Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Туусу” улуттук тун гезитинин “Кыргыз бренди -2017” акциясы алкагында ар кыл тармактарда ишмердик жүргүзгөн ишканалар, уюм-мекемелер жана бирикмелер арасында алардын продукциясынын, кызматынын, жалпы ишмердигинин сапаты, инновациялуулугу жана керектүүлүгү боюнча сынак өткөрүлгөн. Анын жыйынтыктары боюнча жогорку кесиптик билим берүү жана илим жаатында мыкты мекемелер катарында Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университет (ЭАУ) да аталды. Гезиттин тандоосу төмөнкү сөздөр менен негизделген: “Өлкөдө билим берүү тармагынын өнүгүшүнө жана сапаттуу жогорку билимдүү адистерди даярдоодо жетишкен үзүрлүү эмгектери үчүн”. Сынактын жыйынтыгы гезит бетинде жарыяланып, ушул ийгиликти жамаат менен бирдикте камсыздаган ЭАУнун ректору,  э.и.д., профессор А.А. Мамасыдыковдун аты да аталган. Бул ийгилик университеттин бүт профессор-окутуучулар курамын, студенттерин жана бүтүрүүчүлөрүн кубандырды!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

Первая национальная газета Кыргызской Республики «Кыргыз Туусу» в рамках акции «Кыргызский бренд – 2017» провела конкурс среди предприятий, объединений, организаций и учреждений различных отраслей (в том числе в сфере образования и науки, культуры) на предмет  качества, инновационности, востребованности их продукции и услуг, их отраслевой деятельности. В числе лучших организаций и учреждений в сфере высшего профессионального образования и науки назван Международный университет в городе Жалал-Абад. Выбор газеты был обоснован следующим определением: «За плодотворный вклад в развитие сферы образования страны и качественную подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием». Результат конкурса был опубликован на страницах газеты, было названо имя ректора МНУ, д.э.н., профессора А.А. Мамасыдыкова, обеспечившего этот успех вместе с коллективом университета. Этот успех МНУ радует весь профессорско-преподавательский состав и студентов университета, в том числе и выпускников вуза!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

413 View