Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту

Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту

         Жогорку окуу жараянын заманбап үлгүдө уюштуруу максатында, К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте жаңы түзүм – ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ АЧЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ жана анын Каттоо кеңсеси 2015-жылдын 12-февралында ректордун №33-буйругунун негизинде түзүлгөн. Каттоо кеңсесинин башчысы кызматына э.и.д., профессор С.А. Өмүрзаков, э.и.к., профессор Н.А. Ормонов, э.и.к., доцент Кокуева Эльмира Сатыбалдыевна жетекчилик кылышкан. 2019-жылдын августунан бери Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту кайрадан түзүлүп, аны тарых илимдеринин кандидаты, профессор Жеңишбек Аматисакович Дүйшеев жетектөөдө. Каттоо Кеңсесинде Кеңсенин жетекчиси э.и.к., доцент Э.С. Кокуева, офис-менеджерлер Гаипова Акдана Абдижалиловна, Токтомаматова Даткайым Курманбековна иш алып барышат.

Студенттерге тиешелүү бардык документация институттун каттоо кеңсесинде топтолгон. Студенттердин бардык абалы, алардын саны, сапаттык көрсөткүчтөрү, жетишүүсү каттоо кеңсесинин электрондук маалымат базасына киргизилген.

Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун тарыхы

Каттоо кенсесинин ишмердик милдеттери

К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин Каттоо кеңсесинин башкы милдети студенттердин саны боюнча маалыматтарды топтоо, талдоо, окуу пландарын, программаларын жана окутуунун сапатын жогорулатуу боюнча маанилүү сунуштарды даярдоо.

Каттоо кеңсесинин негизги ишмердик милдетине студенттердин окуу иштерин уюштуруу, көзөмөлдөө жана пландоо, бардык курстар боюнча маалымат түзүү, адистиктер, багыттар боюнча аспектилерде студенттердин окуу көрсөткүчтөрүн, алардын санын, кыймылын көзөмөлдөө, эсепке алуу ж.б. кирет.

Институттун кафедралары

Институттун иш планы

Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович

Кызматы: Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директору

Илимий даражасы: тарых илимдеринин кандидаты.

Илимий наамы: Доцент(2006), профессор(2013), Аймактык Башкаруу академиясынын академиги(2021)

E-mail: duysheev@mail.ru


Кокуева Эльмира Сатыбалдыевна

Кызматы: Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директорунун орун басары, Каттоо кеңсесинин башчысы

Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты

Илимий наамы: доцент

Тел: +996 773 813 646

E-mail: kokueva.69@mail.ru


Институттун жамааты


Токтомаматова Даткайым Курманбековна

Офис - менеджер

Тел: +996 774 500 547

Гаипова Акдана Абдижалиловна

Офис-менеджер

Тел: +996 558 980 798

E-mail: akdana_gaipova@mail.ru