Институт непрерывного открытого образования

Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту

Асилова Зульфия Атамырзаевна

Кызматы: Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директору

Илимий даражасы: Техника илимдеринин кандидаты.

Илимий наамы: Доцент(20014), ЭАУнун профессору (2019),

Илимий-метрикалык маалымат базаларындагы профилдер

ORCID:https://orcid.org/0009-0004-9047-3000

РИНЦ Author ID:SPIN-код:2492-6001

Google sholar:Zulfiya Asilova

E-mail: asilova.zulfiya@mail.ru

Кокуева Эльмира Сатыбалдиевна

Кызматы: Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунун директорунун орун басары

Илимий даражасы: экономика илиминин кандидаты

Илимий наамы: доцент

Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институту
Каттоо кенсесинин ишмердик милдеттери
Институттун кафедралары

Институттун жамааты