ЭАУда экстремизмге жана терроризмге каршы иш-чаралар маселелери боюнча студенттер үчүн семинар өткөрүлдү

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУда) үстүбүздөгү жылдын 2-ноябрында экстремизмге жана терроризмге каршы иш-чаралар маселелери боюнча студенттер үчүн семинар өткөрүлдү. Семинар университеттин юриспруденция кафедрасы тарабынан уюштурулган. Аталган семинар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-ж. 21.06. №394 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн экстремизм жана терроризм менен күрөшүү программасын жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралар планына ылайык өткөрүлгөн. Семинардын алкагында экстремизмдин жана терроризмдин алдын алуу, алар менен күрөшүү темасында дубал гезиттеринин көргөзмөсү болуп өттү. Семинарда аталган кафедранын профессор-окутуучулар курамы менен бирге университеттин “Юриспруденция” багытынын, ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин “Укук таануу” адистигинин студенттери да тема  боюнча өз докладдарын окушту. Семинар темасы боюнча абдан мазмундуу жана кызыктуу болуп өттү.

Кошумчалап кетүүчү маалымат: үстүбүздөгү жылдын 23-октябрында философия жана табигый илимдер кафедрасы ушул эле темада окуу жайдын профессор-окутуучулар курамы жана кызматкерлери менен семинар өткөргөн.

Жогоруда аталган университеттин бардык иш-чаралары ЭАУ ректору, э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыков 2018-ж. 10.10. бекиткен Терроризм жана экстремизм менен күрөшүү боюнча иш-чаралар планына ылайык өткөрүлүүдө.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

В МНУ для студенческого контингента провели семинар по вопросам противодействия экстремизму и терроризму

2 ноября сего года в большом актовом зале Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) для студенческого контингента провели семинар по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Названный семинар был организован кафедрой юриспруденции, согласно Плану мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по противодействию экстремизму и терроризму на 2017-2027 годы, утвержденной постановления Правительства Кыргызской Республики №394 от 21.06.2017 года. В рамках семинара также была организована выставка стенгазет на тему борьбы с экстремизмом и терроризмом. В ходе семинара вместе с профессорско-преподавательским составом кафедры юриспруденции также с докладами выступили студенты университета, обучающиеся по направлению «Юриспруденция», и студенты Гуманитарно-экономического колледжа МНУ, обучающиеся по специальности «Правоведение». Названный семинар по своему содержанию и форме проведения был очень полезным и интересным.

Вместе с этим, стоит добавить, что кафедра философии и естественнонаучных дисциплин 23 октября с.г. провела аналогичный семинар для профессорско-преподавательского состава и сотрудников МНУ.

Все эти мероприятия университета проводятся согласно Плану мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, утвержденный ректором МНУ, д.э.н., профессор А.А. Мамасыдыковым 10.10.2018 г.                                                                              

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

1039 View