Жогорку билим берүү академиясы Долбоорлорду иштеп чыгуу жана жазуу,каржы булактарын тартуу модулун өтөндүгүн ырастайт

Сертификат

9

02.11.2017

“Ednet”Көз карандысыз аккредетация эксперттерди даярдоо

Сертификат

10

15.01.2018

Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессиального образования

Сертификат

11

26.02.2019

Кесиптик чеберчиликти жогорулатуу курсу «Окутуууга компетенттуу мамиле программасы» Ош шаары

Сертификат

14.

Мүнөзү:        жөнөкөй, кичипейил.

15.

Үй-бүлөсү:   үй-бүлөлүү эки уул, эки кыздын атасы.

           

 

Өздүк колу:Абдыкулов У.А.

Ага окутуучу
Халил Шенгүл
Халил Шенгүл
Ага окутуучу

ХАЛИЛ ШЕНГҮЛ

жөнүндө маалымат

 1. Аты-жөнү: Халил Шенгүл
 2. Туулган жылы: 26-августь 1986-жыл
 3. Илимий наам-даражасы: аспирант
 4. Улуту: Түрк
 5. Туулган дареги: Стамбул шаары
 6. Жашаган дареги: Жалал-Абад шаары, Спутник к/р. Жеңи жок көч.-38/31
 7. Телефон: 0771075424 э-почта: karaibrahimoglutr@gmail.com
 8. Аяктаган окуу жайы: Экономика жана ишкердик университетинин Эл аралык мамилелер бөлүмүн 2013-жылы аяктаган.
 9. Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары, азыркы кызмат орундары:

Иштеген жылдары

 

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

1.      

2016-2017-жж

Öğretim Görevlisi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Uluslararası Kantörö Şaripoviç Toktomamatov Üniversitesi

Öğretim Görevlisi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

2.      

2017-2018-жж

Öğretim Görevlisi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Kantörö Şaripoviç Toktomamatov Üniversitesi

Öğretim Görevlisi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

3.      

2018-ж. баштап

Öğretim Görevlisi Uluslararası Kırgız-Türk Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kantörö Şaripoviç Toktomamatov Üniversitesi

Öğretim Görevlisi

 

 1. Негизги илимий эмгектер:

6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 • Şengül. H., “Narko-Terörizm ve Kırgızistan’a Etkileri”, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu Göç, Yoksulluk ve Kimlik, 769-775, Bişkek 2018 ISSN 1694-5913
 • Şengül. H., “İç Savaş Sürecindeki Suriye’nin Türkiye ile Ticaret İlişkileri”, 1. Uluslararası Multidisiplinler Kongresi ve Toktomamatov Çalıştayı, 32-37, Celal-Abad 2018
 • Şengül. H., “Türkiye Türkçesi Hazırlık Sınıfları İçin Sık Kullanılan Uluslararası İlişkiler Terimler Sözlüğü (Kırgızca, Rusça, Türkçe)”, Celal-Abad, 2017
 • Şengül. H., Ergezer. Ç., Coldoşbayev. A.S., “Kırgızca-Rusça-Türkçe İşletme Terimleri Sözlüğü”, Celal-Abad, 2018
 1. Татыктуу болгон илимий наамдары, даражалары, алган сыйлыктары:
 • Uluslararası Kantörö Şaripoviç Üniversitesi Başarı Belgesi (2017)
 • Kırgızistan Celal-Abad Eyalet Belediyesi Başarılı Akademisyen Ödülü (2018)
 1. Мүнөзү: Токтоо, жоопкерчиликтүү, ар бир ишке активдүү, сабырдуу.
Преподаватель
Хамрабаева Зарнигор Каримжоновна
Хамрабаева Зарнигор Каримжоновна
Преподаватель

ХАМРАБАЕВА ЗАРНИГОР

жөнүндө маалымат

 1. Аты-жөнү: Хамрабаева Зарнигор
 2. Туулган жылы: 23- апрель 1988-жыл
 3. Илимий наам-даражасы: магистрант
 4. Улуту: Өзбек
 5. Туулган дареги: Жалал-абад облусу, Ала-Бука району
 6. Жашаган дареги: Жалал-Абад шаары, Спутник к/р. Жеңи жок көч.30
 7. Тел: 0505231988 э-почта: zarnigor@windowslive.com
 8. Аяктаган окуу жайы: Экономика жана ишкердик Университетинин Эл аралык мамилелер бөлүмүн 2010-жылы аяктаган.
 9. Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары, азыркы кызмат орундары:

Иштеген жылдары

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

1.

2017-ж баштап

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı) / Türk Dünyası İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

окутуучу

 

 1. Негизги илимий эмгектер:
 2. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

..................................................................................................................

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Hamrabayeva Z., “Mirziyoyev Dönemi Kırgızistan-Özbekistan Siyasi İlişkileri”, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu Göç, Yoksulluk ve Kimlik, 910-919, Bişkek 2018 ISSN 1694-5913

 1. Билимин өркүндөткөн сертификаттар:

1) Dış Ticaret Semineri Sertifikası / Türk Dünyası Araştırma ve Kültür Merkezi Müdürlüğü / 29.05.2012

2) Uluslararası Orta Asya Sempozyumu Sertifikası / Manas Üniversitesi / 20.04.2018

3) Сертификат об участии в МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ   КОНФЕРЕНЦИИ «I-е Токтомаматовские чтения» / Uluslararası Kantörö Şaripoviç  Toktomamatov Üniversitesi / 13.05.2018

4) Сертификат; Курсы повышения квалификации / Oş Devlet Üniversitesi / 12.02.2019

 1. Мүнөзү: Токтоо, жоопкерчиликтүү, ар бир ишке активдүү, сабырдуу.
 2. Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, бир кыздын энеси.
Преподаватель
Сайман Озан
Сайман Озан
Преподаватель

ОЗАН УЛАШ САЙМАН

жөнүндө маалымат

 1. Аты-жөнү: Озан Улаш Сайман
 2. Туулган жылы: 11-январь 1989-жыл
 3. Илимий наам-даражасы: магистрант
 4. Улуту: Түрк
 5. Туулган дареги: Стамбул шаары
 6. Жашаган дареги: Жалал-Абад шаары, Спутник к/р. Жеңи жок көч.30
 7. Тел: 0702623441 э-почта: ozansayman89@gmail.com
 8. Аяктаган окуу жайы: Экономика жана ишкердик университетинин Түрк тили жана адабият бөлүмүн 2013-жылы аяктаган.
 9. Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары, азыркы кызмат орундары:

Иштеген жылдары

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

1.

2017-2018-жж

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi

2.

2018-ж. баштап

Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İktisat ve Girişimcilik

 

Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 

 1. Негизги илимий эмгектер:
 2. Билимин өркүндөткөн сертификаттар:

1) Dış Ticaret Semineri Sertifikası / Türk Dünyası Araştırma ve Kültür Merkezi Müdürlüğü / 29.05.2012

 1. Мүнөзү: Токтоо, жоопкерчиликтүү, ар бир ишке активдүү, сабырдуу.
 2. Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, бир кыздын атасы
Преподаватель
Осмонова Салтанат Абдыманаповна
Осмонова Салтанат Абдыманаповна
Преподаватель

ававап

Преподаватель
Мамадалиева Анара Токтосуновна
Мамадалиева Анара Токтосуновна
Преподаватель

РЕЗЮМЕ

1. Аты-жөнү: Мамадалиева Анара Токтосуновна

 

 

 1. Туулган жылы: 14-апрель 1987-жыл
 2. Илимий наам-даражасы: Эл аралык мамилелер жана жалпы теориялык сабактар кафедрасынын окутуучусу
 3. Улуту: Кыргыз
 4. Туулган дареги: Жалал-Абад областы, Базар-Коргон району, Акман айылы
 5. Жашаган дареги: Жалал-Абад областы, Базар-Коргон району, Акман айылы
 6. Тел: 0773406575 э-почта: Mamadalievaanara87@mail.ru
 7. Аяктаган окуу жайы: Экономика жана ишкердик университети: Түркология (Филология)
 8. Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары, азыркы кызмат орундары:

Иштеген жылдары

 

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

1.      

2010-2011жж

Палбанов атындагы №51 орто мектебинде

Мугалим

2.      

2011-2012жж

Музыкалык мектеби

Завуч

3.      

2012-2013-жж

Экономика жана ишкердик университети, Эл аралык Кыргыз-Түрк институту Жалпы теориялык жана гуманитардык илимдер кафедрасы

Лаборант

4.      

2014-ж.ж

К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университет Эл аралык Кыргыз-Түрк институту

Китепканачы

5.      

2016-ж.ж

К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университет Эл аралык Кыргыз-Түрк институту

Окутуучу

 

 1. Билимин өркүндөткөн сертификаттар:

Мөөнөтү

Мекеменин аты

Алган документи

1.      

2016-ж. 11-12-январь

Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү

Сертификат

2.      

2020-жыл 29-апрель

 Салттуу билим берүүдөгү өзгөрүүлөр жана экономикалык билим берүүнүн келечеги

Сертификат

 

 1. Мүнөзү: Шайыр, жоопкерчиликтүү, ар бир ишке активдүү, сабырдуу.
 2. Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү
Преподаватель
Доолотбекова Гулжамал Султанбековна
Доолотбекова Гулжамал Султанбековна
Преподаватель

Дөөлөтбекова Гүлжамал Султанбековна

Туулган жылы:            2-апрель 1981-жыл        

Туулган жери:            Жалал-Абад областы, Аксы району,  Кош-Дөбө айылы

Улуту:                         Кыргыз

Жашаган жери:          Жалал-Абад шаары, Спутник кичи району, Манас проспектиси 12/5

Билими:                      Жогорку

Окуган жайы:             1998-2003-жж Бишкек гуманитардык университети

Кесиби:                       Түркология факультети, Кыргыз тили жана адабияты окутуучусу

Үй-бүлөлүк абалы:     Үй-бүлөлүү, 4 баланын энеси

Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары, азыркы кызмат орундары:

Иштеген жылдары

 

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

1.     

2003-2004-жж

ОШТУнун Жалал-Абаддагы филиалы

Окутуучу

2.     

2004-2008-жж

Жалал-Абад Коммерциялык институту

КТФМдин методисти

3.     

2019-жылдан баштап

К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университет Эл аралык Кыргыз-Түрк институту Эл аралык мамилелер жана жалпы теориялык сабактар кафедрасы

Окутуучу

 

Илимий, окуу-методикалык эмгектери:

Илимий эмгектин аталышы

 

Чыгарылган жери жана жылы

1

“Манас”  эпосундагы баалуу кездемелер жана буюмдардын көөнөргөн аталыштары

Жалал-Абад, 2019

2

“Манас” эпосундагы морфологиялык диалектизмдер

Туркия, 2021

3

Түрк тилинде этиш жасоочу куранды мүчөлөр

 

Жалал-Абад, 2021

4

Балалыктын көрөңгөсү же азыркы учурдун балалыгы

 

5

 

 

 

Билимин өркүндөткөн сертификаттар:

Мөөнөтү

Мекеменин аты

Алган документи

1

2007-ж

Кыргыз-Түрк Манас университетиКыргыз-Түрк Манас университети, Жаш түркологдордун

1-симпозиуму

Сертификат

2

2019-ж

Окутууга компоненттүү мамиле программасы

Сертификат

 

Тил билүүсү:               Кыргыз тили – өз тили, орус тили- эркин, түрк тили-эркин, англис тили-сөздүк менен.

Жеке мүмкүнчүлүктөрү:    Компьютер Microsoft Word,  Microsoft Excel, графика дизайнер, интернет, компьютердик обои текстурасындагы программалар Системдик программалар жана Оргтехника менен иштөө

Жеке сапаттары:        Жоопкерчиликтүү, аракетчил, чыгармачыл жана уюштуруучулук сапаттар, коммуникабелдүү, туруктуу. Авто унаа башкаруу мүмкүнчүлүгү жана көркөм исскуствого берилүү

Байланы телефону:    0779-90-94-32, +996 778 468 282

Электрондук почта:   doolotbekova.guljamal1981@mail.ru

 

Преподаватель
Анарбай кызы Нурзада
Анарбай кызы Нурзада
Преподаватель

РЕЗЮМЕ

Адрес: г. Жалал-Абад,                                                                                                                                                                                                   мкр. Спутник  ул.Женижок 34/38                                                                                                                                                 моб.тел:0772423336,  

E-mail.aruunur1111@gmail.com

Анарбай кызы Нурзада

Личные данные

Дата рождения:           11.11.1993 год.      

Место рождение:        Жалал-Абадская обл, Аксыйский район     

Национальность:                 кыргыз                                          

Семейное положение:     замужем, есть дочь     

Образование

Высшее- экономическое:  Кыргызско-Турецкий университет «Манас» 2011-2016.

Специальность   Синхронный перевод (русско-турецкая программа)

Квалификация: синхронный переводчик

Опыт работы

07.09.2016 г – 04.01.2018 – лаборант кафедры Менеджмента и туризма УЭП

04.01.2018 г.-по настоящее время – медодист МКТИ МНУ имени К.Ш.Токтомаматова

Публикация

1.     Rusça ve Türkçe Siyasi Metinler Çevirisinde karşılaşan Eşdeğerlik Sorunları, Akademik Bakış Dergisi

Ученая степень  и звание

Магистр

Награды

Почетная грамота -  МНУ им. К.Ш.Токтомаматова , 2017 г.

Почетная грамота – Мэрия норода Жалал-Абад, 2018 г

Куратор года - -  МНУ им. К.Ш.Токтомаматова , 2019 г.

Курсы повышения квалификации

Школа парламентаризма – Общественный фонд “Ачык Кенеш” г.Ош, 18-22-февраля 2018 г.

1-е Токтомаматовские чтения -  МНУ им. К.Ш.Токтомаматова – 12-13-мая 2018 г.

Программа компетентного подхода к обучению

В объеме 72 часов  в Ошском институте, 26.02.2019 г.

 

Знание компьютера

  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook и т.д.

Знание языков

Кыргызский – родной. Русский – отлично. Турецский –отлично Английский – средний

Личные качества

Коммуникабельность,  ответственность, добросовестность,  умение работать в коллективе, отзывчивость.

 

 

 

Преподаватель
Жан Бедирхан
Жан Бедирхан
Преподаватель

teammembers Awesome Content