ОБ УСПЕХАХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА МНУ

         Как известно в научной среде и среди специалистов, профессором Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ), доктором экономических наук Анаркан Маткасымовной Маткеримой и известным экономистом, доктором экономических наук, профессором Мукашем Исраиловичем Исраиловым была издана монография “Бухгалтерский учет и анализ затрат предприятий топливно-энергетической отрасли”. Названная монография 2-6 сентября 2020 года приняла участие в 33-й Московской Международной книжной ярмарке и была удостоена золотой медали, а также соответствующим дипломом. Монография М.И. Исраилова и А.М. Маткеримовой была включена в каталог названной международной ярмарки и в настоящее время предлагается ученым, соискателям и специалистам в этой сфере. Мы гордимся этим успехом!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУнун ПРОФЕССОР-ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫНЫН ИЙГИЛИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ

Экономика илими чөйрөсүндө жана адистер арасында белгилүү болгондой, К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) профессору, экономика илимдеринин доктору Анаркан Маткасымовна Маткеримованын белгилүү экономист, экономика илимдеринин доктору, профессор Мукаш Исраилович Исраилов менен биргеликте жазган “Бухгалтердик эсеп жана отун-энергетика тармагындагы ишканалардын чыгымдарын талдоо” аттуу орус тилиндеги монографиясы 2020-жылдын 2-6-сентябрында Москва шаарында өткөн 33-Москва эл аралык китеп жарманкесине катышып, мазмуну боюнча маанилүүлүгүнө, сапатынын жогорку деңгээлине ылайык алтын медаль жана тийиштүү диплом менен сыйланган. Айтылган сыйлыкка жетишкен М.И. Исраиловдун жана А.М. Маткеримованын монографиясы эми ошол эл аралык жарманкенин каталогуна кирип, бул багытта изденген адистерге жана илимпоздорго сунушталууда. Биз бул ийгилик менен сыймыктанабыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

166 View