ЭАУнун жаңы басылмаларынан кабар

Үстүбүздөгү жылдын февраль айынын башында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУда) жогорку окуу жайларда “Филологиялык билим берүү”, “Педагогика” багыттары жана колледждерде “Башталгыч класстарда окутуу”, “Мектепке чейинки билим берүү” адистиктери боюнча билим алган студенттер үчүн орус тилинде “Детская литература и выразительное чтение” (кырг. “Балдар адабияты жана көркөм окуу”) окуу колдонмосу даярдалып, басмаканадан жарык көрдү. Бул окуу колдонмосу “Балдар адабияты жана көркөм окуу” сабагында колдонулат. Окуу колдомосунда камтылган темалар: балдар адабияты; балдар фольклору; дүйнөлүк балдар адабиятынын тарыхы (Европа, Америка, орус жана кыргыз балдар адабияты); көркөм окуу. Окуу колдонмосу бардык заманбап материалдарды камтыйт. Авторлору: тарбия иштери боюнча проректор, филол.и.к., ЭАУ профессору А.С. Жолдошбаев, педагогика жана окутуу усулуяты кафедрасынын ага окутуучу Г.М. Мамбеталиева.

Эске салып кетсек, 2018-жылы ушул эле темада, т.а. “Балдар адабияты жана көркөм окуу” аттуу окуу колдонмосу, кыргыз тилинде жарык көргөн. Авторлору: филол.и.к., ЭАУ профессору А.С. Жолдошбаев, педагогика жана окутуу усулуяты кафедрасынын окутуучусу А.М. Паязова.

Бул окуу колдонмолору мектеп мугалимдерине, университеттердин жана колледждердин окутуучуларына, балдар бакчаларынын тарбиячыларына жана ата-энелерге керек.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Новости о новых печатных изданиях МНУ

В начале февраля сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) было подготовлено и издано новое учебное пособие «Детская литература и выразительное чтение» на русском языке. Данное учебное пособие предназначено для студентов вузов по направлениям «Филологическое образование», «Педагогика», а также для студентов колледжей по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование» при  изучении одноименной дисциплины. Авторы учебного пособия: к.филол.н., профессор МНУ А.С. Жолдошбаев, старший преподаватель кафедры педагогики и методики преподавания Г.М. Мамбеталиева. В учебном пособии рассмотрены такие темы, как: детская литература; детский фольклор; история мировой детской литературы (европейской, американской, русской и кыргызской детской литературы); выразительное чтение.

Стоит напомниить, что в прошлом году было выпущено аналогичное учебное пособие на кыргызском языке (“Балдар адабияты жана көркөм окуу”). Авторы: к.филол.н., профессор МНУ А.С. Жолдошбаев и преподаватель кафедры педагогики и методики преподавания А.М. Паязова.

Названные учебные пособия нужны и для учителей средних школ, преподавателей вузов и колледжей, родителям.

Служба по профориентационной работе и  связям с общественностью МНУ

953 View