Үстүбүздөгү жылдын 12-майында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте “III Токтомаматов окуулары – 2022”  эл аралык илимий-практикалык конференциясы өткөрүлдү

Үстүбүздөгү жылдын 12-майында Жалал-Абад шаарындагы К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте “III Токтомаматов окуулары – 2022”  эл аралык илимий-практикалык конференциясы өткөрүлдү, конференциянын темасы “Инновациялык тренддер: социалдык-экономикалык өнүгүү, азыркы билим берүү жана илим”.

Мындай окууларды, анын алкагында илимий конференцияларды өткөрүү К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет үчүн салттуу иш-чара болуп, ушуну менен үчүнчү ирет өткөрүлүүдө. Экономика илимдеринин доктору, профессор, Аймактык Менеджмент академиясынын академиги Кантөрө Шарипович Токтомаматов Кыргыз Республикасынын экономика илиминин өнүгүүсүнө зор эмгек сиңирген жана базар экономикасы, анын шарттарында эл чарбасын башкаруу боюнча илимий жоболорду негиздеген илимпоз катары өлкөбүздө жана КМШ өлкөлөрүндө таанылып келет. Мындан сырткары, К.Ш. Токтомаматов мыкты педагог, илимпоз жана жетекчи катары ушул университеттин негизделишине, өсүп-өнүгүүсүнө зор эмгек сиңирген инсан. К.Ш. Токтомаматов өз убагында республикабыздын, Жалал-Абад областынын бир катар мекеме-уюмдарында мүчө, кеңешчи болуп, республикабыздын экономикалык өнүгүүсүнө эмгек сиңирген чыгаан илимпоз жана адис болгон. Агайдын жогорудагы ишмердигин эске алып, Токтомаматов окуулары аттуу илимий иш-чаралар жыл сайын өткөрүлүүдө.

Учурда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет (ЭАУ) эл аралык мамилелер, экономика, менеджент, педагогика, маалыматтык технологиялар багыттарында жогорку квалификациядагы адистерди (бакалавр, магистр) даярдаган билим жана илим ордосу катары өлкөбүздүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө алгылыктуу салымын кошуп келүүдө.

Конференцияда төмөнкү багыттар боюнча актуалдуу илимий маселелер каралды, алар:

 • Экономиканын трансформацияланышы шарттарында мамлекеттик каржылоо, банк тармагы жана салык салуу маселелери;
 • Эсеп-кысаптын жана аудиттин азыркы тенденциялары;
 • Аймактардын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн ыкчамдоосунда санариптештирүүнүн мааниси;
 • Улуттук экономиканын өнүгүүсүнүн азыркы тенденциялары;
 • Билим берүүдөгү санариптик трансформация: азыркы коомдун чакырыктары жана тарых;
 • Педагогикалык ишмердиктеги инновациялык технологиялар;
 • Кошумча билим берүү тармагындагы азыркы изилдөөлөр;
 • Азыркы юриспруденциядагы актуалдуу маселелер;
 • Азыркы медицина: жаңы ыкмалар жана пандемия учурундагы актуалдуу изилдөөлөр;
 • Кыргызстандын коомдук турмушунун өнүгүүсүнүн актуалдуу көйгөйлөрү.

“III Токтомаматов окуулары – 2022”  эл аралык илимий-практикалык конференциясы офлайн жана онлайн тартибинде өткөрүлдү. Конференциянын кароосуна жүздөн ашык илимпоздор, адистер катышып, алардын илимий макалалары “К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин жарчысы” илимий-популярдык журналында жарык көрөт.

Аталган конференцияга Кыргыз Республикасынын илимпоздору, илимий багытта изденген адистери менен биргеликте Россиянын, Америка Кошмо Штаттарынын, Түркиянын, Япониянын, Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын илимпоздору, адистери да катышышты.

Конференциянын ишине Жалал-Абад областынын жана Жалал-Абад шаарынын жетекчилиги да жигердүү катышты, т.а. Кыргыз Республикасынын Президентинин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты, Жалал-Абад шаарынын мэриясы.

Катышуучулардын жана меймандардын сөздөрү боюнча “III Токтомаматов окуулары – 2022”  эл аралык илимий-практикалык конференция өз максатына жетип, жогорку уюшкандыкта өткөрүлдү.

 

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

_____________________________________

 

12 мая сего года в международном университете имени к.Ш. токтомаматова была проведена Международная научно-практическая конференция «III Токтомаматовские чтения – 2022»

 

12 мая сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова была проведена Международная научная конференция «III Токтомаматовские чтения – 2022», тема конференции «Инновационные тренды: социально-экономическое развитие, современное образование и наука».

Проведение международных научно-практических конференций в рамках Токтомаматовских чтений стало доброй традицией МНУ и уже проводится в третий раз. Доктор экономических наук, профессор, академик Региональной Академии Менеджмента Канторо Шарипович Токтомаматов известен в научной среде республики и стран СНГ как ученый и специалист, который внес весомый вклад в развитие экономической науки, который обосновал научные положения развития рыночной экономики и управления народным хозяйством в условиях рыночной экономики. Кроме этого, К.Ш. Токтомаматов как истинный педагог, проницательный ученый и деятельный руководитель сделал многое для создания и развития Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова в г. Жалал-Абад. К.Ш. Токтомаматов в свое время в качестве активного члена, эксперта и консультанта ряда республиканских и областных организаций, учреждений внес весомый вклад в развитие экономики страны. В память о его научно-педагогической и общественной деятельности ежегодно проводятся научные мероприятия, именуемые Токтомаматовскими чтениями.

В данное время Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов (бакалавр, магистр) по таким направлениям, как международные отношения, экономика, менеджмент, юриспруденция, информационные технологии, а также ведет активную научную деятельность, чем вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны.

Названная конференция вела работу по следующим направлениям:

 • Вопросы государственных финансов, банковской сферы и налогообложения в условиях трансформирующейся экономики;
 • Современные тенденции учета и аудита;
 • Роль цифровизации в ускорении социально-экономического развития регионов;
 • Современные тенденции развития национальной экономики;
 • Цифровая трансформация в образовании: вызовы современного общества и история;
 • Инновационные технологии в педагогической деятельности;
 • Современные исследования в области дополнительного образования;
 • Актуальные вопросы современной юриспруденции;
 • Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования в условиях пандемии;
 • Актуальные проблемы развития общественной жизни Кыргызстана.

            Международная научная конференция «III Токтомаматовские чтения – 2022» проводилась в офлайн и онлайн режимах. В работе конференции приняли участие более ста ученых и специалистов. Научные статьи, рассмотренные на конференции будут изданы в научно-популярном журнале МНУ «Вестник Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова».

В работе этой конференции вместе с учеными и специалистами   Кыргызской Республики приняли участие также ученые и специалисты из России, Соединенных Штатов Америки, Турции, Японии, Казахстана и Узбекистана.

В работе конференции активное участие приняли и руководство Жалал-Абадской области (Аппарат Полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Жалал-Абадской области), руководство города Жалал-Абад (мэрия г. Жалал-Абад).

По оценкам участников и гостей конференция достигла своей цели и была проведена на высоком организационном уровне.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

 

77 View