Об УСПЕХАХ студентов МНУ НА международных научных мероприятиях

26-29 апреля сего года Уральским Государственным экономическим университетом Российской Федерации в рамках Евразийского экономического форума молодежи проводился Международный конкурс научных проектов на тему «Учетно-аналитическое обеспечение предпринимательской деятельности в России, странах Ближнего и Дальнего зарубежья». В названном конкурсе приняли участие и студенты Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова (г. Джалал-Абад, МНУ). По результатам конкурса студентка III курса по направлению «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») МНУ Шакасым кызы Мээрим заняла IV место и была награждена соответствующей грамотой. 12 мая этого же года в Москве была проведена VII Международная научная конференция на тему «Мировое хозяйство в XXI веке: глобализация и регионализация». По итогам конкурса докладов студент III курса по специальности «Правоведение» Гуманитарно-экономического колледжа МНУ Халдаралиев Азатбек Сейитбекович занял III место и был удостоен дипломом соответствующей степени оргкомитета конференции. Ректорат и профессорско-преподавательский состав МНУ поздравляет наших студентов с названными успехами и желают новых, более высоких успехов и побед!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

_________________________________

ЭАУнун СТУДЕНТТЕРИНИН ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ ИШ-ЧАРАЛАРДАГЫ ИЙГИЛИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ

Үстүбүздөгү жылдын 26-29-апрелинде Россия Федерациясынын Урал Мамлекеттик экономикалык университетинде уюштурулган Евразиялык экономикалык жаштар форумунун алкагында “Россиядагы, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөгү ишкердиктин эсеп-кысап, талдоо жагынан камсыздалышы” аталышында Илимий долбоорлордун эл аралык сынагы өткөрүлгөн. Ал сынакка К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (Жалал-Абад ш., ЭАУ) студенттери да катышкан. Аталган сынактын жыйынтыктары менен ЭАУнун “Экономика” багыты, “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана көзөмөл” адистешүүсү боюнча III курс студенти Шакасым кызы Мээрим IV орунга жетишип, атайын грамота менен сыйланды. Ушул эле жылдын 12-майында Москвада “XXI кылымдын дүйнөлүк чарбасы: дүйнөлөштүрүү жана аймакташтыруу” аталышында VII Эл аралык илимий конференция өткөрүлгөн. Конференциядагы билдирүүлөрдүн сынагында ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинин “Укук таануу” адистиги боюнча III курс студенти Халдаралиев Азатбек Сейитбекович III оруга жетишип, тийиштүү даражадагы диплом менен сыйланган. ЭАУ ректораты жана профессор-окутуучулар курамы аты аталган студенттерибизди чын жүрөктөн куттуктап, мындан ары да албан-албан ийгиликтерге жетишүүлөрүн каалайт!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

 

95 View