2015-жылдын 4-декабры: Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик университетинин бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл кафедрасынын доценти Жанузаков Болотбек Шакыевич жакында эле 08.00.12 – “Бухгалтердик эсеп, статистика” адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн “Каржылык куралдардын эсебинин жана отчеттуулугунун уюштуруу-усулдук негиздери” темасында диссертациялык ишин ийгиликтүү жактаган. Ага чейин анын жогорку экономикалык окуу жайлар үчүн  “Бухгалтердик каржылык эсеп” окуу китеби жарык көргөн. Окуу китеби да, кандидаттык диссертациясы да аталган багытта биринчилерден кыргыз тилинде жазылганына жогорку баа берилип, республикалык “Кыргыз тили” коому Жанузаков Болотбек Шакыевичти мамлекеттик тилди өркүндөтүүгө кошкон зор салымы үчүн Ардак грамота менен сыйлады! Сыйлыгыңыз кут болсун, Болотбек агай!

4 декабря 2015 года: Доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Жанузаков Болотбек Шакыевич недавно по специальности 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика», по теме  «Организационно-методические основы учета и отчетности финансовых инструментов» успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. До этого он издал учебник «Бухгалтерский финансовый учет» для экономических вузов. И учебник, и диссертация впервые по этому направлению были написаны на кыргызском языке. Республиканское общество “Кыргызский язык”, высоко оценив эти два факта, наградило Жанузакова Болотбека Шакыевича Почетной грамотой за личный весомый вклад в развитие кыргызского языка! Успехов Вам, Болотбек Шакыевич!

 

2188 View

Leave a Comment