ЭАУнун БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТОЧУ МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) офлайн тартибинде “Экономика” (адистешүүлөрү: “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит”, “Экономика жана ишканаларды башкаруу, “Юриспруденция”, “Менеджмент”, “Эл аралык мамилелер”, “Педагогика”, “Интернет технологиялар жана башкаруу”, “Филологиялык билим берүү” жана “Дене тарбия” багыттары боюнча бакалавр, магистр академиялык даражаларын ыйгаруу үчүн бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялары башталды. Бүтүрүүчүлөрдүң жыйынтыктоочу сынактарынын офлайн тартибинде өтүүсүнө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин уруксаты, университеттин өзүнүн тандоосу негиз болуп берди. Бардык сынактар тийиштүү жоболордун негизинде жана санитардык талаптардын сакталуусу менен өтүүдө. ЭАУнун бүтүрүүчүлөрүнө жыйынтыктоочу мамлекеттик сынактарды ийгиликтүү тапшырышын жана эртеңки кесиптик келечегинин жаркын болушун каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы


ОБ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ МНУ

В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) в режиме офлайн проводятся итоговые государственные аттестации выпускников дневного обучения для присвоения академической степени бакалавра и магистра по направлениям «Экономика» (профили: “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Финансы и кредит”, “Экономика и управление на предприятии”), «Юриспруденция», «Менеджмент», «Международные отношения», «Педагогика», «Интернет технологии и управление», «Филологическое образование» и «Физическая культура». Выпускные экзамены в режиме офлайн проводятся в соответствии с разрешением Министерства образования и науки Кыргызской Республики, а также по усмотрению вуза, с соблюдением соответствующих предписаний и санитарных норм. Желаем выпускникам МНУ успешной сдачи выпускных экзаменов, а также успехов в будущей профессиональной деятельности!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

206 View