ЭАУнун ПРОФЕССОР-ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫНЫН ИЛИМИЙ ИЙГИЛИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ
Үстүбүздөгү жылдын 28-апрелинде К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Илимий изилдөөлөр, иштелмелер жана инновациялар борборунда Төрөгелдиева Акталина Бегимкуловна “Базар экономикасына ылайык өзгөрүүлөр шарттарында социалдык коргоону өнүктүрүү маселелери” темасында 08.00.05 – “Экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча доктордук диссертациясын жактады. Аталган темадагы диссертациянын жакталышы ЭАУга жана ОшМУга караштуу Д. 08.20.606 доктордук жана кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча кеңештин отурумунда болуп өттү. Айтылган диссертацияда социалдык коргоонун бир катар маанилүү маселелери каралып, иштиктүү сунуштар берилген. Жалпысынан жактоо ийгиликтүү өттү. ЭАУнун ректораты жана профессор-оркутуучулар курамы Акталина Бегимкуловнаны чын жүрөктөн куттуктайт жана окуу-илимий ишмердигинде албан-албан ийгиликтерди каалайт!
ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

О НАУЧНЫХ УСПЕХАХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА МНУ
28 апреля сего года в Центре научных исследований, разработок и инноваций Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) состоялась защита докторской диссертации по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» на тему «Вопросы развития социальной защиты в условиях рыночных преобразований» Торогелдиевой Акталины Бегимкуловны. Защита проходила на заседании Диссертационного совета Д. 08.20.606 по защите докторских и кандидатских диссертаций по экономике при МНУ и ОшГУ. В названном научном исследований были рассмотрены актуальные вопросы социальной защиты, а также представлены предложения и решения по ее улучшению. Защита прошла успешно. Ректорат и профессорско-преподавательский состав МНУ чистосердечно поздравляет Акталину Бегимкуловну с успешной защитой докторской диссертации и желают ей дальнейших успехов в научно-образовательной деятельности!
Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ
158 View