ЭАУда ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКӨРҮЛДҮ

 

Үстүбүздөгү жылдын 23-декабрында К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) окуу жайдын ректору, э.и.д., проф., Аймактык Менеджмент академиясынын академиги Сатыбалды Ашимович Өмүрзаковдун 60-жылдык маарекесине карата “Ааламдашуу жараянынын көйгөйлөрү жана өнүгүү келечеги – коомдун биримдигин ийгиликтүү калыптандыруунун жана өнүктүрүүнүн негизи катары” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Конференция гибриддик түрдө өткөрүлдү: онлайн жана офлайн тартиптеринде. Конференцияга Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан, Түркиядан, Польшадан жана Россиядан 228 илимпоз, изденүүчү, ар кайсы тармактардан адистер, бир катар уюм-мекемелердин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Конференциянын иши бир катар илимий багыттарды, тармактарды жана ааламдашуу жараянында коомдук өнүгүүнүн маанилүү маселелерин камтыган  6 секцияда жүргүзүлдү. Мындан сырткары, конференцияга Кыргыз кооперативдер биримдигинин төрагасы Ж.М. Абакиров, Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү А.Т. Сыргабаев, Жалал-Абад шаарынын мэри Э.А. Ормоков, Түрк тилдүү мамлекеттерди изилдеген “Түрк дүйнөсү” фондунун президенти проф. Көзхан Язган, өлкөнүн бир катар жогорку окуу жайларынын ректорлору чакырылган. Конференциянын башталышында меймандар ЭАУнун ректору, э.и.д., проф., АМА акад. С.А. Өмүрзаковго куттуктоолорун айтышты. Пленардык отурумда э.и.д., проф. Дырка Стефан (Польшанын Жогорку Силезия экономикалык университети),э.и.д., проф. Мехмет Юже (Азербайжан Мамлекеттик экономикалык университети), э.и.д., проф. В.Л. Назарова жана PhD, проф. А.М. Даузова (Алматы Гуманитардык-экономикалык университети), м.и.д., проф. М.Р. Ниязметов (Ташкент Медициналык академиясы), PhD, доц. О.Т. Нурматов (Фергана Политехникалык университети) илимий баяндамаларды жасашты. Жалпысынан айтканда, конференция абдан мазмундуу болуп, айтылган темасы боюнча көптөгөн илимий жана колдонмо материалдар топтолду. Алар окуу жайдын “К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин жарчысы”  аттуу илимий-популярдык журналында жарык көрүшөт. Катышуучулардын айтуусунда конференция жогорку деңгээлде уюштурулган.

 

ЭАУнун Кесиптик багыт берүү ж\а коомчулук менен байланыштар кызматы

________________________

 

В МНУ ПРОВЕЛИ МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

 

23 декабря этого года в Международном университете имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) провели международную научно-практическую конференцию на тему «Проблемы и перспективы развития процесса глобализации – как основа успешного развития единства общества», посвященная 60-летию ректора МНУ, д.э.н., профессора, академика Региональной Академии Менеджмента  Сатыбалды Ашимовича Омурзакова. Конференция проводилась в гибридной форме: онлайн и офлайн режимах. В названной конференции приняли участие 228 ученых, соискателей и специалистов различных отраслей, представители ряда организаций и учреждений, международных организаций Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Турции, Польши и России. Работа конференции велась по 6 секциям, объединившие различные направления науки, отрасли и актуальные вопросы развития современного общества в процессе глобализации. Кроме этого, на конференцию были приглашены председатель Кыргызского союза кооперативов Ж.М. Абакиров, полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Жалал-Абадской области А.Т. Сыргабаев, мэр г. Жалал-Абад Э.А. Ормоков, президент Фонда тюркоязычных стран «Turk Dunyasi» проф. Кёзхан Язган, ряд ректоров вузов республики. Перед началом конференции были заслушаны поздравительные речи гостей в адрес ректора МНУ, д.э.н., проф., акад. РАМ С.А. Омурзакова. На пленарном заседании конференции выступили д.э.н., проф. Верхнесилезского Экономического университета Польши Дырка Стефан, д.э.н., проф. Азербайджанского Государственного экономического университета Мехмет Юдже, д.э.н., проф. В.Л. Назарова и  PhD, проф. А.М. Даузова из Алматинского Гуманитарно-экономического университета, д.м.н., проф. Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии М.Р. Ниязметов, PhD, доц. Ферганского Политехнического университета О.Т. Нурматов. В целом конференция достигла своей цели по заявленной теме, поступил большой объем научной и прикладной информации. Материалы конференции будут изданы в научно-популярном журнале вуза «Вестник Международного университета им. К.Ш. Токтомаматова». По мнению участников, конференция была организована на высоком уровне.

 

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

Программа приглашения в pdf

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *