К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин жогорку окуу жай макамын алгандыгына 25 жыл!

Үстүбүздөгү жылдын 12-майында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) жогорку окуу жай макамында ишмердигинин 25 жылдык маарекесин салтанаттуу түрдө белгиленди. Ал күнү университеттин ачылышына, түптөлүшүнө, өнүгүүсүнө эмгек сиңирген инсандардын аты аталып, эмгектери тийиштүү түрдө бааланды жана сыйлыктар берилди.

13-майда ЭАУнун негиздөөчүсү, туңгуч ректору жана президенти К.Ш. Токтомаматовдун 70 жылдыгына арналган “Илимий изилдөөлөр: илимдеги, билим берүүдөгү жана технологиялардагы азыркы инновациялар” темасында “1-Токтомаматов окуулары” аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференцияны өткөрүлдү. Конференцияга республиканын, чөлкөмдүн жетекчилери, белгилүү илимпоздор, илимий багытта изденген адистер катышышты. Албетте, эл аралык макамдагы конференцияга жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерден бир катар абройлуу уюм-мекемелердин жетекчилери, белгилүү илимпоздор чакырылган: Түркиядан, Польшадан, Россиядан, Кытайдан, Өзбекстандан, Тажикстандан жана Казакстандан. Бул конференция менен университеттин ректораты, профессор-окутуучулар курамы э.и.д., профессор, РМА академиги К.Ш. Токтомаматовдун илимге сиңирген эмгегин баса белгилеп кетишти. Кантөрө Шарипович Токтомаматов илимпоз катары экономиканы өнүктүрүүдө жана эл чарбасын башкарууда жаңы келечектүү багыттын жоболорун негиздеген илимпоз катары таанылат.

Жалпысынан маарекелик иш-чаралар жогорку деңгээлде өткөрүлдү.

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Международному университетуимениК.Ш. Токтомаматова 25 лет со придания статуса вуза!

12 мая сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ) состоялись торжество в честь 25-летия со дня придания учебному заведению статуса высшего учебного заведения. На торжествах были упомянуты имена тех, кто внес личный вклад в открытие, становление и развитие МНУ, соответственно был оценен их вклад и труд, вручены награды.

13 мая состоялась международная научно-практическая конференция «1-е Токтомаматовские чтения» на тему «Научные исследования: инновации в науке, образовании и технологиях», посвященная 70-летию основателя, первого ректора и президента МНУ К.Ш. Токтомаматова. В работе конференции приняли участие руководители республиканских, региональных организаций и учреждений, видные ученые, а также специалисты соответствующих отраслей и направлений. В работе конференции также приняли участие ученые и специалисты из Турции, Польши, России, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Ректорат и профессорско-преподавательский состав МНУ, проводя эту конференцию, привлек внимание научной общественности к научной деятельности д.э.н., профессора, академика РАМ К.Ш. Токтомаматова, который обосновал научные положения нового перспективного направления в развитии экономики и управления народным хозяйством.

В целом юбилейные мероприятия прошли на высоком организационном уровне.

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

627 View