ЖУРНАЛ «ЖЕТИГЕН» ОБ УСПЕХАХ МНУ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

Международный университет имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) признан лучшим вузом Кыргызской Республики в 2021 года по итогам популярного республиканского многоотраслевого журнала «Жетиген». Такой выбор был связан с активным развитием вуза в 2021 году: качественный рост профессорско-преподавательского состава, улучшение материально-технической базы, активное сотрудничество с зарубежными партнерами и привлечение объемных иностранных инвестиций. Для не центрального вуза это хорошее достижение! МНУ является одним из первых негосударственных вузов не только Кыргызской Республики, но и стран СНГ. Ректорат и профессорско-преподавательский состав МНУ с 1993 года предоставляет образовательные услуги в сфере высшего профессионального образования. Коллектив вуза принимает все меры по улучшению качества образования. При вуза также функционируют Гуманитарно-экономический колледж, Международный Кыргызско-Турецкий колледж, Международный медицинский колледж, Международный Кыргызско-Турецкий лицей, Дошкольный образовательно-воспитательный центр «Бэмби». Стоит отметить, что МНУ под конец 2021 года также построил отличный крытый спортивный комплекс. Желаем коллективу и студентам МНУ новых успехов в сфере образования!

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ


2021–ЖЫЛДЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ БОЮНЧА “ЖЕТИГЕН” ЖУРНАЛЫ ЭАУ ЖӨНҮНДӨ

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет (ЭАУ, Жалал-Абад) таанымал “Жетиген” республикалык көп тармактуу журналынын жыйынтыктары боюнча 2021-жылдын мыкты окуу жайы болуп таанылды. Мындай тандоого окуу жайдын 2021-жылы бир катар жакшы жетишкендиктери себеп болду, алар: профессор-окутуучулар курамынын сапаттык өсүшү, материалдык-техникалык базасынын ыкчам өнүгүүсү, чет мамлекеттик шериктештер менен активдүү кызматташуусу жана көлөмдүү инвестициялардын тартылышы. Борбордук эмес окуу жай үчүн бул абдан жакшы көрсөткүчтөр. Эске салсак, ЭАУ Кыргызстандын гана эмес, жалпы КМШ боюнча алгачкы мамлекеттик эмес жогорку окуу жай. ЭАУнун ректораты жана профессор-окутуучуоар курамы 1993-жылдан бери жогорпку кесиптик билим берүү тармагында иштеп келет. Андан бери ЭАУ жамааты сапаттуу билим берүүдө бардык шарттарды түзүүгө жигердүү аракет кылат. ЭАУда Гуманитардык-экономикалык колледж, Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжи, Эл аралык медициналык колледж, Эл аралык Кыргыз-Түрк длицейи жана Мектепке чейинки таалим-тарбия берүүчү “Бэмби” борбору да бар. 2021-жылдын соңунда ЭАУ үстү жабык жаңы, мыкты спорттук комплексти куруп бүтүүгө да жетишти. ЭАУнун жамаатына жана студенттерине билим берүү тармагында албан-албан ийгиликтерди каалайбыз!

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү ж/а коомчулук менен байланыштар кызматы

48 View