28 декабря сего года в Центре научных исследований, разработок и инноваций Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад), на диссертационном совете Д. 08.20.606 при МНУ и ОшГУ состоялась защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» Ч.К. Кадырбековой и А.М. Жороевой. Тема диссертации преподавателя кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита МНУ Чолпон Кадырбековны Кадырбековой «Экономико-организационные аспекты управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства обслуживания южного региона Кыргызской Республики», научный руководитель д.э.н., проф. Г.К. Кантороева; тема диссертации преподавателя кафедры учетно-финансовых дисциплин МНУ Айнуры Маматовны Жороевой «Условия экономической организации управления деятельности предприятий коноводского хозяйства Кыргызской Республики», научный руководитель также д.э.н., проф. Г.К. Кантороева. Защита названных диссертаций была успешной и прошла на высоком научном уровне. Поздравляем новоприбывших кандидатов экономических наук МНУ, желаем им дальнейших успехов в научно-педагогической деятельности!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУнун ОКУТУУЧУЛАРЫ Ч.К. КАДЫРБЕКОВА ЖАНА А.М. ЖОРОЕВА КАНДИДАТТЫК ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫН ИЙГИЛИКТҮҮ ЖАКТАШТЫ

Үстүбүздөгү жылдын 28-декабрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борборунда, ЭАУга жана ОшМУга караштуу Д. 08.20.606 диссертациялык кеңешинде 08.00.05 – “Экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн Ч.К. Кадырбекованын жана А.М. Жороеванын диссертацияларынын жактоосу болуп өттү. ЭАУнун бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл кафедрасынын окутуучусу Чолпон Кадырбековна Кадырбекованын диссертациясынын темасы “Кыргыз Республикасынын түштүк аймагын тейлеген турак жай-коммуналдык чарбасынын ишканаларын башкаруунун экономикалык-уюштуруучулук маселелери”, ЭАУнун эсеп-каржы кафедрасынын окутуучусу Айнура Маматовна Жороеванын диссертациясынын темасы “Кыргыз Республикасынын жылкы чарбасынын ишканаларынын ишмердигин башкаруунун экономикалык уюштуруу шарттары”. Экөөнүн тең илимий жетекчиси э.и.д., проф. Г.К. Кантөрөева. Аталган диссертациялар ийгиликтүү жакталып, жактоо жогорку илимий деңгээлде өткөндүгүн белгилеп кетебиз. ЭАУнун жаңы экономика илимдеринин кандидаттарына албан-албан илимий-педагогикалык ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


«КАНТОРО ШАРИПОВИЧ ТОКТОМАМАТОВ — УЛУУ ПЕДАГОГ, ОКУМУШТУУ ЖАНА ИНСАН»аталышындагы  илимий-тажрыйбалык конференция Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн кызматкери, экономика илимдеринин доктору, профессор Кантөрө Шарипович Токтомамтовдун 73 жылдык өмүр-таржымалына, 50 жылдык уюштуруучулук-педагогикалык, илимий жана коомдук ишмердигине арналат.

ИЛИМИЙ-ТАЖРЫЙБАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯНЫН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ:

–– Кыргызстанда  экономика илиминин өнүгүшү  жана инсан таануунун актуалдуу маселелери;

–– К.Ш.Токтомаматовдун: көз караштары жана жаңычылдыктары;

–– К.Ш.Токтомамтовдун кыргыз-түрк дипломатиялык баайланыштары;

–– К.Ш.Токтомаматовдун педагогикалык-уюштуруучулук ишмердиги,  илимий жетишкендиктери жөнүндө пикирлер, каалоолор.

К.Ш. Токтомаматов жөнүндө видео тасмалар, презентациялар көрсөтүлөт.

БАЯНДАМАЧЫЛАР:

 1. Дүйшеев Ж.А. ”К.Ш.Токтомаматовдун өмүр жолу”.
 2. Райымкулов К.А. ”К.Ш.Токтомаматов – өмүрү өрнөк улуу илимпоз”.
 3. Чагры Эргезер К.Ш.Токтомаматовдун түрк дүйнөсү менен байланыштары”.
 4. Мамиев А.Н “К.Ш.Токтомаматовдон алган педагогикалык таасирлерим”.
 5. Жунусов Н.С “К.Ш.Токтомаматов келечекти көрө билген атуул”.
 6. Исаков Б.М.”К.Ш.Токтомамтовун илимий сыйлыктары”.
 7. Нурдинова Ж.Д “Окуу жайдын тарыхы”.
 8. Кочкорова Г.С ”Окуу жайдын бүтурүүчүлөрү”.
 9. Султанова А.Т.”К.Ш.Токтомамтовдун илимий чөйрөсү”.
 10. Саттарова Ж.С.”К.Ш.Токтомаматовдун жарык көргөн эмгектери”.
 11. Мырзабаева Н.С ”Бир элесте жылдыз учат жок болуп”.

Уюштуруу тобу: Философия жана табигый илимдер кафедрасы, МТБ.

Жыйындын орду: Башкы имараттын   30 каанасы.

Жыйындын өтүү убактысы: 2020-жыл  21 декабрь  сааты:  10.00 – 12.00

Read More


“Пандемия учурунда түрк тилдүү өлкөлөрдүн жана элдердин кызматташтык мамилелери” аталышындагы XVIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык онлайн конференциясы жөнүндө

Үстүбүздөгү жылдын 12-14-декабрында Түркия Республикасынын Сакария университетинде “Пандемия учурунда түрк тилдүү өлкөлөрдүн жана элдердин кызматташтык мамилелери” темасындагы XVIII Түрк дүйнөсүнүн эл аралык илимий-практикалык онлайн конференциясы өткөрүлдү. Аталган конференцияга тогуз өлкөдөн үч жүздөн ашык окумуштуулар жана адистер катышышты. Анын ичинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин ректору жана профессор-окутуучулар курамы. ЭАУ ректору, э.и.д., профессор, РМА академиги С.А. Өмүрзаков конференциянын жүрүшүндө баяндама менен чыгып, ЭАУнун жыйырмадан ашык кызматкери өз илимий макалаларын жөнөтүштү. Конференцияда түрк тилдүү өлкөлөрдүн экономикалык жана маданий кызматташуусу, илим жана билим чөйрөлөрүндө кызматташуулары боюнча маанилүү маселелер каралып, иштиктүү сунуштар берилди. Жалпысынан конференция жогорку деңгээлде жана аталышы боюнча абдан мазмундуу болуп өттү.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар боюнча кызматы


О XVIII Международной научно-практической онлайн конференции тюркского мира на тему «Связи сотрудничества тюркоязычных стран в период пандемии»

12-14 декабря сего года в Университете Сакарии Турецкой Республики состоялась XVIII Международная научно-практическая онлайн конференция тюркского мира на тему «Связи сотрудничества тюркоязычных стран в период пандемии». В названной конференции приняли участие более трехсот ученых и специалистов из девяти стран. В работе конференции приняли участие и ректор, а также профессорско-преподавательский состав Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова. Ректор МНУ, д.э.н., профессор, академик РАМ С.А. Омурзаков выступил с докладом, более двадцати сотрудников из профессорско-преподавательского состава МНУ направили свои научные статьи. В ходе конференции были рассмотрены важнейшие вопросы взаимовыгодного сотрудничества тюркоязычных стран, внесены предложения по качественному улучшению экономического и культурного, сотрудничества в сфере образования и науки. В целом конференция прошла на высоком организационном уровне, была очень содержательной в тематическом плане.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

Read More


Урматтуу мекендештер!

         Саналуу убакытта жаңы 2021-жыл босогобузду аттайт. Бардыгыңыздарды жаңы 2021-жыл менен чын жүрөктөн куттуктайм! Эски жылды узатып жатып, өтүп бара жаткан жылга саресеп салсак, 2020-жыл абдан татаал жылдардан болду: дүйнө жүзү боюнча жайылган таажы илдети, ага байланышкан экономикалык каатчылык, бир катар саясий өзгөрүүлөр, өлкөбүздөгү демократиялык багытта жаңылануулар. Ушул шарттарда элибиз кыйынчылыктарга бекем туруштук берип, жаңы жылды ынтымакта, салыштырмалуу оң туруктуулукта тосуп алууда, ийгиликтерибиз жок эмес, өсүш бар, келечегибизди өзүбүз түптөөдөбүз. Элибиз татаал шарттарда айыл чарба жана өнөр жай өндүрүшүн токтотпой, ишин алып кете алды, бардык жарандарыбыз болушунча мекенибиздин өнүгүүсүнө өз салымын кошууда. Ушулардын бардыгын эске алып, келе жаткан жаңы жылыбыздан үмүттөрүбүз чоң, жакынкы жана эртеңки келечекке зор ишенич менен кадам таштайлы. Жаңы жылда мекендештерибизге чың ден соолук, аман-эсенчилик, токчулук менен молчулук, албан-албан ийгиликтерди каалайм! Жакындарыбыз менен аман-эсенчиликте, биргеликте, жыргалчылыкта узак өмүр сүрөлү! Жаңы жыл майрамыңыздар менен, урматтуу мекендештер!

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин ректору, э.и.д., профессор, РМА академиги С.А. Өмүрзаков


Уважаемые соотечественники!

         До нового 2021 года осталось считанное время. От всего сердца поздравляю всех вас с наступающим новым 2021 годом! Провожая старый год, хочу напомнить, что он был нелегким: пандемия коронавируса охватила весь мир, в связи с этим возникли серьезные экономические трудности, в стране произошел ряд политических событий, а также связанные с этим процессы демократических обновлений в стране. В этих сложных условиях наш народ сумел объединиться, найти силы и выстоять перед сложными вызовами времени. В результате всего этого мы в сплоченности, в сравнительной стабильности встречаем новый год. Есть определённые успехи, движение вперед, мы сами строим свое будущее. В сложных условиях не остановилось производство в сельском хозяйстве и в промышленности, граждане страны по мере возможностей вносят свой посильный вклад в развитие страны. Учитывая все это, хочу сказать, что мы возлагаем большие надежды на этот новый год, мы верим в то, что новый год будет хорошим и успешным. В новом году желаю всем вам крепкого здоровья, достатка и новых успехов! Пусть все мы будем счастливы! С Новым Годом, дорогие соотечественники!

Ректор Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова, д.э.н., профессор, академик РАМ С.А. Омурзаков

Read More


2020-жылдын 2-декабрында  К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинде өткөрүлүүч

“Диний экстремизмдин жана терроризмдин өлкөдөгү  тынчтыкка, коомдогу биримдикке жана жарандарыбыздын жеке коопсуздугуна тийгизүүчү зыяны” деген темада  студенттерге Zoom программасы аркылуу онлайн тартибинде семинар үгүт-насаат лекция, видео —  фото материалдар презентациясы уюштурулат. (2 саат)

Семинардын негизги багыттары:

 1. Кыргыз -Түрк  Манас университетинин теология факультетинин   ислам таануу бөлүмүнүн окутуучусу Уланбек Калмырза уулу “Салттык эмес,жат диний агымдардан арылуунун жолдору».
 2. 2. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы саясий.и.к доцент Эсенманова Нүргүль Сатымбиевна  “Экстремизм жана терроризмге түрткөн себептер”;
 3. Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин (PhD) окутуучу Жумабаев Максатбек Абдумуталипович «Миграциянын диний радикализмге тийгизген таасири».
 4. 4. К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин философия жана табигый илимдер кафедрасынын окутуучусу Исаков Болот Муктарович“Диний экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү;
 5. К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин философия жана табигый илимдер кафедрасы т.и.к., профессор Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович “Терроризм, экстремизм; тарыхый себептери”
 6. К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин философия жана табигый илимдер кафедрасынын башчысы, т.и.к., доцент Мырзабаева Нуржамал Сасалимовна “Азыркы Кыргызстанда коркунуч болгон диний агымдардын идеологиялык көз караштары”;
 7. К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетининфилософия жана табигый илимдер кафедрасынын окутуучусу  Салибаева Жайгүл Султановна“Экстремизмге каршы күрөшүүнү алып барууда мамлекеттик органдардын кызматташуусу”;

Семинарды уюштуруу тобу:

 • К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университети философия жана табигый илимдер кафедрасы;
 • К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университети илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык билим берүү технологиялары боюнча проректору.Т.Т.Омошевге
 • Окуудан сырткары иштер,мамлекеттик тил жана коомчулук менен байланыштар боюнча проректор, ф.и.к.,профессорЖолдошбаев А.С.
Read More