ЭАУда «Аймак илими – аймактык экономикага» аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлдү

Үстүбүздөгү жылдын 26-октябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ) СССР Илимдер академиясынын Кыргыз филиалынын, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясынын, 75 жылдык маарекесине арналган “Аймак илими – аймактык экономикага” аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Аталган конференция Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Түштүктөгү бөлүмү тарабынан К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин базасында өткөрүлдү. Конференциянын төрагасы КР УИА президенти, академик Мурат Садырбекович Жуматаев, тең төрагасы ЭАУ ректору, э.и.д., профессор Абдилбает Асанович Мамасыдыков болушту. Конференциянын ишинде КР УИАнын жана бир катар башка илимий мекемелердин илимпоздору, бир катар министрликтердин өкүлдөрү, борбордук жана аймактык жогорку окуу жайлардын профессор-окутуучулар курамы, тармактык уюм-мекемелердин ири адистери катышышты. Конференциянын отурумдары төмөнкү секциялар боюнча жүргүзүлдү:

  • Аймактардын экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнүн резервдери;
  • Курчап турган чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу;
  • Экологиянын жана медицинанын жергиликтүү көйгөйлөрү;
  • Кыргыз тилинин, адабиятынын, тарыхынын, маалыматтык технологиялардын аймакты өнүктүрүүдөгү ролу.

Муну менен бирге, ЭАУнун башкы окуу-административдик имаратынын фойесинде КР УИАнын Түштүктөгү бөлүмүнүн жана ЭАУнун илимий продукциясынын көргөзмөсү уюшулган.

Жалпысынан аталган конференция илимий жактан абдан мазмундуу болуп, катышуучулардын жалпы пикири боюнча уюшкандыктын жогорку деңгээлинде өткөрүлгөн.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

В МНУ состоялась научно-практическая конференция «Региональная наука – региональной экономике»

26 октября сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) состоялась научно-практическая конференция «Региональная наука - региональной экономике» в честь 75-летия  Киргизского филиала Академии наук СССР - ныне Национальная Академия наук Кыргызской Республики. Конференция была организована Южным отделением Национальной Академии наук Кыргызской Республики на базе Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова. Председателем оргкомитета конференции выступил президент НАН КР, академик Мурат Садырбекович Джуматаев, сопредседателем - ректор МНУ, д.э.н., профессор Абдилбает Асанович Мамасыдыков. В конференции приняли участие ученые НАН КР и других научных учреждений республики, представители ряда министерств, профессорско-преподавательский состав центральных и региональных вузов страны, а также ряд крупных специалистов отраслевых учреждений. Заседания конференции проводились по следующим секциям:

  • Резервы экономического и социального развития регионов;
  • Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов;
  • Региональные проблемы экологии и медицины;
  • Роль кыргызского языка, литературы, истории, информационных технологий в развитии региона.

Вместе с этим, в фойе главного учебно-административного корпуса МНУ была организована выставка научной продукции Южного отделения НАН КР и МНУ.

В целом названная конференция была весьма содержательной и продуктивной в научном плане. По мнению участников конференции, данное научное мероприятие прошла на высоком организационном уровне.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

674 View