Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту

Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту

ҮАББИ – жогорку билим берүү системасында жетишкендиктерди колдонуп, окуу ишмердигин уюштуруу, жогорку квалификациядагы адистерди окутуу, даярдоо жана сапатын арттырууда, акыркы технологияларды кеңири пайдаланууда, автоматташтырылган тутумдарга өтүү максатында    К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте жаңы түзүм катары 2019-жылдын 13-июндагы ректордун №33-буйругунун негизинде түзүлгөн. Институттун директору кызматына тар.и.к., профессор Ж.А. Дүйшеев дайындалган

Каттоо кеңсесинин офис-менеджерлери Сартбаева Г.П., Маматайсаева З.А. жана Гаипова А.А. иш кагаздарын алып барышат.

 Студенттерге тиешелүү бардык документация окуу жайдын каттоо кеңсесинде топтолгон. Студенттердин бардык көрсөткүчтөрү, алардын саны, сапаттык көрсөткүчтөрү, жетишүүсү каттоо кеңсесинин электрондук маалымат базасына киргизилген.

Каттоо кеңсесин жетектөө жобонун негизинде профессордук окутуучулар жамааттын ичинен эн тажрыйбалуу жана илимий наам, даражага ээ болгон кызматкер жетектейт.

Каттоо кеңсесинин тутумунда 2 офис-менеджер эмгектенип, алар ЖОЖ тармагынын документациясын жакшы билген, компьютердик программаны өздөштүргөн адистер болуусу зарыл.

Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун тарыхы

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУНУН ЖОБОСУ

Каттоо кенсесинин ишмердик милдеттери

К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин Каттоо кеңсесинин башкы милдети студенттердин саны боюнча маалыматтарды топтоо, талдоо, окуу пландарын, программаларын жана окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча маанилүү сунуштарды даярдоо.

Каттоо кеңсесинин негизги ишмердик милдетине студенттердин окуу иштерин уюштуруу, көзөмөлдөө жана пландоо, бардык курстар боюнча маалымат түзүү, адистиктер, багыттар боюнча аспектилерде студенттердин окуу көрсөткүчтөрүн, алардын санын, кыймылын көзөмөлдөө, эсепке алуу ж.б. кирет.

Институттун кафедралары

Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович

Кызматы: Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директору

Илимий даражасы: тарых илимдеринин кандидаты.

Илимий наамы:Аймактык башкаруу академиясынын мүчө-кабарчысы. Профессордун милдетин аткаруучу, доцент, докторант

E-mail: duysheev@mail.ru


Кокуева Эльмира Сатыбалдыевна

Кызматы: Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директорунун орун басары, Каттоо кеңсесинин башчысы

Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты

Илимий наамы: доцент

Тел: +996 773 813 646

E-mail: kokueva.69@mail.ru


Институттун жамааты


Сартбаева Гульназ Пахирдиновна

Офис-менеджер

Тел: +996 772 240 725

E-mail: gulnazadyranova77@gmail.com

Маматайсаева Замира Аматовна

Офис-менеджер

Тел: +996 772 305 291

Гаипова Акдана Абдижалиловна

Офис-менеджер

Тел: +996 558 980 798

E-mail: akdana_gaipova@mail.ru