Цикл общеобразовательных дисциплин

Информация о цикле

Состав цикла

 доцент МНУ Авазова Эркайым Абдувалиевна зав. циклом Общеобразовательных Дисциплин ГЭК

Адрес: г. Жалал-Абад, мкр. спутник

Телефон: 

E-mail: 


Профессорско-преподавательский состав


к.п.н. проф.
Омошев Тологон
Омошев Тологон
к.п.н. проф.

1.Аты-жөнү: Омошев Төлөгөн Теңирович

2.Туулган жылы: 24-май, 1958-жыл

3.Улуту: Кыргыз

4.Илимий наам-даражасы: Педагогика илимдеринин кандидаты, профессор

5.Туулган дареги: Кыргыз Республикасынын Жалалабат облусунун Сузак районундагы Калмак-Кырчын айылы.

6.Жашаган дареги: Жалал-Абад шаары, Көк-Арт к/ш, М.Авазбеков көчөсү 7-1.

7.E-mail жана байланыш телефондору: tolomo@mail.ru,

үй тел.: (03722)4-14-72, жум.тел.:(03722)5-21-29; (03722)6-09-41; уюл.тел.: 0772-33-99-34

8.Аяктаган окуу жайы: Ош мамлекеттик университетинин (ОшПИ) физи­ка-математика факультетин 1980-жылы аяктаган. Алган адистиги: матема­тика сабагынын окутуучусу. Экинчи жогорку билими: Жалалабат экономика жана ишкердик университети (ЖАКИ) 2001-жылы акятаган, алган адистиги: Бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл боюнча дипломдуу адис.

9.Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары, азыркы кызмат орундары:

Иштеген

жылдары

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

 

1980-1981-жылдары

ОшМУ (ОМПИ) 

Жалпы физика кафедрасынын лаборанты

1981-1982-жылдары

ОшМУ (ОМПИ)

Инженер-программист

1982-1983-жылдары

Москва мамлекеттик универ­ситети, математикалык ана­лиз кафедрасы

Стажер-окутуучу

1983-1986-жылдары

ОшМУ (ОМПИ)

Инженер-программист

1986-1987-жылдары

ОшМУ (ОМПИ)

ИЭТ кафедрасынын окутуучусу

1987-1989-жылдары

Ленин атындагы ММПУ

Математикалык анализ кафедрасынын аспиранты

1990-1991-жылдары

ОшМУ (ОМПИ)

Математиканы окутуунун методикасы кафедра­сынын окутуучусу

1991-1992-жылдары

ОшМУ (ОМПИ)

ИЭТ кафедрасынын окутуучусу

1992-1993-жылдары

ОшМУ (ОМПИ)

ИЭТ кафедрасынын ага окутуучусу

1993-1994-жылдары

ЭИУ (ЖАКИ)

Жогорку математика жана информатика кафед­расынын окутуучусу

1994-1995-жылдары

ЭИУ (ЖАКИ)

Жогорку математика жана информатика кафед­расынын ага окутуучусу

1995-жылдан 2011-жылга чейин

ЭИУ

Информатика кафедрасынын башчысы

1995-жылдын 12-майынан 2007-жылдын сентябрына чейин

ЭИУ

Информатика кафедрасынын доценти

1999-жылдан 2013-жылга чейин

ЭИУ

Экономика, менеджмент жана маалыматтык технологиялар факультетинин деканы

2007-жылдан баштап 2013-жылга чейин

ЭИУ

Информатика кафедрасынын профессору

2013-жылдын сентябрь айынан азыркы убакка

ЭИУ

Философия жана жалпы билим берүү  кафедрасынын профессору

2013-жылдын сентябрь айынан баштап

ЭИУ

Илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык билим берүү технологиялары боюнча проректору

2016-жылдын сентярь айынан баштап

ЭИУ

Окуу-маалымат департаментинин директору.

Гуманитардык-экономикалык колледжине караштуу Жалпы билим берүү циклынын башчысы.

10.Информатика, педагогика жана экономика багыттарындагы дасыккан адис.

11.Басмадан чыккан илимий эмгектеринин саны – 112, анын ичинен: 60-илимий, 51-окуу методикалык мүнөздө. Монографиянын саны -1.

12.Жетекчилиги астында 1 аспирант даярдалууда.

13.Диссертациянын шифры: 13.00.02 –математиканы окутуунун методикасы.

Кандидаттык диссертациянын темасы: “Формирование у учащихся прикладных математических умений на основе межпредметных связей”.

Кандидаттык диссертацияны коргогон жери жана жылы: Кыргыз билим берүү институту, Бишкек, 1995.

14.Негизги илимий эмгектеринин аталышы:

Илимий эмгектеринин аталышы

Чыгарылган жери

жана жылы

Соавторлор

1. 

Функция роста одного расширения модели алгоритмов вычисления оценок.

IV бүткүл союздук конференция MMPO-IV Рига, 1989.

СССР ИА корресп. Матросов В. Л. жана ф.м.и.к. Куклиев В.М.

2. 

О емкости алгоритмов вычисления оценок.

ММПИ, Москва ш., 1989.

 

3. 

Функция роста ориентированных АВО.

ВИНИТИ, Москва ш., 1989.

 

4. 

Бейсик тилинде программалоо үчүн усулдук колдонмо.

Ош шаары, 1990.

Борубаев Т. Б.

5. 

Дидактическая роль взаимосвязи курсов алгебры и геометрии в повышении качества знаний и прикладных математических умений учащихся.

Регионалдык илимий-практикалык конференция, ОшМУ, Ош, 1994.

 

6. 

Методические пути развития прикладных математических умений на основе использования связей курсов алгебры и геометрии.

Регионалдык илимий-практикалык конференция, ОшМУ, Ош, 1994.

Борубаев Т.Б.

7. 

Жогорку математиканы окутууда электрондук эсептоочу машиналарды колдонуу

Эл аралык практикалык конференция, ОшТУ, Ош, 1995.

Байымбетов Н.Ж.

8. 

Дидактические аспекты взаимосвязей кур­сов алгебры, геометрии и информатики в формировании у школьников прикладных умений.

Эл аралык практикалык конференция, ОшТУ, Ош, 1995.

 

9. 

Компьютердик вирустар.

Эл аралык илимий-практикалык конференция ЖАМУ, Жалал-Абад, 1995.

Байымбетов Н.Ж.

10.      

Опыт применения компьютерного тестирования в процессе обучения

ВЕСТНИК ОШМУ Ош, 1995.

Айтикеева А.Б.

11.      

Теоретические основы системного подхода в планировании.

ВЕСТНИК ОШМУ, Ош, 1995.

Айтикеева А.Б.

12.      

Использование взаимосвязе курсов алгебры и геометрии для развития у учащихся 7-8 классов прикладных математических знаний и умений (методическое рекомендация).

ОшГУ, Жалал-Абад, 1995.

 

13.      

Структура регулярных задач и базис корректного алгоритма.

I региональная научная конференция, ОшГУ, Ош 1996.

Матросов В.А.

14.      

О корректности линейных и алгебраических алгоритмов вычисления оценок.

I региональная научная конференция, ОшГУ, Ош 1996.

Иванова Е.А., Байымбетов Н.Ж.

15.      

Операция над классом характеристических функций.

I региональная научная конференция, ОшГУ, Ош 1996.

Кукулиев В.М., Жоробаев К.АА.

16.      

Ориентированные алгоритмы вычисления оценок.

I региональная научная конференция, ОшГУ, Ош 1996.

Мурзабаев К.К.

17.      

Программа по экономической информатике и вычислительной технике для ВУЗ.

Жалал-Абад, 1996.

Байымбетов Н.Ж.

18.      

Лабораторные работы по экономической информатике и вычислительной технике для 1 курса (част 1).

Жалал-Абад, 1996.

Байымбетов Н.Ж., Мурзабаев К.К., Исраилов И.Н., Жоробаев К.А.

19.      

Информационные системы

Международная научно-практическая конференция ЖАКИ, Жалал-Абад, 1996.

Байымбетов Н.Ж.

20.      

Учебная программа по информатике.

ЖАКИ, Жалал-Абад, 1996.

Байымбетов Н.Ж.

21.      

Учебная программа по экономической информатике.

ЖАКИ, Жалал-Абад, 1996.

Байымбетов Н.Ж.

22.      

Лабораторные работы (часть II).

ЖАКИ, Жалал-Абад, 1996.

Байымбетов Н.Ж.

23.      

Проблема защиты информации в информационных сетях.

Международная научно-практическая конференция ЖАКИ, Жалал-Абад, 1996.

Байымбетов Н.Ж.

 

24.      

Norton Commander - 4.0 программалык кабыкчасы (окуу-методикалык колдонмо)

Жалал-Абад, 1998.

Исраилов И.Н.

25.      

Компьютердик технологиялар сабагы боюнча лабораториялык иштердин жыйнагы

Жалал-Абад, 1998.

Исраилов И.Н., Жоробаев К.

26.      

«Word тексстик процессору» окуу-методикалык колдонмосу

Жалал-Абад, 1998.

Исраилов И.Н.

27.      

Тест по информатике.

Жалал-Абад, 1998

Исраилов И.Н.

28.      

Лабораторные работы по компьютерной технологии для студентов 3 курса.

Жалал-Абад, 1998

Исраилов И.Н., Жоробаев К.А., Батырова Р.М.

29.      

Контрольные работы по информатике и вычислительной технике для студентов 2 курса заочного обучения.

Жалал-Абад, 1998.

Сатыбалдиев Р.Н., Мурзабаев К.К., Абдураимов К.К., Асанова М.

30.      

Контрольные работы по информатике и вычислительной технике для студентов 1 курса заочного обучения.

Жалал-Абад, 1998.

Байымбетов Н.Ж., Арстанова Ж., Абдукаимова А.

31.      

Лабораторные работы по информатике и вычислительной технике для студентов 1 курса (часть 2).

Жалал-Абад, 1998.

Байымбетов Н.Ж., Арстанова Ж., Абдукаимова А.

32.      

Лабораторные работы по информатике и вычислительной технике для студентов 2 курса (часть 2).

Жалал-Абад, 1998.

Сатыбалдиев Р.Н., Мурзабаев К.К., Абдураимов К.К., Асанова М.

33.      

Информатика жана эсептөө техникасы предмети боюнча 1-курстар үчүн лабораториялык жумуштар. I бөлүк

Жалал-Абад, 1999.

Кенжебаев Ы.Х., Абдыкаимова А.А.

34.      

Информатика жана эсептөө техникасы предмети боюнча 1-курстар үчүн лабораториялык жумуштар. II бөлүк.

Жалал-Абад, 1999.

Арстанова Ж.А., Кулбаева Ж.Б.

35.      

Информатика предмети боюнча 2-курстун студенттери үчүн лабораториялык иштер (1 бөлүк).

Жалал-Абад, 1999.

Байымбетов Н.Ж., Абдраимов К.К.

36.      

Паскаль тили (окуу-методикалык колдонмо)

Жалал-Абад, 1999.

Торогулова Р.А.

37.      

Сабак өтүүдө ар ким өз системасын колдонот.

Международная научно-практическая конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2001.

Омошев К.Т.

38.      

Программа MODUL.

Международная научно-практическая конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2001.

Исраилов И.Н.

39.      

Дидактическая роль взаимосвязей курсов алгебры и геометрии в развитии у учащихся прикладныз математических умений.

Международная научно-практическая конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2001.

 

40.      

Величайшее изобретение века.

Международная научно-практическая конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2001.

Мадимаров Т.Ж.

41.      

Численные и информационные прикладные системы.

Международная научно-практическая конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2001.

Исаев А.А.

42.      

Использование Интернет технологии в маркетинге.

Региональная студенческая научно-практическая конференция ЖАКИ, Жалал-Абад, 2002.

Байымбетов Н.Ж.

43.      

Новые информационные технологии в сфере туризма.

Региональная студенческая научно-практическая конференция ЖАКИ, Жалал-Абад, 2002.

Багышева А.

44.      

Экономическая информация и ее обработка.

Региональная студенческая научно-практическая конференция ЖАКИ, Жалал-Абад, 2002.

Бектемирова Ж.

45.      

Бизнес-планирование в деятельности современных предприятий (учебное пособие).

Жалал-Абад, 2002.

Айтикеева А.Б.

46.      

Пути совершенствования методики преподавания

РИПК ЖАМТИ,

Жалал-Абад, 2002

Айтикеева А.Б.

47.      

Научно-технический прогресс на предприятиях Кыргызстана

Региональная научно-практическая конференция, ОшТУ, Ош, 2002.

Кочкорбаева М.Д Айтикеева А.Б.

48.      

Туризм как возможность разбогатеть.

Региональная научно-практическая конференция, ОшТУ, Ош, 2002.

Кочкорбаева М.Д., Айтикеева А.Б.

49.      

Опыт применения компьютерного тестирования в процессе обучения.

Международная научнаяя конференция, Вестник ОшГУ, Ош, 2002.

Айтикеева А.Б.

50.      

Учебное пособие “Основы программирование на языке Бейсик”.

Жалал-Абад, 2002.

Байымбетов Н.Ж.

51.      

Практическое пособие по курсу “Автоматизированные информационные технологии в экономике” для студентов специальностей “Финансы и кредит”, “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”.

Жалал-Абад, 2002.

Байымбетов Н.Ж., Мирзахмедова А.А.

52.      

Использование интерактивных методов в процессе обучения

Эл аралык илимий-практикалык конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2003

Айтикеева А.Б.

53.      

Психологические предпосылки взаимосвя­занного изучения курсов   алгебры, геомет­рии и информатики.

Эл аралык илимий-практикалык конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2003.

Айтикеева А.Б.

54.      

Проблемы освоения методики написания и использования бизнес-кейсов.

Эл аралык илимий-практикалык конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2003.

Айтикеева А.Б.

55.      

Практика и возможности компьютеризации учетных и регистрационных работ в ВУЗе.

Эл аралык илимий-практикалык конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2003.

Айтикеева А.Б.

56.      

Автоматташтырылган тест системаларды абитуриенттердин билимин текшерүүдө колдонуу.

II регионалдык илимий-теориялык конференция, ЖАМУ, Жалал-Абад, 2003.

Байымбетов Н.Ж., Мирзахмедова А.А.

57.      

Освоение кейс-методики в региональных ВУЗах: проблемы их решения

Эл аралык илимий-практикалык конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2004.

Айтикеева А.Б.

58.      

Возможности применения компьютерных технологий в учетно-регистрационной деятельности ВУЗа

Эл аралык илимий-практикалык конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2004.

Айтикеева А.Б.

59.      

Бир өзгөрүлмөлүү сызыктуу эмес теңдемелерди чыгаруунун автоматташтырылган сандык ыкмалары.

Эл аралык илимий-практикалык конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2004.

Исраилов И.Н.

60.      

Программа итоговых квалификационных экзаменов по курсу “Программирование и работа на ЭВМ”.

Жалал-Абад, 2004.

Исраилов И.Н.

61.      

Факторы ускорения научно-технического прогресса и пути их активизации.

III Эл аралык илимий-практикалык конференция, ЖАКИ, Жалал-Абад, 2005

Айтикеева А.Б.

62.      

Роль и значение критического мышления в подготовке современных специалистов

Эл аралык илимий-практикалык конференция  ЖАКИ, Жалал-Абад, 2005.

Айтикеева А.Б.

63.      

Тендер в менеджменте или тендерный аспект управленческой деятельности

Эл аралык илимий-практикалык конференция  ЖАКИ, Жалал-Абад, 2005.

Айтикеева А.Б.

64.      

Информатика предмети боюнча 1-курстун студенттери үчүн лабораториялык жумуштар.

ЭИУ, Жалал-Абад, 2006.

Мадимаров Т.

65.      

Окуучулардын сабакка болгон кызыгууларын арттыруу.

“Учурдагы Түрк өлкөлөр: өнүгүүнүн азыркы абалы жана перспективалары” аттуу IV эл аралык илимий-практикалык конференция, УЭП, Жалал-Абад 2006

 

66.      

Модернизация высшей школы в КР.

“Учурдагы Түрк өлкөлөр: өнүгүүнүн азыркы абалы жана перспективалары” аттуу IV эл аралык илимий-практикалык конференция, УЭП, Жалал-Абад 2006

Исраилов И.Н.

67.      

Программа учебно-ознакомительной практики для студентов направления 52.16.00 “Экономика” специализация “Информационные системы в экономике”.

Жалал-Абад, 2006.

Сатыбалдиев Р.Н., Сулайманова Д.К.

68.      

Программа производственной практики для студентов среднего-профессионального образования специальности 2202 “Автоматизированные системы обработки информации и управления (в графике и дизайне)”.

ЖалалАбад, 2007.

Исраилов И.Н.

69.      

Роль и место информационных компьютерных технологий в современном образовании.

 

Международная научно-практическая конференция на тему: “Актуальные проблемы социально-экономического развития в современных условиях”, УЭП, Жалал-Абад 2007, Жалал-Абад

Сулайманова Д.К.

70.      

Дидактическая роль межпредметной связи алгебры и геометрии в повшении качества знаний и умений учащихся.

Вестник УЭП, Жалал-Абад 2008.

 

71.      

Сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатуу ыкмасы.

VI Эл аралык Түрк дүйнөсү социалдык илимдер конгресси, ЭИУ, Жалал-Абад 2008

 

72.      

Программа итоговых квалификационных экзаменов направление 52.16.00 “Экономика” специализация “Информационные системы в экономике”.

Жалал-Абад, 2009.

Сулайманова Д.К., Мадимаров Т.Ж., Кенжебаев Ы.Х.

73.      

Чийүү маданияттуулугу-билимдин тереңдешине өбөлгө.

“Глобалдашуу алкагында Түрк дүйнөсү” аттуу VII эл аралык илимий-практикалык конференция, ЭИУ,

Жалал-Абад Июнь, 2009,

Куваков Ж.М., Куваков С.Ж.

74.      

Аналогиянын геометрия курсундагы колдонулушу.

“Глобалдашуу алкагында Түрк дүйнөсү” аттуу VII эл аралык илимий-практикалык конференция, ЭИУ,

Жалал-Абад Июнь, 2009,

Куваков Ж.М., Куваков С.Ж.

75.      

Татаал көрсөткүчтүү жана логарифмдик функциялардын графиктерин түзүү жолдору.

“Глобалдашуу алкагында Түрк дүйнөсү” аттуу VII эл аралык илимий-практикалык конференция, ЭИУ,

Жалал-Абад Июнь, 2009,

Куваков Ж.М., Куваков С.Ж.

76.      

Язык программирования Visual Basic.

ЭИУ, Жалал-Абад, 2009

Кенжебаев Ы.Х., Мадимаров Т.Ж., Сулайманова Д.К.

77.      

Өзгөрүүлөрдү колдонуу менен П-тартиптеги ийрилерди окутуу.

“Түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташуусунун мүмкүнчүлүктөрү жана багыттары!” аттуу VIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык конференциясы, ЭИУ, Жалал-Абад, 2010

Куваков Ж.М., Куваков С.Ж.

78.      

Математиканы окутуудагы аналогиянын ролу.

“Түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташуусунун мүмкүнчүлүктөрү жана багыттары!” аттуу VIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык конференциясы, ЭИУ, Жалал-Абад, 2010

Куваков Ж.М., Куваков С.Ж.

79.      

Математиканы окутууда ата-мекенди сүйүүгө тарбиялоо.

“Түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташуусунун мүмкүнчүлүктөрү жана багыттары!” аттуу VIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык конференциясы, ЭИУ, Жалал-Абад, 2010

Куваков Ж.М., Куваков С.Ж.

80.      

Окутуучулардын мейкиндик элестетүүлөрүн өнүктүрүү.

“Түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташуусунун мүмкүнчүлүктөрү жана багыттары!” аттуу VIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык конференциясы, ЭИУ, Жалал-Абад, 2010

Куваков Ж.М., Куваков С.Ж.,

Абдиева М.Ш.

81.      

Квадраттык теңдемелер жана аларды чыгаруу жолдору.

“Түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташуусунун мүмкүнчүлүктөрү жана багыттары!” аттуу VIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык конференциясы, ЭИУ, Жалал-Абад, 2010

Куваков Ж.М., Сулайманова Д.К.

82.      

Информатика. 1-2-курстардын студенттери үчүн окуу-усулдук колдонмо.

Жалал-Абад, 2011

Сулайманова Д.К.

83.      

Практиканын күндөлүгү

Жалал-Абад, 2011

Мамасыдыков А.А.,

Ормонов Н.А.

84.      

Окутуудагы маалыматтык технологиялар

Түрк дүйнөсү ХI эл аралык илимий-практикалык конференция, ЭИУ, Жалал-Абад, 2013

Сулайманова Д.К.

85.      

Окуучулардын билимин тереңдетүүнүн жолдору

Түрк дүйнөсү ХI эл аралык илимий-практикалык конференция, ЭИУ, Жалал-Абад, 2013

Куваков С. Ж.

86.      

Математика сабагында төрт орундуу таблицаны колдонуу усулу

Түрк дүйнөсү ХI эл аралык илимий-практикалык конференция, ЭИУ, Жалал-Абад, 2013

Куваков Ж. М.

87.      

Айрым теңдемелер системасын чыгарууда векторлорду колдонуу

Түрк дүйнөсү ХI эл аралык илимий-практикалык конференция, ЭИУ, Жалал-Абад, 2013

Куваков Ж. М.

88.      

Экономика жана ишкердик университети 20 жашта (фильм)

Жалал-Абад, 2013

 

89.      

Экономика жана ишкердик университетине 20 жыл (слайд-шоу)

Жалал-Абад, 2013

 

90.      

Использование информационных компьютерных технологий в процессе обучения (макала).

Научно-практическая конференция «Образование. Культура и современность», БГУ, Вестник  2014

Сулайманова Д.К.

91.      

Межпредметные связи в преподавании информатики (макала).

ЭИУ, Вестник I, Жалал-Абад, 2014   

Сулайманова Д.К.

92.      

Современные информационно-телекоммуникационные технологии в образовании (макала).

ЭИУ, Вестник I,  Жалал-Абад, 2014.  

Сулайманова Д.К.

93.      

Интернет-технологии дистанционного образования (макала).

ЭИУ, Вестник II, Жалал-Абад, 2014

Сулайманова Д.К.

94.      

Применение программы MY TEST в процессе обучения (макала).

ЭИУ, Вестник II, Жалал-Абад, 2014   

Сулайманова Д.К.

95.      

Эмне үчүн прогрессия арифметикалык жана гоеметриялык деп аталып калган

Международная научная конференция «Актуальные вопросы образования, науки, культуры и роль Ошского государственного университета в устойчивом развитии и расширении международной интеграции в образовательное пространство», посвященная 75-летию Ошского государственного университета. г.Ош, 16-17-октября 2014 г.

Куваков Ж.М.

96.      

Орточо сандардын байланышын окутуу

Международная научная конференция «Актуальные вопросы образования, науки, культуры и роль Ошского государственного университета в устойчивом развитии и расширении международной интеграции в образовательное пространство», посвященная 75-летию Ошского государственного университета. г.Ош, 16-17-октября 2014 г.

Куваков Ж.М.

97.      

Использование презентации в процессе обучения

Вестник УЭП, 2014 (4)

Сулайманова Д.К.

 

98.      

Турмуштук практикадан теорияга өтүү – окуучулардын өздөштүрүүсүн жогорулатат.

Вестник УЭП, 2014 (4)

Куваков Ж.М.

 

99.      

Өзгөртүүлөрдү колдонуу аркылуу көп грандыктарды окутуу

Научно-методическая конференция

«VII Назаровские чтения» посвященную к 90 летию ОшПИ, г.Ош, 4 апреля, 2015 года

Куваков Ж.М.

100.  

Формирование и совершенствование конечного потребления населения на основе интегрированных структур АПК. 

сайт: http://www.vsu.ru  

e-mail: fedchenko@econ.vsu.ru

Международная научно-практическая конференция “Современные проблемы экономики и менеджмента”, ФГБОУ ВПО “Воронежский государственный университет”, Воронежский институт высоких технологий, Академия труда и занятости (Воронежское региональное отделение). г. Воронеж 30 октября 2015 г.

Сулайманова Д.К.

101.  

Научные основы развития инновационных процессов в сельском хозяйстве.

сайт: http://www.iupr.ru  

e-mail: magazine-red@yandex.ru

ISSN 2225-1545

Электронное периодическое издание “Экономика и социум” №4(17)-2015.

Сулайманова Д.К.

102.  

Модернизации АПК на основе совершенствования инновационных процессов экономики

http://co2b.ru/conf.html

e-mail:conf@co2b.ru,  scjour@yandex.ru

ISSN 2412-8597

Научный журнал “Альманах мировой науки” 2015-№1-4(1) “Актуальные проблемы развития совеременной науки и образования” По материалам международной научно-практической конференции 31 октября 2015 года (часть 4).

Сулайманова Д.К.

103.  

Оптимизация и совершенствование объема ВВП сельского хозяйства Кыргызской Республики.

ISSN 1694-5913Университет экономики и предпринимательства Научно-популярный периодический журнал «Вестник УЭП» г.Жалал-Абад, 2015

Сулайманова Д.К.

104.  

Совершенствование и оптимизация продовольственной безопасности на основе животноводческой продукции.

сайт: http://3minut.ru  

e-mail: admbestsite@yandex.ru    

ISSN 2312-8267 (печатная версия)

ISSN 2413-5801 (электронная версия)

Научно-методический журнал «Наука, техника и образование». Февраль 2016, 2 (20) Москва, 2016.

Сулайманова Д.К.

105.  

Эки бурчтун суммасынын жана айырмасынын синусун, косинусун, тангенсин жана котангенсин табуу формулаларын келтирип чыгаруу.

 

Международная научная конференция «Роль науки и образования в современных условиях глобализации», посвященная 75-летию общественного деятеля, академика НАН КР, д.х.н., профессора Мурзубраимова Бектемира Мурзубраимовича. ОшГУ, г. Ош, 12 декабря 2015 г.

Куваков Ж.М.

106.  

Орус жазуучулары математика сабагында.

 

Международная научная конференция «Роль науки и образования в современных условиях глобализации», посвященная 75-летию общественного деятеля, академика НАН КР, д.х.н., профессора Мурзубраимова Бектемира Мурзубраимовича. ОшГУ, г. Ош, 12 декабря 2015 г.

Куваков Ж.М., Сулайманова Д.К.

107.  

Жасоо – түзүү – чийүү – окуучулардын ишмердүүлүгүн жогорулатуунун  жолу

сайт: http://mnu.kg;

http://symposium.uep.kg/article-rules  e-mail:

symposium@uep.kg

Эл аралык илимий-практикалык конференция «Түрк дүйнөсүндө илимий изилденүүлөр», Экономика жана ишкердик университети Жалал-Абад ш., 29-30-май 2016-ж.

Куваков Ж., Куваков С.

108.  

Координата тегиздигинде окутуу окуучулардын билимин жогорулатуунун бир жолу

сайт: http://mnu.kg;

http://symposium.uep.kg/article-rules  e-mail:

symposium@uep.kg

Эл аралык илимий-практикалык конференция «Түрк дүйнөсүндө илимий изилденүүлөр», Экономика жана ишкердик университети Жалал-Абад ш., 29-30-май 2016-ж.

Куваков Ж., Куваков С.

109.  

Түзүү - окуучулардын ишмердүүлүгүн жогорулатат

сайт: http://mnu.kg;

http://symposium.uep.kg/article-rules  e-mail:

symposium@uep.kg

Эл аралык илимий-практикалык конференция «Түрк дүйнөсүндө илимий изилденүүлөр», Экономика жана ишкердик университети Жалал-Абад ш., 29-30-май 2016-ж.

Куваков Ж., Куваков С.

110.  

Оптимизация производства и реализации основных видов продукции растениеводства на основе моделирования.

сайт: http://eco-science.net  

e-mail: eco@nam.kiev.ua  lena@nam.kiev.ua  

prokhorova@nam.kiev.ua

Actual Problems of Economics SIENTIFICECONOMIC JOURNAL

Маматурдиев Г.М., Сулайманова Д.К.,

Торогелдиева А.Б.,

Кокуева Э.С.

111.  

Пути совершенствования и оптимизации производства молочной продукции на основе моделирования

 

сайт: https://interactive-plus.ru  

e-mail: info@interactive-plus.ru  

Журнал «Интерактивная наука»

IX Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в науке и образовании». Выпуск 1 (9) Чебоксары , 2017.

Маматурдиев Г.М., Сулайманова Д.К.

112.  

Пути совершенствования и оптимизации производства по отдельным видам мяса на основе моделирования.

сайт: https://interactive-science.media/ru  

e-mail: info@interactive-plus.ru  

Ежемесячный международный научный журнал "Интерактивная наука" Выпуск 12 Чебоксары , 2017

Маматурдиев Г.М., Сулайманова Д.К.

113.  

Кыргызстанда азык-түлүк товарлары менен камсыз кылуунун учурдагы абалын талдоо.

сайт: www.nnt.el.kg    

e-mail: sje.kg.2009@mail.ru                                      

Республиканский научно-теоретический журнал

Известия ВУЗов Кыргызстана, №1, 2017, Бишкек 2017.

Сулайманова Д.К.

 

15.Билимин өркүндөтүү жана сертификаттары:

Аталышы жана өткөргөн мекеменин аты

Жылы, жери

1.

III эл аралык илимий практикалык конференция. ЭИУ.

Июнь 2005,

Жалал-Абад

2.

“Учурдагы Түрк өлкөлөр: өнүгүүнүн азыркы абалы жана перспективалары” аттуу IV эл аралык илимий-практикалык конференция.ЭИУ.

Июнь 2006,

Жалал-Абад

3.

Международная научно-практическая конференция на тему: “Актуальные проблемы социально-экономического развития в современных условиях”, УЭП.

Декабрь 2007,

Жалал-Абад

4.

Повышение квалификации на практическом курсе “организацимя услуг ксерокопия, компьютерных услуг”, “Wesa”.

Ноябрь 2007,

Жалал-Абад

5.

Түрк дүйнөсү VI эл аралык илимий-практикалык конференция. ЭИУ.

Май 2008,

Жалал-Абад

6.

“Түрк дүйнөсү глобалдашуу алкагында” аттуу VII эл аралык илимий-практикалык конференция. ЭИУ.

Июнь 2009,

Жалал-Абад

7.

Түрк дүйнөсү VII эл аралык илимий-практикалык конференция. ЭИУ.

Июнь 2009,

Жалал-Абад

8.

Түрк дүйнөсү VIII эл аралык илимий-практикалык конференция. ЭИУ.

Ноябрь 2010,

Жалал-Абад

9.

Кытай тилинин базалык курсу. БГУнун алдындагы Конфуций институту.

Апрель 2012,

Жалал-Абад

10.

“Компетенттүүлүк мамиленин негизинде окуу программаларын түзүү” деген темадагы модул

“TeachEx” Жогорку билим берүү академиясы

Апрель 2012,

Жалал-Абад

11.

Түрк дүйнөсү ХI эл аралык илимий-практикалык конференция. ЭИУ.

Июнь 2013,

Жалал-Абад

12.

Түрк тили курсу.

2013, Жалал-Абад ш.

13.

“Педагогиканын жана психологиянын инновациялык технологиясы” курсу боюнча педагогикалык билимин өркүндөттү

2014-жылдын

20-23-январь

Жалал-Абад ш.

14.

«EdNet» «Методология результатов обучения и оценки обучения (learning outcomes and learning assessment) в учебном процессе».

01 апреля  2014 г.

 

15.

«EdNet» Вопросы гарантии качества высшего образования, культура качества и культура преподавания

02-03 апреля 2014 г.

 

16.

«EdNet» Методика написания кейсов и применение метода "Кейс стадии" в обучении

07-08 апреля 2014 г.

17.

«EdNet» Разработка и написание проектов. Фандрейзинг.

21-22 апреля 2014 г.

18.

«EdNet» Оценивание учебных достижений студентов ВУЗов.

14-15 января 2014 г.

19.

«EdNet» Как написать и опубликовать статью в международном журнале.

16-17 января 2015 г.

20.

«EdNet» Помощь начинающему педагогу ВУЗа.

21-22 января 2015 г.

21.

“Кыргыз тилинин ишмердүүлүгү” Мамлекеттик кадр кызматы.

Октябрь, 2015 ж.

22.

“Педагогдук кесиптин компоненттүүлүгү”

11-12-январь, 2016-жыл

 

16.Татыктуу болгон илимий наам, даражалары, алган сыйлыктары:

Жылдары

Берген мекеменин аталышы

Илимий наамы жана сыйлыктары

1995-жыл ноябрь айы

КР Жогорку аттестациялык комиссиясы

Педагогика илимдеринин кандидаты

1996-жыл май айы

Жалал-Абад коммерциялык институту

Информатика кафедрасынын доценти

2000-жыл февраль айы

КР Жогорку аттестациялык комиссиясы

Информатика кафедрасынын доценти

2007-жыл ноябрь айы

Экономика жана ишкердик университети

Информатика кафедрасынын профессору

1999-жылы

КР Билим, илим жана маданият министрлиги

Ардак грамота

2003-жылы

20-май айы

КР Билим берүү жана илим министрлиги

Эл агартуунун отличниги

2005-жылы

Жалалабат шаардык мэриясы

Ардак грамота

2006-жылы

Жалалабат областык администрациясы

Ардак грамота

2009-жылы

Экономика жана ишкердик университети

Ардак грамота

2013-жылы

Жалал-Абад шаарынын мэриясы

Ардак грамота

2013-жылы

Баткен-согушундагылардын республикалык уюму

Ардак грамота

2016-жылы

20-октябры

Кыргыз керек-жарак Кооперативдер биримдигинин башкармалыгы

“Кыргыз Республикасынын кооперациясына 90 жыл” юбилейдик медаль.

2016-жылы

11-декабры

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана Референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия

Ыраазычылык кат

17.Мүнөзү: Билими терең, чыгармачыл илимпоз, уюштуруучулук жөндөмү өтө жогору, жан-дүйнөсү бай, адамгерчилиги бийик, тууганга, жоро-жолдошко, жалпы эле кыргыз эллине күйүмдүү, айкөл адамдык сапаттарга ээ. Аткарган иши, өмүр жолу жаштарга эң сонун үлгү. Кандай адам менен болсо да жылуу мамилени бат таба алган, жапакеч, камкор, бөлөк бирөөлөрдүн капасын, кубанычын тең бөлүшө билген боорукер, ак пейилдүү, жоомарт инсан.

15.Үй-бүлөөсү: жубайы Омошева Айкүмүш, 2 кыз, 2 уулдун атасы, 7 неберенин таятасы, 4 неберенин сүйүктүү чоң атасы.

доцент. УЭП
Авазова Эркайым
Авазова Эркайым
доцент. УЭП

Ученое звание и степень

Доцент УЭП

Место работы, должность:

УЭП, ГЭК преподаватель английского языка

Дата рождения:

29 марта 1957

Место рождения:

Жалал-Абадской область Сузакский район с. Жийде

Семейное положение:

Замужем, 3 детей, 6 внуков

Домашний адрес:

Сузакский район с. Жийде

Мобильный телефон:

+996 0772847957  ,(0555) 847957

E-mail:

Avazova57@mail.ru

a29.03.1957

 

Цель:

Внесение достойного вклада в области образования

Образование:

Высшее, ОшГу факультет инностранный язык специальность: “Учитель английского языка”1981г

Повышение квалификации: Прохождение программ:

-Jalal-Abad Teacher Training to Rurol Communities work shop (Certificate)

- Jalal-Abad Oblast  Forum and to peace corporation of the USA  for completion of twenty-two hours of the teacher training camp (Certificate)

-English class methodology 3- month training (Certificate)

-Оценивание учебных достижений студентов ВУЗов (Сертификат)

-Помощь начинающему педагогу ВУЗа(Сертификат)

 

-Как написать и опубликовать статью в международном журнале(Сертификат)

 

-Компитентность профеционального педагога(Сертификат)

 

Опыт работы

 педагогический стаж:

 

-учитель английского языка

-старший преподаватель

-доцент УЭП

-преподаватель английского языка ГЭК

 

Профессиональные навыки:

Квалифицированный специалист по своей специальности

Знание языков:

Русский, английский, узбекский, немецкий, турецкий

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Microsoft Office (Word)  Internet

Дополнительные информации

Спорт, медицина

Награды

Грамоты Жалал-Абадской области и мэрии г. Жалал-Абада

Почетная грамота УЭП

Благодарность от университета, 2016г .

Личные качества:

Честная, ответственная, требовательная, добросовестная. Имею организаторские способности, ведет здоровый образ жизни

Доцент УЭП
Зулпукарова Назира
Зулпукарова Назира
Доцент УЭП

Ученое звание и истепень

Доцент УЭП

Место работы, должность:

 

Университет экономики и предпринимательства    Гуманитарно – экономический колледж                                 преподаватель русского языка и литературы.

Дата рождения:

20-августа 1955 г.

Место рождения:

Ошская облась Наукатский район с. Иски- Наукат

Семейное положение:

Вдова 4 детей, 7 внуков

Домашний адрес:

г.Жалал-Абад, ул. Разы Азимова74-37

Мобильный телефон:

0777 39 34 29

Цель:

Обучение и развитие у студентов русской речи для позновательной деятельности повышения знаний в области избранной специальности и воспитания нравственности на примерах прозведение классиков

Образование:

Высшее.  Кыргызский  Государственный  педагогический женский  институт им.В.В.Маяковского. Учитель русского языка и литературы. 1976.

Опыт работы:

Высоквалиозицированный преподователь в сфере образования, опыт работы в профсоюзах, в воспитательной сфере общежитие университета, колледжа.

Профессиональные навыки:

Преподователь, старший преподователь, доцент

Знание иностранных языков:

Русским, узбекским языком владею свободно.

Английский(читаю и перевожу со словарем)

Награды:

Грамоты УЭП, мэрий обладминистрации, министерства образования, ЦК профсоюзы, министерства потрепкооперации, медаль ветеранов 90-летих потрепкооперации

Личные качества:

Добросовестность , ответственность, организаторские способности. Здоровый образ жизни

преподаватель
Абдыгапарова Анаркан
Абдыгапарова Анаркан
преподаватель

Место работы, должность:

УЭП, ГЭК, преподаватель

Дата рождения:

26 марта 1965 года

Место рождения:

с. Кызыл-Туу Сузакского района Жалал-Абадской обл.

Семейное положение:

Замужем, мать 3-х детей.

Домашний адрес:

Жалал-Абадская обл. Сузакский р/н, Таш-Булак А/О с. Айым Арал

Мобильный телефон:

0770 47 70 03

E-mail:

 

Цель:

Внесение своего вклада в качественном обучении учащихся, воспитание образованных и гуманных личностей.

Образование:

Высшее

Учебное заведение:

КГУ, Математический факультет, 1982-1987г.

Специальность:

Преподаватель математики

Педагогический стаж:

13 лет

- 2003-2004 гг.  Преподаватель проф.лицея № 75, г.Жалал-Абад

- 2004-2007 гг. Преподаватель кыргызского языка и литературы СШ № 2 С.Ногоева, с.Масы Ноокенского района Жалал-Абадской области

- 2007-2008 гг.  Преподаватель кыргызского языка и литературы СШ № 1 Ж.Боконбаева, с.Масы Ноокенского района Жалал-Абадской области.

- 2011-2013 гг. Воспитатель детского сада № 20 Тоо гулу, с.Тоскоол Ноокенского района.

- 2016 г. по наст.время преподаватель ГЭК УЭП

Профессиональные навыки:

Квалифицированный специалист по своей специальности

Знание языков:

Русский

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Microsoft Office (Word, Excel). Internet

Личные качества:

Ответственная, добросовестная, старательная. Всегда стараюсь повышать свою квалификацию.

доц. УЭП
Бекташева Басаркан
Бекташева Басаркан
доц. УЭП

Ученое звание и степень:

Доцент УЭП

Место работы, должность:

Университет экономики и предпринимательства преподаватель английского языка

Дата рождения:

8-августа 1958 года

Место рождения:

Жалал-Абадская область, Сузакский район, с. Октябрьское

Семейное положения:

Замужем, 3 детей

Домашний адрес:

Г.Жалал-Абад ул. Жениш-60

Мобильный телефон:

0559 160506, 0778 414854

Е.mail

Basarkan Abdivasitovna @mail.ru

Цель:

Внесение достойного вклада в области образования

Образование:

Высшее , г. Бишкек Национальный университет 1982 г

Опыт работы:

1.учитель английского языка

2.учебный завуч в школ (Кок-Янгак) сш№6

3.зам декана факультета

4. директор ГЭК при УЭП

5.Преподаватель английского языка ГЭК

Професиональное навыки:

Высококвалифицированный специалист в сфере образования

Знание иностранных языков:

Знание русского языка, английского яз, немецкого яз, и узбекского яз.

Дополнительная информация:

Интересуюсь поэзией

Награды:

Грамоты Джалал-Абадский обл. Администрации, Мэрии, г.Джалал-Абад, отличник образования, Благодарность от Мэрии, г.Джалал-Абад, Благодарность от университета, Почетная грамота от “Кыргызпотребсоюза.”

Личные качества:

Добросовестная, ответственная. Имею организаторские способности, чуткая, общительная.

преподаватель
Кочконбаева Каникей
Кочконбаева Каникей
преподаватель

Иштеген жери, кызматы:

УЭП, ГЭКтин окутуучусу

Туулган датасы:

28- июнь, 1979-жыл

Туулган дареги:

Жалал-Абад шаары

Үй-бүлөлүк абалы:

Үй-бүлөлүү, 2 уул, 2 кыздуу.

Жашаган дареги:

Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары,Спутник кичи району, Жеңижок көчөсү, 28-үй, 42-батир 

Мобилдик телефон №:

0779 474141

E-mail:

Kanykey kochkonbaeva @mail. ru

Максаты:

 Коомго пайда келтирүүчү билимдүү жана гумандуу инсандарды тарбиялоо.

Билими:

Жогорку

Аяктаган окуу жайы:

ЖАМУнун химия факультети, УЭП Бух.эсеп талдоо жана аудит

Квалификациялык адистиги:

Химия мугалими

Квалификациясын жогорулатуу:

“Педагогиканын жана психологиянын иновациялык технологиясы” , “Окуу иштерин жүргүзүүдө түйүндүү угурлардын методикасынын колдонулушу”, “Долбоорлорду иштеп чыгуу жана жазуу. Каржы булактарын тартуу” (Фандрейзнг) жб.

Катышкан программалары:

«Сынчыл ойлоону окуу жана жазуу аркылуу өстүрүү», «Социалдык өнөктөштүк»

Педагогикалык эмгек стажы:

15 жыл.

-2001-2004-жж. ЖАГУ мугалим,

-2005-2017 УЭП, ГЭК мугалим

Чет тилдерди билүүсү:

Орус тили, өзбек тили, англис тили (сөздүк менен)

Компьютер жана оргтехника менен иштөөнү өздөштүрүүсү:

Microsoft Office (Word, Excel). Internet

Жеке сапаттары:

Боорукер, мээримдүү, кичи пейил, чечкиндүү.

преподаватель
Кулушова Миргул
Кулушова Миргул
преподаватель

 Иштеген жери,

Ээлеген кызматы

Экономика жана ишкердик университети Гуманитардык -экономикалык колледжи кыргыз тили жана адабияты окутуучусу

 Туулган жылы

14-февраль 1979-жыл

 Туулган дареги

Жалал-Абад областы, Сузак району, Ак-Булак айылы

 Үй бүлөлүк абалы

Үй бүлөлүү,5 баланын энеси

 Жашаган дареги

Жалал-Абад шаары,достук кичи району

Тайгараева көчөсү 62

 Байланыш телефону

0773048537

 Үй телефону

7-02-84

Е.mail

mirgul 14 02 @ mail.ru

 Максаты

Кыргыз тилинин өнүгүп –өсүшүнө салым кошуу.

 Билими

Жогорку,ЖАМУфилология факультети, кыргыз тили жана адабияты окутуучусу

 Кошумча билими

 

Иш тажрыйбасы

-          № 4 мектеп- гимназиясы  кыргыз тили жана адабияты мугалими

-          № 5 мектеп гимназиясы кыргыз тили жана адабияты мугалими

-          ГЭК кыргыз тили жана адабияты мугалими

-           

 Кесиптик ыкма

 

 Чет тилдерди билүүсү

Орус тили

 Компютерде жана оргтехникада иштей билүүнүн ыкмасы

Microsoft Office (Word, Excel). Internet

 Кошумча маалымат

В категориясындагы  айдоочу

 Сыйлыктары

Жалал-Абад шаарынын мэриясынын “кыргыз тилине кошкон салымы үчүн”ардак грамоттасы

 Жеке сапаттары

Жоопкерчиликтүү, өз кесибин сүйгөн.

преподаватель
Курбанбекова Гулназ
Курбанбекова Гулназ
преподаватель

 Иштеген жери,

Ээлеген кызматы

Экономика жана ишкердик университети Гуманитардык -экономикалык колледжи биология предметинин окутуучусу

 Туулган жылы

28-май 1981-жыл

 Туулган дареги

Жалал-Абад областы, Базар-Коргон  району,

Жаз-Кечүү айылы

 Үй бүлөлүк абалы

Үй бүлөлүү,3 баланын энеси

 Жашаган дареги

Сузак району, Арал айылы

 Байланыш телефону

0779343081

 Үй телефону

 

Е.mail

gsana8105@mail.ru

 Максаты

Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүп –өсүшүнө салым кошуу.

 Билими

Жогорку,ЖАМУнун агрардык-биологиялык факультети

 Кошумча билими

 

 Иш тажрыйбасы

-          ЖаМУнун медицина факультети - лаборант, ага лаборант

-          Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Геология жана айлана-чөйрөнү коргоо институнун Түштүк бөлүмү- илимий кызматкер

-          ЖаМУнун агрардык биологиялык факультети- лаборатория башчысы

-          ГЭКтин биология мугалими

 Кесиптик ыкма

 

 Чет тилдерди билүүсү

Англис тили, түрк тили, орус тили

 Компютерде жана оргтехникада иштей билүүнүн ыкмасы

Microsoft Office (Word, Excel). Internet

 Кошумча маалымат

Адабий китептерди окуу, бычмачылык жана тигүү

 Жеке сапаттары

Жоопкерчиликтүү, аракетчил,ак көнүл

преподаватель
Молдомусаева Калыйма
Молдомусаева Калыйма
преподаватель

Место работы, должность:

Университет экономики и предпринимательства    Гуманитарно – экономический колледж                                 преподаватель русского языка и литературы.

Дата рождения:

1июня 1962 года

Место рождения:

с.Октябрьское    Сузакского района                             Жалал-Абадской области

Семейное положение:

Разведена.

Дочь и 3 внука.

Домашний адрес:

г.Жалал-Абад, ул. Энергетиков,3/12

Мобильный телефон:

+996  0777285362

Домашний телефон:

+996  (3722) 41035

Е-mail:

talipovna62mail.ru

Цель:

Внесение достойного вклада в области образования и воспитания молодого поколения.

Образование:

Высшее.  Кыргызский  Государственный  педагогический женский  институт им.В.В.Маяковского. Учитель русского языка и литературы.

Дополнительное образование:

Переподготовка.Учитель кыргызского  языка и литературы. Медсестра запаса.

Опыт работы:

Преподаватель русского языка и литературы.                                  Заместитель директора по воспитательной части.

Заместитель директора по учебно-воспитательной части.

Профессиональные навыки:

Квалифицированный специалист в сфере образования и воспитания молодого поколения.

Знание иностранных языков:

Русским языком владею свободно.

Английский(читаю и перевожу со словарем)

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Windows-7,8,10.

Microsoft  Word,  Internet.

Дополнительная информация:

Шью,вяжу,стригу.

Личные качества:

Ответственная,добросовестная,отзывчивая. Имею организаторские способности.

преподаватель
Жумабаева Гулбара
Жумабаева Гулбара
преподаватель

Место работы, должность:

УЭП, ГЭК, преподаватель

Дата рождения:

18 января 1981 года

Место рождения:

с.Алма Ноокенского района Жалал-Абадской обл.

Семейное положение:

Замужем, мать 3-х детей.

Домашний адрес:

г.Жалал-Абад, мкр.Кокарт, ул.Энергетиков 3-19

Мобильный телефон:

0778 42 36 76

E-mail:

 

Цель:

Внесение своего вклада в качественном обучении учащихся, воспитание образованных и гуманных личностей.

Образование:

Высшее

Учебное заведение:

ЖАГУ, филологический факультет, 2003г.

Специальность:

Преподаватель кыргызского языка и литературы

Повышение квалификации:

Проект ПИКС, 2003-2006 гг.

Прохождение программ:

“Развитие критического мышления”, “ Методика преподавания второго языка”, “ Социальное партнерство”.

Педагогический стаж:

13 лет

- 2003-2004 гг.  Преподаватель проф.лицея № 75, г.Жалал-Абад

- 2004-2007 гг. Преподаватель кыргызского языка и литературы СШ № 2 С.Ногоева, с.Масы Ноокенского района Жалал-Абадской области

- 2007-2008 гг.  Преподаватель кыргызского языка и литературы СШ № 1 Ж.Боконбаева, с.Масы Ноокенского района Жалал-Абадской области.

- 2011-2013 гг. Воспитатель детского сада № 20 Тоо гулу, с.Тоскоол Ноокенского района.

- 2016 г. по наст.время преподаватель ГЭК УЭП

Профессиональные навыки:

Квалифицированный специалист по своей специальности

Знание языков:

Русский

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Microsoft Office (Word, Excel). Internet

Личные качества:

Ответственная, добросовестная, старательная. Всегда стараюсь повышать свою квалификацию.

преподаватель
Жороева Алтынай
Жороева Алтынай
преподаватель

teammembers Awesome Content

преподаватель
Мамадинова Айчурок
Мамадинова Айчурок
преподаватель

Место работы, должность:

УЭП, ГЭК, преподаватель, лаборант.

Дата рождения:

23 октября 1980 года

Место рождения:

с. Комсомол. Ала-Букинского района, Жалал-Абадской обл.

Семейное положение:

Замужем, мать 4-х детей.

Домашний адрес:

г.Жалал-Абад, мкр.Спутник, ул.Тарсус 4-1

Мобильный телефон:

0777 750005

E-mail:

isa 231080 @mail.ru

Цель:

Воспитать целустремленных, решительных, образованных и гуманных студентов.

Образование:

Высшее

Учебное заведение:

ЖАГУ, филологический факультет, 2002г.

Специальность:

Преподаватель кыргызского языка и литературы

Повышение квалификации:

Проект ПИКС, 2003-2005 гг. В учебнем центре “Логос” 2007г.

Прохождение программ:

“Развитие критического мышления”, “ Социальное партнерство”.

Педагогический стаж:

13 лет

- 2003-2007 гг.  Преподаватель сш.№7 г.Жалал-Абад

- 2007-2008 гг. Преподаватель кыргызского языка и литературы сш. № 4 г.Жалал-Абад.

- 2008-2011 гг.  Преподаватель, руководитель кружка “Комуз”.

- 2012-2016 гг. Преподователь, соц. педогог сш.№19 г.Жалал-Абад.

 - 2016 г. по наст.время преподаватель, лаборант ГЭК УЭП.

Профессиональные навыки:

Квалифицированный специалист по своей специальности, умею играть на комузе.

Знание языков:

Русский, английский (базовый уровень).

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Microsoft Office (Word, Excel). Internet

Личные качества:

Ответственная, добросовестная, старательная.

преподаватель
Атабаева Асел
Атабаева Асел
преподаватель

teammembers Awesome Content

Ст. преподаватель
Кулжашова Бактыгул
Кулжашова Бактыгул
Ст. преподаватель

Место работы, должность:

УЭП, ГЭК, старший преподаватель

Дата рождения:

03 декабря 1982 года

Место рождения:

г. Саветабад,  Андижанской обл.

Семейное положение:

Замужем, двое детей

Домашний адрес:

г. Жалал-Абад, мкр.Спутник, ул.Бакыт 44

Мобильный телефон:

+996 077110 26 42  ,(0557) 150 145

E-mail:

baktigulkuldasheva@mail.ru

 

Цель:

Развивать целостность личности студентов в языковой инновационной сфере

Образование:

Высшее, Международный университет Кыргызстана (г.Жалал- Абад) “Английский язык и литература”

Повышение квалификации: Прохождение программ:

«Помощь начинающему педагогу вуза»

«Как написать и опубликовать статью в международном журнале»

«Разработка и написание проектов. Фандрайзинг»

«Оценивание учебных достижений студентов вуза»

“Инновационная технология педагогики и психологии»

«Training on English Language Teaching Communicative Methodology

Teachers helping teachers

Translating Languages learning cultures

 

 

Педагогический стаж:

- преподаватель английского языка

-старший преподаватель

 

Профессиональные навыки:

Квалифицированный специалист по своей специальности

Знание языков:

Русский, английский, узбекский, немецкий (со словарем)

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Microsoft Office (Word, Excel). Internet

Дополнительные информации

Водитель категории –В, кулинария

Награды:

-Грамота Университета экономики и предпринимательства (2011г)

-Почетная грамота  мэрии г. Жалал-Абад (2014г)

-Премия университета экономики и предринимательства (2016г)

-Почетная грамота областной библиотеки г.Жалал-Абад (2016г)

 

 

 

Личные качества:

Активная, тактичная, целеустремленная, придерживаюсь этики делового общения, энергичная, оптимист.

Ст. преподаватель
Чойбекова Айсара
Чойбекова Айсара
Ст. преподаватель

Иштеген жери, кызматы:

УЭП, ГЭКтин  ага окутуучусу

Туулган датасы:

26-январь 1971-ж.

Туулган дареги:

Жалал-Абад областы, Сузак району, Сымкат айылы

Үй-бүлөлүк абалы:

Үй-бүлөлүү, 1 уул, 3 кыздуу.

Жашаган дареги:

Жалал-Абад шаары,Тайгараев а/ө, Чапкындык көчөсү 21.

Мобилдик телефон №:

0772 73 08 34

E-mail:

Aisara Coibekova @mail. com

Максаты:

 Коомго пайда келтире турган билимдүү жана гумандуу инсандарды тарбиялоо.

Билими:

Жогорку

Аяктаган окуу жайы:

Ош ГУ  География факултети

Квалификациялык адистиги:

География мугалими

Алган сертификаттары:

2015- жылы “Эл аралык журналга  статьяны кантип жазуу жана жарыялоо” модулун өткөндүгүн ырастайт.

2016-жылы “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” курсу боюнча педагогикалык билимин өркүндөтүп, белгиленген окуу планын толук аткаргандыгына байланыштуу берилди.

Педагогикалык эмгек стажы:

30 жыл.

-1993-94-жж. ЖАГУ

-1995-2017-жж. УЭП

Чет тилдерди билүүсү:

Орус тили, англис тили, түрк тили

 

 

Жеке сапаттары:

Жөнөкөй, кичи пейил, адамгерчиликтүү

преподаватель
Ташбаева Нуржамал
Ташбаева Нуржамал
преподаватель

Иштеген жери,кызматы:

УЭП, ГЭКтин окутуучусу

Туулган датасы:

 14-июль, 1978-жыл

Туулган дареги:

 Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад областы, Аксы району, Кызыл-Жар айылы

Үй-булолук абалы:

Уй-булолуу,  1 кыздын энеси

Жашаган дареги:

Жашаган дареги: Жалал-Абад ш. Кок-Арт к\р 28-29

Мобилдик телефон №:

0779941078

E-mail:

nurzamaltasbaeva@mail.com

Максаты:

Келечек муундарына татыктуу билим беруу 

Билими:

Жогорку

Аяктаган окуу жайы:

Жалал-Абад мамлекеттик университети, ИПФ, Башталгыч класстын мугалими, 1995-97-жж, Жалал-Абад мамлекеттик университети, СГФ, тарых адистиги 1997-2001.

Квалификациялык адистиги:

Башталгыч класстын мугалими, тарых мугалими

 

Жеке сапаттары:

Токтоо, жоопкерчиликтуу, жамаат менен жакшы мамиледе

Чет тилдерди билуусу:

Орус тили

Алган сертификаттары жана дипломдору;

жылдары

 аталышы

откон  жайы

03 -15 марта 2003ж.

Курс повышения квалификации учителей по спец. “История”

ОшГУ

31-02 июня 2003ж

 

 

 

 

26-28 августа 2003г.

Обучение по курсу “Гражданственность и участие в управлении: Ваша роль в гражданском обществе ХХI”века-Часть1.

Часть 2.

Г. Жалал-Абад.Агенство США по Международному Развитию.

Г.Ош. Агенство США по Международному Развитию.

21-24 октября 2003г

Семинар на тему” Основ потребительских знаний”

Г. ОШ. “ЭлУК”

12-13-сентябрь 2013-ж

Между народного онлайн круглого стола

“Физическая культура-здоровье и гармония нации”

ЖАГУ

12-ноябрь 2013ж

Диплом Аймактык илимий конференция.

ОшМСУ.

20-23 январь 2014ж.

Узгултуксуз билим беруу институту “Педогогиканын жана психологиянын инновациялык технологиясы”

ОшМУ

Педагогикалык эмгек стажы:

 13-жыл

 

Иштеген мекемелери, жылдары

 

 

1.10.97-2.03.1998-жж 

Жалал-Абад педагогикалык окуу жайы

Тарбиячы

7.09.1998-14.02.1998-жж

ГЦКД

Методист

20.04.1999-1.09.1999-жж

7.10.2002-ж

Жалал-Абад мамлекеттик университети,

Корком жетекчи, окутуучу стажер

14.10.2002-09.01.2004-жж

Ош шаары №27 орто мектеп

Тарых мугалими

30.09.2011-ж

ЭИУнун ГЭКтин Гуманитардык илимдер циклы

Тарых сабагынан окутуучу 

30.09.2013-ж

ЭИУнун ГЕКтин ГТЖББ циклы

Тарых сабагынын мугалими

30.09.2014-ж

 ГЕКтин Укуктук социалдык-гуманитардык технологиялар сабактар циклы

Тарых сабагы мугалими

01.09.2016-ж

ГЭКтин ЖББС циклы

Тарых сабагы мугалими

Жарык коргон илимий макалаларынын тизмеси

 

Макаланын аталышы

Басмадан чыккан жери

бети

Авторлоштор

РИНЦ

 

Ордо оюну-ден соолукту чындоонун булагы

Наука, новые технологии иновации Кыргызстана. Бишкек, 2015-ж. №9 ISSN^1694-7649

122-124-бети

Абдубекова Ж

20 бб

 

Жусуп Баласагын тарыхый инсан катары

“Билим беруу тарых жана маданият-олконун онугуусуно оболго” аттуу конференция тарых жана маданият жылына, КРнын Эгемндуулугунун 25 жылдыгына Тайлак баатырдын 220 жылдыгына, Уркун окуясынын 100 жылдыгына,

 А Чоробаевдин 120 жылдыгына, С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 20 жылдыгы   

8бет

 

20 бб

 

Алымбек датканын саясий ишмердуулугу

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана.- Бишкек,2016.

8 бет

 

20 бб

 

Караханид каганатындагы Озгон архитектуралык комплекси жонундо

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Кол мамлекеттик университетинин 75 жылдыгы; эл аралык илимий- практикалык конференциянын материалдары. Ысык-Кол университетинин жарчысы, Каракол, 2015ж.   

7 бет

 

 

 

Азыркы уй-булонун абалы (УЭПтин студенттеринде жургузулгон социологиялык иликтоонун негизинде)

 TURK DUNYASI SOSYAL BILIMLER

RJNGRESI.GALALABAD-KIRGIZISTAN-2013

105-107-бб

Анарбекова В.

 

 

 Авлетим (Афлатун) топонимикасы жонундо

Turk Dunyasi Sosyal Bilimler

Kongresiı.Calalabad-Kırgızıstan-2013

15-18-бб

Анарбекова В.

 

 

Жусуп Баласагын тарыхый инсан катары

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин жарчысы   

53-55 бб

 

 

 

 Профессор Кушбек Усонбаев 1916-жылдын тарыхчысы

Казакстан, Туркия

2016-ж.

101-107 бб

Дуйшеев Ж.А

 

 
преподаватель
Топчубай Уулу Замирбек
Топчубай Уулу Замирбек
преподаватель

1.Аты-жөнү: Топчубай уулу Замирбек

2.Туулган жылы, айы, күнү: 11-ноябрь 1989-жыл

3.Улуту: кыргыз

4.Туулган жеринин дареги: Ош облусунун Каракулжа районунун Сарыбээ айылы.

5.Илимий наам-даражасы:

6.Жашаган дареги: Жалал-Абад ш., Жеңи жок 13/46

7.E-mail zamir89.11@mail.ru

8.Байланыш телефондору: 0777800360

9.Аяктаган окуу жайы: Ош Мамлекеттик Университети физика техника факультети, физика мугалими адистиги.

10.Иштеген мекемелери, ээлеп келген кызмат орундары, азыркы кызмат орундары:

Иштеген

жылдары

Иштеген мекемеси

Ээлеген кызмат орду

2011-2014

Ош облусу Кара -Кулжа району Терексуу орто мектеби

Окутуучу

2014-2015 баштап

Экономика жана ишкердик университети Ыкчам басма борбору

Башкы адис

2015- жылдан баштап

Экономика жана ишкердик университети Гуманитардык -   Экономикалык колледжи

Окутуучу

11.Билимин өркүндөткөндүгү жана сертификаттары:

Аталышы жана өткөргөн мекеменин аты

Жери жана жылы

1.

“ЖОЖдун баштапкы мугалимине жардам”

Teach.Ex

Экономика жана ишкердик университети 2015-ж.

2.

“Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү”

Экономика жана ишкердик университети 2016-ж.

12.Мүнөзү: Билими терең, адамгерчиликтүү, тууганга, жоро-жолдошко, жалпы эле кыргыз элине күйүмдүү. Аткарган ишине так, жоопкерчиликтүү.

13.Үй-бүлөөсү: Жубайы – Шатай кызы Нурила - 1990 ж.т.,

         Кызы – Топчубаева Амина Замирбековна - 2013 ж.т.,

         Кызы – Топчубаева Ариана Замирбековна – 2016 ж.т.,

преподаватель
Умуркулова Чолпонай
Умуркулова Чолпонай
преподаватель

Ученое звание и степень:

 

Место работы, должность:

Преподаватель ГЭК.

Дата рождения:

12.01.1976.

Место рождения:

Узбекистан.

Семейное положение:

Замужем, 1 детей.

Домашний адрес:

Г.Джалал-Абад, мкр.Спутник, ул. Женижок. дом 36 кв32.

Мобильный телефон:

0777767770.

E.mail.ru

Umurkulova.ch@mail.ru

Цель:

Достойное образование.

Образование:

Высшее, г.Джалал-Абад ЖАГУ. Специальность «физика» квалификация: «Учитель физики»

1997г.

Опыт работы:

1.     Преподаватель по физике ЖАГУ.

2.     Сш. №63 Э.Торобаев .

3.     Преподаватель ГЭК.

Професиональное навыки:

Windows 7-8.

Microsoft Office (Word, Exsel, Power point), Internet.

Знание иностранных языков:

Знание русского языка, турецкого языка-средний уровен (разговорный, чтение, перевод).

Допольнительная информация:

Спорт, интересуюсь поэзией. Водитель категории: В.

Награды:

Грамоты МОиН КР, Грамоты Джалал-Абадский обл. администрации.

Личные качества:

Ответственная, добросовестная, имею организаторские способности. Ведет здоровый образ жизни.

преподаватель
Эрмекова Жазгул
Эрмекова Жазгул
преподаватель

Иштеген жери, кызматы:

УЭП, ГЭКтин окутуучусу

Туулган датасы:

26-март, 1988-жыл

Туулган дареги:

Жалал-Абад областы, Сузак району, Советский айылы

Үй-бүлөлүк абалы:

Үй-бүлөлүү,   2кыздуу

Жашаган дареги:

Жалал-Абад областы, Сузак району, Таш-Булак а/о   Айым-Арал айылы №14

Мобилдик телефон №:

0772222550

E-mail:

Aibiyke 88

Максаты:

Келечекте коомго өз пикири, көз карашы бар, жетик, билимдүү жана гумандуу инсандарды тарбиялоо.

Билими:

Жогорку

Аяктаган окуу жайы:

Жалал-Абад мамлекеттик Университети

Квалификациялык адистиги:

Математика мугалими

Педагогикалык эмгек стажы:

7 жыл.

2008-2011 №5 Б.Осмонов атындагы гимназия мектебинде математика мугалими.

2012-2015жж

- 2016 -2017ж.ж.Учурда  ЭИУ, ГЭКтин математика окутуучусу.

Чет тилдерди билүүсү:

Орус тили, англис тили (создук мене)

Компьютер жана оргтехника менен иштөөнү өздөштүрүүсү:

Microsoft Office (Word, Excel). Internet

Жеке сапаттары:

Жоопкерчиликтүү, аракетчил, ырчы, тамада, уюштуруучу, мээримдүү, боорукер, тырышчаак, таза.