Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту

Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту

ҮАББИ – жогорку билим берүү системасында жетишкендиктерди колдонуп, окуу ишмердигин уюштуруу, жогорку квалификациядагы адистерди окутуу, даярдоо жана сапатын арттырууда, акыркы технологияларды кеңири пайдаланууда, автоматташтырылган тутумдарга өтүү максатында    К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте жаңы түзүм катары 2019-жылдын 13-июндагы ректордун №33-буйругунун негизинде түзүлгөн. Институттун директору кызматына тар.и.к., профессор Ж.А. Дүйшеев дайындалган

Институттун коллективи

Каттоо кеңсесинин офис-менеджерлери Сартбаева Г.П., Маматайсаева З.А. жана Гаипова А.А. иш кагаздарын алып барышат.

 Студенттерге тиешелүү бардык документация окуу жайдын каттоо кеңсесинде топтолгон. Студенттердин бардык көрсөткүчтөрү, алардын саны, сапаттык көрсөткүчтөрү, жетишүүсү каттоо кеңсесинин электрондук маалымат базасына киргизилген.

Каттоо кеңсесин жетектөө жобонун негизинде профессордук окутуучулар жамааттын ичинен эн тажрыйбалуу жана илимий наам, даражага ээ болгон кызматкер жетектейт.

Каттоо кеңсесинин тутумунда 2 офис-менеджер эмгектенип, алар ЖОЖ тармагынын документациясын жакшы билген, компьютердик программаны өздөштүргөн адистер болуусу зарыл.

Каттоо кенсесинин ишмердик милдеттери

Институттун кафедралары

Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович

Должность: директор Института непрерывного открытого образования, профессор кафедры философии и естественнонаучных дисциплин

Научная степень: кандидат исторических наук.

Научное звание: член-корреспондент РАМ, и.о. профессора, доцент, докторант по специальности 07.00.02. –История Кыргызстана.


Институттун коллективи

1. Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович-Директор;
2. Маматайсаева Замира Аматовна-офис-менеджер;
3. Сартбаева Гүлназ Пахирдиновна-офис-менеджер;
4. Гаипова Акдана Абдижалиловна-оператор.
 
 

Институттун офис менеджерлери


Офис менеджер
Сартбаева Гүлназ Пахирдиновна
Сартбаева Гүлназ Пахирдиновна
Офис менеджер

teammembers Awesome Content

Офис менеджер
Маматайсаева Замира Аматовна
Маматайсаева Замира Аматовна
Офис менеджер

teammembers Awesome Content

Офис менеджер
Гаипова Акдана Абдижалиловна
Гаипова Акдана Абдижалиловна
Офис менеджер

teammembers Awesome Content