Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 2017-жылдын 6-октябрындагы №90 буйрук менен Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университетке , Ош мамлекеттик университетине  жана Тажик Улуттук университетине караштуу К. 08.17.564 Мамлекеттер аралык диссертациялык кеңештин ачылышына уруксат берилген.

Ушул буйруктун негизинде 2017-жылдын 20-октябрында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университетте 08.00.05 – “Экономика жана эл чарбасын башкаруу”, 08.00.12 – “Бухгалтердик эсеп, статистика”, 08.00.13 – “Экономиканын математикалык жана аспаптык усулдары” адистиктери боюнча экономика илимдеринин кандидаты илимий даражасын жактоого мүмкүнчүлүк берген  К. 08.17.564 Мамлекеттер аралык диссертациялык кеңешинин салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Бул диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн тизмесинде Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын жогорку окуу жайларынан экономика боюнча көрүнүктүү 13 экономика илимдеринин доктору жана 3 экономика илимдеринин кандидаты катталган.

Диссертациялык кеңештин төрагасы э.и.д., профессор Купуев Пирмат Купуевич (ОшМУ), төраганын орун басары Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин ректору, э.и.д., профессор Мамасыдыков Абдилбает Асанович.

Мындай диссертациялык кеңештин ачылышы, 3 адистик боюнча экономика илимдеринин кандидаты илимий даражасын коргоо мүмкүнчүлүгү Жалал-Абад шаары үчүн гана эмес, деги эле Кыргызстандын түштүк чөлкөмү үчүн чоң илимий жетишкендик! Ушул долбоорду жүзөгө ашырууда Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин жетекчилигинин, илимпоздорунун эмгеги абдан зор. Бул долбоордун алкагында 2 мамлекеттин (Кыргызстан, Тажикстан), бир нече университеттердин илимпоздору биригип, биздин жана шериктеш өлкөлөрдүн илимий изденген адистери үчүн абдан жакшы шаттарды түзүүгө жетишишти десек жаңылышпайбыз. Биздин илимпоздорубузга күч-кубат жана албан-албан ийгиликтер!

Приказом №90 от 6 октября 2017 года Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики при Международном университете города Жалал-Абад, Ошском Государственному университете и Таджикском Национальном университете создан Межгосударственный диссертационный совет К. 08.17.564.

Согласно этому приказу 20 октября 2017 года в Международном университете города Жалал-Абад (МНУ) состоялось торжественное открытие Межгосударственного диссертационного совета К. 08.17.564 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 3 специальностям: 08.00.05 – “Экономика и управление народным хозяйством”, 08.00.12 – “Бухгалтерский учет, статистика”, 08.00.13 – “Математические и инструментальные методы экономики”. В составе членов межгосударственного диссертационного совета 13 известных докторов и 3 кандидата экономических наук высших учебных заведений Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

Председателем межгосударственного диссертационного совета является д.э.н., профессор Купуев Пирмат Купуевич (ОшГУ), заместителем председателя ректор Международного университета в городе Жалал-Абад, дэ.н., профессор Мамасыдыков Абдилбает Асанович.

Открытие такого межгосударственного диссертационного совета, предоставляющего возможность защитить диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 3 специальностям, является большим научным достижением и успехом не только для Жалал-Абада, но и всего южного региона Кыргызской Республики! Стоит отметить особую заслугу ректората МНУ в претворении в жизнь этого проекта. Отныне в рамках этого проекта, объединяющего ученых Кыргызстана и Таджикистана, молодые специалисты двух дружеских стран, ведущие научные изыскания, получат еще одну возможность реализовать свои стремления и получить степень кандидата экономических наук.

717 View