О прохождении программной аккредитации колледжей МНУ

 

Гуманитарно-экономический колледж и Международный Кыргызско-Турецкий колледж Международного университета имени К.Ш. Токтомаматова (МНУ, г. Жалал-Абад) 17-18 ноября сего года проходила программную аккредитацию по ряду образовательных программ. Аккредитацию проводила Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО). Председатель экспертной комиссии к.ю.н., доц. М.С. Арстанбеков – проректор по учебной работе Ошского Государственного юридического института, референт к.т.н., доц. С.М. Мамбеталиева – заместитель директора ААОПО, члены комиссии сотрудники ААОПО и ряд специалистов с учеными степенями и званиями ОшТУ, Ошского филиала РГСУ, КУУ, ОГЮИ, ОГПИ. Экспертная комиссия детально ознакомилась со всеми аспектами обучения и подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, научно-образовательным потенциалом, материально-техническими условиями названных колледжей МНУ. В целом итоги положительные, экспертная комиссия, рекомендовала колледжи МНУ к аттестации на 5 лет. Конечно, есть ряд вопросов и предложений по дальнейшему совершенствованию и приведению к соответствию современным требованиям, вызовам системы обучения и подготовки специалистов. Все это будет принято к сведению и дальнейшему продвижению согласно девизу МНУ «Качественное образование – гарантия будущего!». В целом аккредитационные проверки, экспертизы только способствуют росту качества и модернизации. Ректорат МНУ и дирекции ГЭК, МКТК выражают благодарность экспертной комиссии за дельные предложения по дальнейшему улучшению качества обучения и подготовки специалистов!

 

Служба по профориентационной работе и связям с общественностью МНУ

________________________

 

ЭАУнун колледждеринин программалык аккредитациядан өтүүсү жөнүндө

 

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин (ЭАУ, Жалал-Абад ш.) Гуманитардык-экономикалык колледжи жана Эл аралык Кыргыз-Түрк колледжи үстүбүздөгү жылдын 17-18-ноябрь күндөрү бир катар билим берүү программалары боюнча программалык аккредитациядан өтүштү. Аккредитацияны Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо боюнча агеттиги (ББП&УАА) өткөрүүдө. Эксперттик комиссиянын төрагасы ю.и.к., доц. М.С. Арстанбеков – Ош Мамлекеттик юридика институтунун окуу иштери боюнча проректору, референти техн.и.к., доц. С.М. Мамбеталиева — ББП&УАА директорунун орун басары, мүчөлөрү ОшТУ, КӨУ, ОшМЮИ, ОшМПИ жана РМСУнун Оштогу филиалынын окумуштуулук даражалары, наамдары бар бир катар адистери. Эксперттик комиссия ЭАУнун аталган колледждеринин орто кесиптик билими бар адистерди окутуунун, даярдоонун абалы, материалдык-техникалык базасы, окуу-илимий мүмкүнчүлүктөрү менен кылдат таанышып чыкты. Көрсөткүчтөр жалпысынан жакшы, эксперттик комиссия ЭАУнун аталган колледждерин 5 жылга аттестациялоого сунуштады. Албетте, бир катар маселелер боюнча суроолор жана сунуштар бар, алардын жүзөгө ашырылышы менен окуу жай адистерди окутуу, даярдоо деңгээлин дагы жогорулатмакчы. Мунун баары эске алынат, окуу жайдын “Сапаттуу билим – келечекке айкын жол!” ураанына ылайык илгерилетилет. Мындай аккредитациялар сапатка жана модернизацияга өбөлгө түзүшөт. ЭАУ ректораты жана ГЭК, ЭАКТК дирекциялары эксперттик комиссияга билим берүү сапатын арттыруу боюнча иштиктүү сунуштары үчүн терең ыраазычылык билдиришет!

 

ЭАУнун Кесиптик билим берүү жана коомчулук менен байланыштар кызматы

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *