ЭАУда кандидаттык диссертацияларды коргоо жөнүндө

Үстүбүздөгү жылдын 1-мартында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борборунда 08.00.05 – “Экономика, эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды жактоолор болуп өттү. Диссертациялар ЭАУ, ОшМУ, Тажик Улуттук университети алдындагы Мамлекеттер аралык К. 08.17.564 диссертациялык кеңешинин кароосуна сунушталышкан. Аталган кеңештин бул жолку отурумунда диссертацияларын Чагры Эргезер жана  Гафаров Фарходжан Фрайдмонович ийгиликтүү жакташты. Өзгөчө белгилеп кетели, Чагры Эргезер учурда ЭАУнун Эл аралык Кыргыз-Түрк институтунун директору, биздин бүтүрүүчүбүз, бир катар жылдардан бери ЭАУнун кызматкери жана окутуучусу болуп иштеп келген, аспирантураны да ЭАУда аяктаган. Чагры Эргезердин кандидаттык диссертациясынын аталышы: “Социалдык медиа уюмдарын башкаруу жана алардын электрондук коммерциянын өнүгүүсүнө таасири”, илимий жетекчиси э.и.д., профессор Г.К. Ташкулова.

Гафаров Фарходжан Фрайдмонович Тажик Улуттук университетинин окутуучусу. Жогоруда айткандай, Тажик Улуттук университети аталган диссертациялык кеңештин тең негиздөөчүсү.

Экономика илимдеринин жаңы кандидаттарын диссертациялык иштерин ийгиликтүү жактоосу менен чын жүрөктөн куттуктайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

О защите кандидатских диссертаций в МНУ

1 марта сего года в Центре  научных исследований, разработок и инноваций Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) состоялась защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика, управление народным хозяйством». Диссертации были представлены Межгосударственному диссертационному совету К. 08.17.564  при МНУ, ОшГУ, Таджикском Национальном университете. Диссертации успешно защитили 2 соискателя: Чагры Эргезер и  Гафаров Фарходжан Фрайдмонович. Стоит особо отметить, что Чагры Эргезер является директором Международного Кыргызско-Турецкого института МНУ, в тоже время он наш выпускник, несколько лет проработал в МНУ сотрудником и преподавателем, закончил аспирантуру МНУ. Тема кандидатской диссертации Чагры Эргезера: «Управление социальными медиа организациями и их влияние на развитие электронной коммерции», научный руководитель д.э.н., профессор Г.К. Ташкулова.

Гафаров Фарходжан Фрайдмонович является преподавателем Таджикского Национального университета, соучредителя вышеназванного диссертационного совета.

Поздравляем новых кандидатов экономических наук с успешной защитой диссертаций!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

969 View