МНУ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «УНИВЕРСИТЕТ ГОДА – 2021» В КАТЕГОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ!

11 ноября сего года Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) по результатам отрытого международного конкурса «Университет года – 2021» был признан победителем в категории «Международное партнёрство» за достижения в сфере образования и науки! Этот конкурс проводился Международным исследовательским центром достижений IARC — International Achievements Research Center (Канада). Названный центр и его конкурс предоставляет вузам развивающихся стран, стран с переходной экономикой продемонстрировать свои достижения мировому сообществу. Поздравляем ректорат, профессорско-преподавательский состав и студентов МНУ с успехом в названном конкурсе и желаем новых успехов!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


ЭАУ — “2021-ЖЫЛДЫН УНИВЕРСИТЕТИ” АТТУУ АЧЫК ЭЛ АРАЛЫК СЫНАКТА БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИ ҮЧҮН “ЭЛ АРАЛЫК ШЕРИКТЕШТИК” ДАРАЖАСЫНДА ЖЕҢҮҮЧҮ ДЕП ТААНЫЛДЫ!

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) үстүбүздөгү жылдын 11-ноябрында “2021-жылдын университети” аттуу ачык эл аралык сынакта билим берүү жана илим чөйрөсүндө жетишкендиктери үчүн “Эл аралык шериктештик” даражасында жеңүүчү болуп таанылды! Бул сынак Эл аралык жетишкендиктерди изилдөө борбору IARC — International Achievements Research Center (Канада) тарабынан уюштурулган. Бул борбор жана анын сынагы өнүгүп жаткан, өткөөл экономикалуу өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларына өзүнүн жетишкендиктерин дүйнөлүк коомчулукка көрсөтүү, таанытуу мүмкүнчүлүктөрүн берет. ЭАУнун ректоратын, профессор-окутуучулар курамын жана студенттерин аталган жеңиши менен куттуктайбыз жана мындан ары да албан-албан ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

36 View