Үстүбүздөгү жылдын 22 жана 29-сентябрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) экономика жана экономикалык изилдөөлөр кафедрасынын кеңейтилген отурумунда ЭАУнун аспиранттары Н.М. Ажиматованын, А.М. Жороеванын, Ч.К. Кадырбекованын жана Г.С. Жамашеванын 08.00.05 – “Экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн диссетациялык иштери онлайн тартибинде талкуудан өттү. Аталган аспиранттар диссертациялык иштеринин мазмунун жогорку деңгээлде ачыктап, алардын иштери диссертацияларын кийинки деңгээлдерде жактоого бир добуштан сунушталды. Жаш илимпоздорубузга илимий изилдөөлөрүндө, кандидаттык диссертацияларын жактоодо ийгиликтерди каалайбыз! 

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

_______________________________________________

Новое поколение молодых ученых МНУ!

22 и 29 сентября сего года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) на расширенном заседании кафедры экономики и экономических исследований в онлайн режиме состоялось обсуждение диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – “Экономика и управление народным хозяйством” Н.М. Ажиматовой, А.М. Жороевой, Ч.К. Кадырбековой и Г.С. Жамашевой. Названные аспиранты МНУ качественно представили свои диссертационные исследования в результате чего их работы единогласно были рекомендованы к дальнейшим этапам защиты диссертаций. Пожелаем молодым ученым успехов в научных изысканиях, в защите кандидатских диссертаций!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

457 View