К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) “Эл аралык мамилелер”, “Экономика”, “Менеджмент”, “Юриспруденция”, “Педагогика”, “Филологиялык билим берүү”, “Интернет технологиялар жана башкаруу”, “Дене тарбия” багыттары боюнча бүтүрүүчү курстарда окуган студенттердин мамлекеттик аттестациясы башталды. Булар менен бирге ЭАУнун Гуманитардык-экономикалык колледжинде, Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжинде жана Эл аралык медициналык колледжинде бүтүрүү сынактары башталды. Бүтүрүү сынактары жана квалификациялык, дипломдук иштерди жактоо онлайн тартибинде AVN маалыматтык тутуму аркылуу жүргүзүлүүдө. Бүтүрүүчү курстардын студенттерине ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү жана коомчулук  менен байланыштар кызматы


В МНУ идут выпускные экзамены в режиме онлайн!

В Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) началась государственная аттестация студентов выпускных курсов по направлениям «Международные отношения», «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Педагогика», «Филологическое образование», «Интернет технологии и управление», «Физическая культура». Вместе с этим начались выпускные экзамены и в Гуманитарно-экономического колледже, Международном Кыргызско-Турецком колледже и в Международном медицинском колледже МНУ. Выпускные экзамены и защита квалификационных, дипломных работ осуществляется в режиме онлайн через информационную систему AVN. Желаем успехов студентам выпускных курсов!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

407 View