МНУ ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ Г. ЖАЛАЛ-АБАД

28 мая 2021 года в центре города состоялась ярмарка вакансий, проведенной мэрией города Жалал-Абад и Жалал-Абадским городским управлением труда и социального развития, а также Центром поддержки гражданского общества. В названной ярмарке вакансий приняли участие ряд высших и средних учебных заведений, предприятий и учреждений, в том числе и Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад). Центр карьеры и трудоустройства выпускников МНУ получил от мэрии г. Жалал-Абад и городского Кенеша благодарственное письмо на имя вуза за активное участие в этом мероприятии.

Центр карьеры и трудоустройства выпускников МНУ


ЭАУ ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫНЫН БОШ ЖУМУШ ОРУНДАРЫНЫН ЖАРМАНКЕСИНЕ АКТИВДҮҮ КАТЫШТЫ

2021-жылдын 28-майында Жалал-Абад шаарынын борборунда бош жумуш орундарынын жарманкеси өткөрүлдү. Жарманкени Жалал-Абад шаарынын мэриясы, Жалал-Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, о.э. Жарандык коомду колдоо борбору өткөрүштү. Аталган жарманкеге шаарыбыздын бир катар жогорку жана орто кесиптик окуу жайлары, ишкана жана мекемелери катышышты. Алардын ичинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет (ЭАУ, Жалал-Абад ш.). Жалал-Абад шаарынын мэриясы жана шаардык Кеңеши ЭАУнун Карьера жана бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыздандыруу борборун окуу жайдын наамына болгон ыраазчылык каты менен сыйлашты.

ЭАУнун Карьера жана бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыздандыруу борбору

Read More


ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ЛИЦЕЕ МНУ

25 мая сего года на детской площадке у Международного Кыргызско-Турецкого лицея Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялся традиционный школьный праздник «Последний звонок», которым отметили конец учебного года. Ученики 1-5 классов лицея выступили с концертными номерами: декламировали стихи, пели песни, исполнили танцевальные номера. Праздничное мероприятие лицея прошла в лучших традициях МНУ: учителя, школьники и родители были очень довольны! Мероприятие закончилось веселой фотосессией.

Дирекция МКТЛ


ЭАУ ЛИЦЕЙИНИН АКЫРКЫ КОҢГУРООСУ

Үстүбүздөгү жылдын 25-майында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) балдар аянтчасында университеттин Эл аралык Кыргыз-Түрк лицейинин мектептер үчүн салтуу болгон “Акыркы коңгуроо” майрамы өткөрүлүп, окуу жылы соңуна чыкты. Майрамда лицейдин 1-5-класстарынын окуучулары концерт тартуулашты: ыр айтышты, ырдашты, бийлерди аткарышты. Жалпысынан майрамдык иш-чара ЭАУнун эң мыкты салттарында өткөрүлдү: мугалимдер, окуучулар жана ата-энелер абдан ыраазы болушту! Майрам шаңдуу фотосессия менен аяктады.

ЭАКТЛ дирекциясы

Read More


В МНУ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА НАУКИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ!

14 мая 2021 года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялось открытие еще одного центра – Центра науки, международных отношений и инновационно-образовательных технологий. Открытие данного центра подняло еще на один уровень деятельность вуза по продвижению науки, инновационных технологий, по продвижению связей сотрудничества с зарубежными партнерами. При открытии названного центра ректор МНУ, д.э.н., профессор, академик РАМ С.А. Омурзаков пожелал успехов в работе центра, выразил большие надежды с его работой. Проректор по науке, международным связям и инновационно-образовательным технологиям, к.п.н., профессор, член-корреспондент РАМ Т.Т. Омошев выразил благодарность и признательность ректорату, финансово-хозяйственным службам и инженерам Центра информационных технологий за содействие в открытии и организации работы центра. Сразу же после открытия здесь же состоялось заседание кафедры экономики и экономических исследований по обсуждению кандидатской диссертации Г.П. Сартбаевой на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – “Экономика и управление народным хозяйством” на тему “Экономическая реформа и обеспечение эффективности аграрного сектора в современных условиях”.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

___________________________________________________

ЭАУда ИЛИМ, ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР ЖАНА ИННОВАЦИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ БОРБОРУ АЧЫЛДЫ!

            2021-жылдын 14-майында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) дагы бир иштиктүү борбор ачылды, ал Илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык билим берүү технологиялары борбору. Бул борбордун ачылышы менен ЭАУда илим, инновация жана тышкы шериктештер менен байланыштар боюнча иш-аракеттер дагы бир деңгээлге жогорулайт десек болот. Борбордун ачылышында ЭАУ ректору, э.и.д., профессор, РМА академиги С.А. Өмүрзаков окуу жайдын бир катар иштери ушул борбордун ачылышы менен илгерилешин, борбордон көп нерселерди үмүттөнөрүн айтып кетти. ЭАУнун илим, эл аралык байланыштар жана инновациялык билим берүү технологиялары боюнча проректору, п.и.к., профессор, РМА мүчө-корреспонденти Т.Т. Омошев аталган борбордун ачылышына шарт түзүп берген ректоратка, каржы-чарба кызматтарына жана Маалыматтык технологиялар борборунун инженерлерине өз ыраазычылыгын билдирди. Борбордун ачылышы аземинен кийин дароо эле ушул эле жайда экономика жана экономикалык изилдөөлөр кафедрасынын отуруму өткөрүлдү. Отурумда Г.П. Сартбаеванын 08.00.05 – “Экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн “Экономикалык реформалар жана азыркы шарттарда агрардык сектордун натыйжалуулугун камсыздоо” темасындагы кандидаттык диссертациясы талкууланды.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


В МНУ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ — ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

6 мая 2021 года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялся праздничный концерт в честь 9 мая – Дня Победы в Великой Отечественной войне. Концерт был организован кафедрой философии и естественнонаучных дисциплин, Культурно-эстетическим центром МНУ. В программе концерта вместе с песнями военных лет были реконструкции исторических событий, участники концерта были одеты в форму военных лет. Все концертные номера исполняли преподаватели и студенты МНУ. Концерт был очень тепло воспринят профессорско-преподавательским составом и студентами МНУ. Мероприятие было масштабным и зрелищным, с реконструкцией исторических событий, заметно отличалось качеством высокой подготовки. Ректорат и профессорско-преподавательский МНУ состав выразили благодарность организаторам и участникам концерта: дирекции Института непрерывного и открытого образования, кафедре философии и естественнонаучных дисциплин, Культурно-эстетическому центру МНУ. Особая благодарность директору Института непрерывного открытого образования, к.и.н., проф. Ж.А. Дуйшееву, заведующей кафедрой философии и естественнонаучных дисциплин к.и.н., доц. Н.С. Мырзабаевой, директору Культурно-эстетического центра М.А. Гайымову, а также нашей студентке певице Шахре Темиркуловой! С Днем Победы дорогие соотечественники!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУда 9-МАЙ – УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШТА ЖЕҢИШ КҮНҮНӨ АРНАЛГАН МАЙРАМДЫК КОНЦЕРТ ӨТКӨРҮЛДҮ!

2021-жылдын 6-майында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) чоң жыйындар залында 9-май – Улуу Ата Мекендик согушта жеңиш күнүнө арналган майрамдык концерт өткөрүлдү. Концертти ЭАУнун философия жана табигый илимдер кафедрасы менен Маданий-эстетикалык борбору уюштурушту. Аталган концерттин программасында согуш мезгилиндеги ырлар, тарыхый окуяларды сахналаштыруулар болуп, аткаруучулар согуш мезгилиндеги аскердик кийимчен чыгышты. Бардык концерттик номерлер ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы жана студенттери тарабынан аткарылды. ЭАУнун ректораты жана агай-эжекелери, студенттери концертти абдан жылуу кабыл алышып, концерттин мазмундуулугуна, тарыхый окуялардын чыгармачылык менен чагылдырылышына, деги эле даярдык деңгээлине жогорку баа беришти. Концерттин соңунда ЭАУ ректораты жана агай-эжекелери майрамдык иш-чаранын уюштуруучуларына жана катышуучуларына терең ыраазычылык билдиришти, өзгөчө ыраазычылыктар ЭАУнун Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директору, т.и.к., проф. Ж.А. Дүйшеевге, философия жана табигый илимдер кафедрасынын башчысы, т.и.к., доц. Н.С. Мырзабаевага, Маданий-эстетикалык борбордун директору М.А.Гайымовго жана ырчы студентибиз Шахра Темиркуловага. Жеңиш майрамыңыздар менен, урматуу мекендештер!

ЭАУнун кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Read More


О НАУЧНЫХ УСПЕХАХ ЮРИСТОВ МНУ

30 апреля 2021 года в Национальной Академии наук Кыргызской Республики на диссертационном совете Д. 23.20.613 по защите докторских и кандидатских диссертаций по политическим и социологическим наукам состоялась защита кандидатской диссертации по специальности 23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии» Токтоболотовой Салимы Абдылдаевны – старшего преподавателя кафедры гражданского права и процесса Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад). Тема диссертации: «Роль неправительственных организаций в процессе развития избирательной системы Кыргызской Республики». В названной диссертации были рассмотрены актуальные вопросы роли НПО в избирательной системе страны, даны соответствующие рекомендации по улучшению избирательной системы, по сотрудничеству с НПО в этой сфере. Защита прошла успешно. Ректорат и профессорско-преподавательский состав МНУ поздравляют и желают Салиме Абдылдаевне дальнейших успехов в научно-образовательной, правовой деятельности!

Центр научных исследований,разработок и инноваций МНУ


ЭАУнун ЮРИСТТЕРИНИН ИЙГИЛИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ

2021-жылдын 30-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер академиясында саясий жана социологиялык илимдер боюнча доктордук, кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча Д. 23.20.613 диссертациялык кеңештин отурумунда К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) жарандык укук жана жарандык жараян кафедрасынын улук окутуучусу Токтоболотова Салима Абдылдаевнанын 23.00.02 – “Саясий түзүлүштөр, жараяндар жана технологиялар” адистиги боюнча кандидаттык диссертациясынын жактоосу болуп өттү. Диссертациянын темасы: “Бейөкмөт уюмдардын Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумунунун өнүгүү жараянындагы ролу”. Аталган диссертацияда шайлоо жараянын жакшыртуу, бул багытта бейөкмөт уюмдар менен кызматташуу боюнча актуалдуу маселелер каралып, иштиктүү сунуштар берилген. Жактоо ийгиликтүү өттү. ЭАУ ректораты жана профессор-окутуучулар курамы Салима Абдылдаевнага куттуктоолор менен бирге илим-билим жана укуктук ишмердик жаатында албан-албан ийгиликтерди каалайт!

ЭАУнун Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борбору

Read More