ЭАУ ректораты англис тили боюнча заманбап окуу китептеринин жана колдонмолорунун жаңы топтомун сатып алды

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) ректораты мамлекеттик, расмий жана чет тилдер кафедрасынын сунушу менен англис тили боюнча заманбап окуу китептеринин жана окуу колдонмолорунун, сөздүктөрүнүн жаңы топтомун 39,4 миң сомго сатып алды. Аталган китептер топтому ЭАУнун төмөнкү багыттар жана адистешүүлөр боюнча билим алган студенттерине сунушталмакчы:

            - “Экономика”: Каржы жана насыя”, “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл”, “Ишканалар экономикасы жана башкаруу”;

            - “Эл аралык мамилелер”: “Тышкы экономикалык ишмердик”;

            - “Менеджмент”;

            - “Юриспруденция”;

            - “Туризм”.

Муну менен бирге, ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин жана Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинин төмөнкү адистиктери боюнча билим алган студенттерине да англис тили боюнча заманбап окуу китептери жана окуу колдонмолору, сөздүктөр сатып алынды: “Чет тили”, “Котормо иши”, “Туризм”, “Экономика, бухгалтердик эсеп”, “Каржы”, “Банк иши” ж.б.

Жогоруда аталган китептер топтому окуу жайдын Борбордук китепканасына жалпы колдонууга берилет.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Ректорат МНУ приобрел новую партию современных учебников и учебных пособий по английскому языку

14 декабря сего года ректорат Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) по заявке кафедры государственного, официального и иностранных языков приобрел на сумму 39,4 тысячи сомов новую партию современных учебников и учебных пособий, словарей по английскому языку для студентов следующих направлений и профилей:

            - «Экономика»: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии»;

            - «Международные отношения»: «Внешнеэкономическая деятельность»;

            - «Менеджмент»;

            - «Юриспруденция»;

            - «Туризм».

Вместе с этим, приобретены также учебники и учебные пособия, словари для студентов Гуманитарно-экономического колледжа», Международного Кыргызско-Турецкого колледжа по таким специальностям, как «Иностранный язык», «Переводческое дело», «Туризм», «Экономика, бухгалтерский учет», «Финансы», «Банковское дело» и др.

Новая партия современных учебников и учебных пособий по английскому языку поступит в Центральную библиотеку МНУ.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

963 View