Кандидаттык диссертацияларды ЭАУда коргоо

Үстүбүздөгү жылдын 30-ноябрында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ) э.и.д., профессор, РМА академиги К.Ш. Токтомаматов атындагы Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борборунда 08.00.05 – “Экономика, эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды жактоолор болуп өттү. Диссертациялар ЭАУ, ОшМУ, Тажик Улуттук университети алдындагы Мамлекеттер аралык К. 09.17.564 диссертациялык кеңешинин кароосуна сунушталышкан. Аталган кеңештин бул жолку отурумунда диссертацияларын Момунов Уметбек Насирдинович, темасы: “Тереңдешкен интеграция шартында азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо механизмдери (Кыргыз Республикасынын мисалында)”, жана Батыр уулу Алтынбек, темасы: “Сүт өндүрүшүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу жолдору (Кыргыз Республикасынын Ош областынын мисалында)”, ийгиликтүү жакташты.

Экономика илимдеринин жаңы кандидаттарын куттуктайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Защита кандидатских диссертаций в МНУ

 30 ноября сего года в Центре  научных исследований, разработок и инноваций имени д.э.н., профессора, академика РАМ К.Ш. Токтомаматова Международного университета в городе Жалал-Абад (МНУ) состоялась защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика, управление народным хозяйством». Диссертации были представлены Межгосударственному диссертационному совету К. 09.17.564  при МНУ, ОшГУ, Таджикском Национальном университете. Диссертации успешно защитили Момунов Уметбек Насирдинович – тема: «Механизмы обеспечения продовольственной безопасности в условиях углубленной интеграции (на материалах Кыргызской Республики)», Батыр уулу Алтынбек – тема: «Пути повышения эффективности молочного производства (на примере Ошской области Кыргызской Республики)».

Поздравляем новых кандидатов экономических наук!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

517 View