ЭАУнун профессор-окутуучулар курамы дагы бир илимдин доктору менен толукталды!

Үстүбүздөгү жылдын 3-июнунда М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономика университетине жана Н. Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетине караштуу Д. 08.22.646 Диссертациялык кеңешинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) I проректору Айжамал Кантөрөевна Кантөрөева 08.00.05 – “Экономика жана эл чарбасын башкаруу”, 08.00.10 – “Каржы, акча жүгүртүү жана насыя” адистиктери боюнча экономика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн даярдаган “Каржылык инновациялар: учурдагы абалы жана Кыргыз Республикасынын экономикасында колдонуунун келечеги” аттуу диссертациясын ийгиликтүү жактады! ЭАУнун ректораты, кесиптик кошуун комитети, профессор-окутуучулар курамы жана кызматкерлери кесиптеши А.К. Кантороеваны диссертациясын ийгиликтүү жакташы менен чын жүрөктөн куттуктайт жана илимий-педагогикалык ишмердигинде албан-албан ийгиликтерди каалайт!

ЭАУ ректораты, Кесиптик кошуун комитети, илим, аспирантура жана докторантура бөлүмү

_______________________________________________

Профессорско-преподавательский состав МНУ пополнился еще одним доктором наук!

3 июня сего года на заседании Диссертационного совета Д. 08.22.646 при Кыргызском Экономическом университете им. М. Рыскулбекова и Кыргызском Государственном университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова состоялась успешная защита диссертации I проректора Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Джалал-Абад) Айжамал Кантороевны Кантoроевой на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальностям 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» и  08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» на тему «Финансовые инновации: реалии и перспективы применения в экономике Кыргызской Республики». Ректорат, профсоюзный комитет, профессорско-преподавательский состав и сотрудники МНУ поздравляют коллегу с успешной защитой и желают ей дальнейших успехов в научно-педагогической деятельности!

Ректорат, Профсоюзный комитет, отдел науки, аспирантуры и докторантуры МНУ

78 View